Полезно
+58 up   -12 up

Какво е ПУП? При какви обстоятелства е нужно изработването му?

Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да бъдат застроителни и регулационни, по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни, за архитектурно-художествено оформяване на населеното място или части от него, комуникационни, за благоустрояването и други необходими планове.

 Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.
 Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.

 Кога се налага изработване или изменение на ПУП? Ето някой от най-често срещаните случай:
 - при урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 - при промяна предназначение на земеделски земи;
 - при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на непълноти (пример: липса на достъп до даден имот);
 - при съдебна делба на урегулирани имоти.

 Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройтсвен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма/.
 Необходими документи за допускане за изработване на ПУП:
 - заявление по образец;
 - документ за собственост и скица на имота;
 - удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 - писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 - предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 - квитанция за платена такса;
 - мотивирано предложение за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.

 Кметът на общината в 14 до 30 дневен срок /зависи от отговорната община/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект.
 Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектант/архитект, който е физическо лице с пълна проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 След изготвяне на проектите за ПУП, възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване. Към заявлението се прилагат следните документи:
 - документ за собственост;
 - проект за ПУП в 3 екземпляра - един оригинал и две копия в цифров модел в CAD формат на графичната част и 2 бр. дискети, придружен и с исканите съгласно мотивираното предписание специализирани схеми /Ел., ВиК и др./;
 - становища за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества - водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други,
 - становище от РИОСВ – при положение, че застрояването предвижда инвестиционни предложения за обекти, включени в приложение № 1 и № 2 към чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС.

 Изработения проект за ПУП се съобщава от звеното по Устройство на територията на заинтересуваните лица - съседите. В 14-дневен срок те могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се приема от общински експертен съвет.
 Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена.
 По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.

 Заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
 
 В случай, че заповедта за одобряване на подробен устройствен план е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
 Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.

 Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът може да предприема действия за реализиране на строителство в имота.

Влезли в сила подробни устройствени планове /ПУП/ Варна

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+1 up   -0 up
През 1984 г. съседът ни решава да строи къща, при дворно място от 650 кв.м. За да получи разрешително за строеж са му ниобходими 800 кв.м.и лице 14 м., а при него липсват. Тогавашния главен архитект на гр. Стралджа, обл. Ямбол решава да вземе от нашето дворно място 3 м. от към главна улица, за да спази правото на строеж от границата ни и 35 по дължината на двора( общо около 105 кв. м.) Нашата къща е строена на 4 м. от границата с този съсед и източната й част граничи с главната улица. След като ни вземат 3 м., ние оставаме само с 1 м. от границата и няма от къде да влезем в двора. Само с вносно бележка от 1987 г. съседът удостоверява, че мястото е негово. Ние пари не сме вземали, подписи не сме полагали. Ние нямаме място за продаване. Сега, след почти 40 г., съседът решава да влезе в нашия двор и да вземе своето място. Колко години след като го е придобил, може да влезе в двора ни и законно ли е нашата къща да отстои на 1м. от границата. Ние живеем в малък град, от селски тип. На нашето семейство не ни остава нищо друго освен да съборим къщата. Двора ни 1630 кв. м.,с 2 м. къщи от по 80 кв.м. застроена площ и искаме да разделим двора.С уважение Ст. Колева. гр. Стралджа, ул.Хемус 83
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте!Какъв е срокът, след който вече не важи допускането за изработване на ПУП?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Имам два въпроса:
1. Ако за дадена местност е изготвен и влязъл в сила регулационен план през 1959 г, съществуват ли някакви обстоятелства, поради които цялата местност може да бъде извадена от регулация и всички УПИ в нея да бъдат върнати в статута им на ПИ? Например - свлачище в цялата местност? Установено години след влизането в сила на регулационния план?
2. Има ли закон, при който поради свлачището в същата тази местност не е възможно да се заяви и изпълни ПУП?
Благодаря предварително!
 
При поставяне на сглобяема къща /жилищен фургон/в двора ми трябва ли да обявя някъде ,тъй като нотариалния акт е за празно
място ,а искам да взема кофа за смет от кметството
 
Полезно
+0 up   -1 up
Искам да знам дали въпросния имот , процедурата е завършена
 
Здравейте, интересувам се на какъв етап е изготвянето на кадастралния план на СО "Доброгледски лозя"
 
При поставяне на фургон в частен имот който е в регулация изисква ли се да е налице и ПУП?
Oblast: Бургас
Obshtina: Поморие
Selishte: Каменар
 
за фургон или каравана за имот в и за имот извън регулация?
Здравейте,
Съсобственик съм на ид части от урегулиран парцел в София, заедно с други съсобственици. Израбореният ПУП е без парко места. Някои съсобственици искат да си очертаят паркоместа на своя воля, като намалят пасажа за вход към построените сгради. Трябва ли да се нанесат очертаните паркоместа в ПУПа и да се изработи нов ПУП , отразяващ гореспоменатите произволни промени. С други думи , без архитект , може ли да се променя съществуващ ПУП със своеволни промени на част от съсобствениците
 
Имаме тераса над подземни гаражи , която не е оразмерена за продължителен товар от коли , а сега е паркомясто
Трябва ли частичен инвестиционен проект за тази плоча с цел тя да отговаря на условията за постоянно паркомясто
Искам да знам дали е сменено предназначението на имот в марково
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!
В процедура съм по промяна на предназначението на ПИ от 1 дка. Стигнал съм до издадено Решение за площадка за проектиране. Сега се подготвям да подам заявление в общинската администрация Ботевград за Разрешение за изработване на ПУП. От там ме уведомиха, че освен обявените изискуеми документи трябва да представя и "графичен материал" - обясниха ми, че е нещо като проект на ПУП!?
Можете ли да ми изготвите такъв документ и каква е приблизителната цена за това?
Имотът е 1079 м.кв. частен, в землището на Ботевград
 
Здравейте,
Сроковете по ПУП съм ги просрочил.Има ли някаква правна възможност ,да се удължат/актуализират/?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Добър ден,
Бих желал да попитам,към коя институция да се обърна за да провея дали имот, който бих желал да закупя, би имал някакви скрити евентуални проблеми за изкарване на ПУП, преди да пристъпя към покупка? Благодаря
 
Спор за реални квадрати на дворно място и парка места
 
Преди 13 години преминахме цялата законова процедура за строеж на къща в СО"ментеше"гр Варна.Къщата ми евъведена в експлоатация през 2008г.Искаме от общината да изгради пътища в района ,при приет план за улична регулация,но от там ни отговарят,че ако нямаме ПУП ,път нява да има.Къде е истината.
 
преди 13 години цялата законова процедура за строеж на къща в СО"ментеше"гр Варна.къщата ми евъведена в експлоатация през 2008г.Искаме от общината да изгради пътища в района ,при приет план за улична регулация,но от там ни отговарят,че ако нямаме ПУП ,път нява да има.Къде е истината.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте. Искаме да си узаконим наследствен имот с етаж, за който имаме нотариален акт на името на баща ми. Издадена ми е скица на имот ПИ276 в УПИ II-197, кв 58 гр.Хисаря. Нотариусът ми иска скица само на УПИ II-197, но от общината ми отказват, защото имаме само доброволна делба на имота от 1991г.с братовчедите, без да е подадено за урегулиране на имота. Сега трябвало да се свържа с архитект за изготвяна на документи за ПУП на имота. Моля за съвет какво да предприема. Благодаря за вниманието.
 
Полезно
+0 up   -1 up
Какво означава НТП - индивидуално застрояване? Може ли да бъде издадено разрешително за строеж на еднофамилна къща? Благодаря!
 
Полезно
+0 up   -0 up
През м. октомври 2019г.в кметството на с. Кокаляне беше изложен за одобрение новия ПУП, който забележете се изготвяше цели 5 години!!! След подадени куп възражения от собственици, бе върнат за повторно преработване. Въпросът ми е, ще трябва ли да чакаме още 5 години. И След като парцелът ми е в регулация още от седемдесетте години, ограден е, има паянтова постройка, улица, никой от съседите няма претенции към другите, какъв е проблема да се изготви по съществуващите реални граници? Нито може да се строи, нито някой ще го купи и такива собственици понасяме метериални загуби. Как може да се ускори тази процедура. Благодаря за вниманието.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте , интересува ме какви такси,/ на каква стойност/ и на кое основание се заплащат при изработване на ПУП ПРЗ до окончателното му влизане в сила./ ПУП-а е за три квартала и се изисква обявяване и в ДВ/
Таксите за ПУП-а ли са общо или са на брой имот включен в него? Благодаря предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте , интересува ме какви такси,/ на каква стойност/ и на кое основание се заплащат при изработване на ПУП ПРЗ до окончателното му влизане в сила
Здравейте през 1998г родителите ни дариха имот с неуредени граници изменя се плана на с Нови хан и ни се продават 285метра от към път който граничи с река при всеки дъжд реката излиза от корито си и отнася и мостчето което сме направили пътя каква е процедурата имота да остане в сегашни реални граници Благодаря ви
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте,искам да закупя поземлен имот в с.Кокаляне с цел застрояване на еднофамилна къща.От 11,2019г се обяви новият ПУП за община Кокаляне който не се прие и има много възражения в момента не може да се строй защото селото е без ПУП Така ли е ? И ако да какво мога да предприема ?Има ли вариант да строя?И има ли опасност да закупя имота и тази процедура да се точи с години?
Предварително благодаря за отговора.Ако има някакво решение ще се свържа с вас
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравйте, може ли да ме орянтирате къде бих могла да видя раликите между, ПУП и Специализиран ПУП.
 
Здравейте, как мога да процедирам при забавяне на издаване на ПУП повече от три месеца. Одобрено е от архитектите, минало е на заседание и в момента лежат документите на бюрото на началник ЗУТ и трябва само да се оформи окончателната заповед. Неформалния отговор от началник ЗУТ, е "че имал много работа".
 
изваждане на земя от горски фонд и покупка на земята какви документи са необходими и каде се подават става вапрос за 3 декара
 
Имам постойка с изготвен проект и с издадено разрешение за строеж от общ. Неделино, същата постройка спрямо кадастъра се намира в горски фонд, въпреки че няма нито едно дърво е земята и самото разположение е до главен път и в сравнение със съседните имоти общинска собственост не би следвало да попада в горски фонд. Земята е била собственосът на дядо ми, но не е възстановена през реституцията, като тя е около 0,5 декара. Въпросът ми е мога ли да си купя земята от горски фонд, за да си узаконя постройката в този имот? Благодаря предварително!
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте. Искаме да купим имот за училище. Ако имотът е отреден за детска градина, може ли да се строи училище?
Поздрави
 
Здравейте,
Искам да закупя парцел 1085 кв. с цел строеж на къща.Земята е със статут: Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ливада. Въпросът ми е можете ли и за какъв пероид и на каква цена да се промени статута на мястото с право на строеж.Благодаря Ви
 
колко струва пуп за 1800 кв.м.в месност акра
 
Полезно
+0 up   -1 up
ЗА ПРОМЯНА НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН И ВЗЕМАНЕ ДВОРНО МЯСТО ОТ ОБЩИНАТА
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте, обмислям закупуването на поземлен имот в СО Виница-север, гр. Варна. В скицата е отбелязано, че начинът на трайно ползване на имота е за индивидуално застрояване. Какво означава това и какъв вид ПУП трябва да бъде изваден за съответния имот?

Благодаря за възможността да задам въпрос във вашия сайт!
 
Полезно
+0 up   -3 up
Здравейте,
купих общинско място - 634кв.м, което е със статут земеделска земя - 4 категория, но се намира във вилна зона, където има построени много вили. Искам и аз да си построя вила. Каква е процедурата и колко ще ми струват грубо, документите и таксите които трябва да платя?
 
Имаме наследствен имот в центъра на гр.Чепеларе жилищна сграда,стопанска постройка и двор.Дворното място се води-УПИ-Обществена сграда с неуредени регулационни сметки.Какво трябва да направим за сменим статута на дворното място?
 
Здравейте,
Бих искала да знам дали се предвижда и кога ,Подробен Устройствен План за местност Боровец-юг в района на спирка Моста до х.Черноморец.
Благодаря

Суважение:Анна Москова
 
Полезно
+0 up   -0 up
Смяна предназначението на част от съществуваща сграда. Стадата е била производствена и една четвърт ще става зала за хазартни игри без да се променя конструкцията и да се пристрояява
 
Здравейте, в началото на 2018 г купувам имот от ЧСИ без сградите намиращи се в него. Въпросните сгради за общински и с решение на Общински Съвет от 2001 г., са бракувани и са с нулева стойност.
Общината иска да ми продаде сградите на база оценка от вещо лице.

Моля ви за съвет.

Благодаря ви.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Взема ли се под внимание ори изработка на ПУП денивелацията м/у два съседни парцела? Ако не - взема ли се под внимание денивелацията при самото проектиране?Какво означава "вертикално планиране"? Иванчева.Благодаря!
 
Здравейте !Обръщам се към Вас с молба за разрешаване на един малко труден казус. На скоро придобих имот чрез ЧСИ за който по нотариален акт е 1000кв/м а по скица 811. Проблема се засилва след като разбирам , че е влязъл в сила ПУП с който от мястото се отнемат още близо 150 кв/ м .за достъм на долен парцел. Моят парцел не е особено широк и след така създалата се ситуация , освен гараж друго няма да мога да построя.Пупа е в сила от 2012 година и всякакви срокове за обжалване са минали. Искам да се опитам да възстановя квадратурата по скица да си бъде както по нотариален акт и поне тогава да ми вземат отстояние за достъп. Към кого трябва да се обърна и каква е процедурата която трябва да се извърви ?
Благодаря предварително !
 
Цена за издаване н пуп
Полезно
+1 up   -3 up
Цена за пуп вав варна
Имам къща в гр.Малко Търново паметник на културата.Съседният имот е продаден като общински парцел по кадастър.Сега се прави ПУП-ПР.Законно ли е това?
 
Полезно
+8 up   -0 up
Здравейте!До къщата ми има общинско място за което научавам че има хора,които искат да предизвикат ПУП за да купят земята.По закон доколкото съм запознат от 3 до 5м от имота ми никой не може да строи без мое съгласие.Въпроса ми е ако се съглася за ПУП мога ли да имам претенции и аз да купя земята или не трябва да се съгласявам? Също така разбирам че ще се обяви търг за тази земя.Ок,ако не спечеля търга и някой друг я купи има ли право да строи до имота ми? Така че дилемата е да се съгласявам ли или не на ПУП? Благодаря предварително!
 
Полезно
+2 up   -2 up
Имотът е 900кв.м. има достъп, комуникативен, равен. Има ток, вода, канализация. Възможно е застрояване на къща или хале за производствени, обслужващи, търговски нужди но не е в регулация в кв.Суходол какво трябва да направя за да влезне в регулация и колко ще ми струва това удоволствие
 
Полезно
+0 up   -5 up
Здравейте!
Притежавам парцел от 700 кв. във вилна зона Терасите, който е неурегулиран. Искам да построя двуетажна къща.
Какви са стъпките които трябва да предприема?
 
Полезно
+6 up   -1 up
Притежавам парцел 1200 кв.намиращ се в гр.Добрич местност Гаази баба статут лозе. Искам да попитам мога ли да променя статута на 1/2 част от парцела с цел жилищно стройтелство!
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте,при положение,че няма ПУП за м-т Боровец-север Варна за имот 700м2 в идеална съсобственост от 18003м2 какво трябва да направя за да имам ограда,каравана,вода,ток и после сглобяема къща?
 
Здравейте, собственик съм на имот в кв. Овча Купел, София, с големина 4200 кв. м. Имотът все още се води по скица като поземлен имот и попада според градоустройствения план на София в смесена многофункционална зона. Запитването ми е дали ще може да се извърши урегулиране и смяна на предназначението в жилищно строителство и разбира се каква ще бъде процедурата и цената за това. Ще се радвам да се свържете с мен за повече подробности.
Поздрави,

Кристина Хювонен
 
Здравейте,имам скица на имот които искам да купя но не знам дали е в регулация ,какъв статут има земята на този имот ,в кадастър ли е ?Има ли някакъв проблем с този имот ?Благодаря Ви предварително.
 
Полезно
+0 up   -2 up
ZDRAVEYTE SLED DALGI DELA PO PRAVNIYA VAPROS DELOTO SPECELIHME VAV VARHOVNIYA KASOTSIONEN SAD STIGNAHME DO OBSTUNA RUSE V MOMENTA VSE OSTE SME V DVIJENIE SAS PROSEDURATA VAPROSA MIE VAZMOJNO LI E DA SE POSTROI V CUJD IMOT TOVA SE OTNASYA ZA GODINA 1981 MAHAT GRANITSI STROYAT VAV NAS IMOT NEPOSILNI BYAHME V TOVA VREME ZASTOIHA SI STOEJA IMAT EDIN PROEKT KOYTO NE E ODOBREN OT OBSTINATA 30 KVADRATA V NAS IMOT POPADA POSTROYKATA IMAME MNOGO JALBI VAV OBSTINATA OT KAKTO E POSTROENA ISPATIHA NI V SADA ODOBRENO E VSICKO IMAME RESENIE IMAME OPREDELENIE NO VSE OSTE OBSTINATA TARSI PRICINI ZA DA NE OSTETI DRUGATA STRANA PREDVARITELNO VI BLAGODARYA ZA VNIMANIETO
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте, в момента водя съдебно дело за делба на поземлен имот, за който няма влязъл в сила ПУП. Делото е три инстанционно и в момента е на втора инстанция. Изготвил съм проект за нова разделителна граница, който е разгледан и е с положително становище на гл. архитект на кметството по район, за промяна на кадастрална карта. Въпросът ми е:
Трябва ли да изготвям ПУП за бъдещата (след решението на последна инстанция)вътрешна за имота граница и кога? Ако ДА, от името на кой (предвид че сме в лоши отношения със съделитяля и е невъзможно да го представлявам и подписвам като съсобственик), и за чия сметка?
 
Добър ден, собственик съм на два броя парцели земеделска земя попадаща в регулация според ОУП на гр.Бургас. След подаване на необходимата документация за изготвяне на ПУП, общината разпорежда на инвеститора в случая нашата фирма изготвяне и на ПУР.Двете процедури се движат паралелно и изчакваме заповед на кмета като срока по закон е две седмици а от общината ни съобщават срок месец, като твърдят че по уличната регулация предвидена в този ПУР не може да изградим нужната ни инфраструктура за вилно строителство, тъй като за този ПУР не са минали отчуждителни процедури и въпроса ми е възможно ли е изграждане на канализация и водопровод по съществуващ послки път достигащ до нашите парцели които след заповедта на кмета и заплатените такси към областната комисия по земеделие ще бъдат УПИ.
 
Здравейте! За прокарване на отклоненията за водоснабдяване и електроснабдяване на имота е нужно е да проведена отчуждителна процедура за засегнатите имоти. Прави се оценка от независим оценител и кмета издава заповед за прокарване на отклоненията след като се платят дължимите суми. Това, че имота е УПИ все още не е достатъчно да започнете да строите. След като смените предназначението трябва да имате заповед по чл. 16 от ЗУТ, с която регулацията ще бъде приложена.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Можете ли да ме ориентирате относно това, колко би ми струвало изготвяне и реализиране на ПУП за промяна на предназначение на земеделска земя в село Локорско към Столична община? Имотът е 0,5 дка. Моля да посочите и приблизителния размер на държавните такси отделно от цената на ПУП-а.
Благодаря предварително!
 
Здравейте, имаме имот, който беше земеделски, преди 8 г влезе регулация. пред нас някой направи улица асфалт, в нея канал, но .... неузаконени. не била приложена уличната регулация. искаме да сроим, трябва да минем с вода и канал от там, но при неприложена улична регулация .... имаме виза запроектиране .... какво следва? казват, четова е голям проблем?
 
Полезно
+2 up   -0 up
Имам апартамент на който искам да усвоя покрив като тераси,на последен етаж съм и покрива на долния етаж се явява плоча на която искам да си направя тераси,понеже го купих на зелено и ми казаха,че ще имам тераси в нотариалния акт пише тераса а дефакто нямам.Ходих на консултация при главния архитект на района но ми каза ,че няма показатели-площ,кинт,височина.За да направя каквото иска ми трябва ПУП. Въпроса ми е при положение ,че вече сградата има ПУП и са използвани максималните показатели,дали ще ми разрешат за нов,и ние сме три семейства така на последния етаж без тераси дали всеки трябва да подава заявление за ПУП или само един и ще важи за тримата.
 
Полезно
+0 up   -4 up
Имам съсобствен поземлен имот. Искам моя дял да се обособи като самостоятелен парцел.Адвоката ми обаче твърди че това не може да стане защото лицето щяло да бъде малко, въпреки че площа е около 400 кв.м. Аз твърдя, че това може да се осъществи защото сградите са свързани и чл.19, ал.5 позволява това стига да има одобрен за целта подробен устройствен план. Т.е. преди евентуалната делба аз трябва да поискам промяна на ПУП и ако общината разреши може да се извърши делбата. Адвоката си "трае" за тази възможност вероятно защото не му се разправя с такива неща. Счита че трябва да си разделим със съсобственика ползването и нищо друго. Прав ли съм?
 
Здравейте,
Можете ли да ни ориентирате относно това, колко горе-долу (от-до) би ни струвало изготвяне и реализиране на ПУП за промяна на предназначение на земеделска земя в село към община Мездра? Имотът е около 3 дка. Моля да посочите и приблизителния размер на държавните такси отделно от цената на ПУП-а.
Благодаря предварително!
 
Полезно
+0 up   -1 up
През 2006г. закупих чрез съдия-изпълнител почивна база. Базата е била собственост на предприятие. Има и акт за частна държавна собственост.Закупих само постройките без земята. Земята не беше оправена и стоеше една част като държавна частна собственост и една част като държавна частна горска.
Въпрос: Какво трябва да направя,за да закупя прилежащата земя?
Полезно
+0 up   -2 up
Моля ви да ми кажете колко ще ми струва промяната на предназначението на земя 1 декар.
 
Полезно
+0 up   -0 up
ъглов парцел от 1200кв.м е във в.з.левента -няма ток и вода не е в регулация .искаме да строим къща зп 100кв.м на два етажа.какви са умните стъпки за да избегнем честите контакти с бюрократи?хора живущи там ни казаха- имате право на зп 35кв.м правите си два етажа и после пристройките и ето ви къща.няма нужда да чакате и да давате пари за регулация. не съм убедена че е така работата.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Zdraveite
az jiveja v landija i iskam da proverja moje li da izyrshite ysluga izvajdane na PYP .V rajon Galata Priboi
Pozdravi
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Предварително се извинявам, ако въпроса ми се повтаря и вече има даден отговор за него :)
Случаят е следния:
Закупихме си парцел с цел застрояване на еднофамилна къща, като парцела е част от стари лозя, които се водят вилна зона и скоро са влезли в регулацията на града. От Общината ни казаха, че първо трябва да сменим статута на земята, което и направихме в МЗХ срещу 480лв. за 411кв.м. Сега вече сме се обърнали към архитект за изготвяне на проект, като за ПУП сега трябва да платим в Общината 350лв. Та въпроса ми е не става ли така един път плащаме към МЗХ и още един път в нашата Община за едно и също нещо?
Предварително Ви благодаря за отговора.
Успешен ден!
 
съсобственик съм в УПИ в Русе, със средно застрояване чиято странична регулационна линия е на намалено отстояние. Може ли в съседния имот да бъде допуснато строителство,изцяло подземно, което изисква изкоп с дълбочина 3-4 метра и на какво отстояние от тази обща странична регулационна линия. Въпросът е породен от притеснението ми, че недобре укрепен изкоп би довел до нарушения в нашата сграда, строена на стари и плитки основи и защото инвеститора не е твърде заинтересован да изгради гарантиращо сградата укрепване.
 
Има ли издаден ПУП на с.Константиново местност Панорама къде да проверя?
 
Здравейте,преди години закупих парцел-нива в село Григорево.Имам документ от предишният собственик н:1083 от 19.10.2009.за допускане на ПУП-ПЗ на ПИн013005 в местността "Бегова могила"Как да разбера какво означава това?
Благодаря!
Мая Маджарова
 
Полезно
+3 up   -0 up
Имам място във Варна, КК Чайка с идентификатор 10135.2571.179. Искам да построя вила/къща. Разбрах, че първото нещо е допускане до изработване на ПУП.
Можете ли да ми свършите тази услуга и при какви условия?
Поздрави
 
Здравейте, изготвих всички необходими документи за промяна предназначението на 45дка.земя. След необходимите процедури получих Решение за утвърждаване на площадка за проектиране. Бяха изпратени и уведомителни писма до съседите. След изтичане на сроковете писмата се върнаха по пощата, без отговор или възражения. Сега се изготвя заповедта на кмета за одобрението на ПУП-а и ми казват че отново ще трябва да се уведомяват съседите с писма и отново ще се чакат срокове. Въпроса ми е за това ,необходимо ли е ново съобщаване.Не трябва ли със заповедтта за одобрение на ПУП-а да се изготви и констативен протокол че няма постъпили жалби и възражения при първото обявяване, и така тя да влезе в сила веднага за да се входира в земеделието за промяната.
 
Пропуснах да ВИ кажа че на моя имот са нанесли друг -в този случеи можели да ми нанесете имота--а мотивираното предложение ми е за друг.
 
Полезно
+1 up   -6 up
Здравейте,налага ни се да правим ПУП искам да попитам в него архитекта описва ли незаконните постройки ако такива?
 
Полезно
+6 up   -3 up
На какво основание може да се иска промяна на ПУП за даден район?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,става въпрос за земеделска земя, която е под аренда за следващите 5 години.Искам да знам мога ли да променя статута й,докато има договор за аренда.И съшо каква е цената за ПУП за 1 декар за земя в село Китка,обл.Варна.Става въпрос за 10 дка,и съответно как е по-изгодно ПУП на 10 дка или на 1 дка.През земята минава водопроводна мрежа.Благодаря за отговора.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте. Имам земя на три различни места. Искам да я обедния на едно място. Как може да стане това и в какъв срок?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте.Пиша ви във връзка с свлачището образувано в следствие на строителна дейност в с.о."пчелина".Има приет план за регулация и застрояване на местноста от 2013г.Според този план на мястото на строежа има път.Интересува ме по законен път може ли да се промени плана така че на място отредено за път да се строи?
 
Полезно
+0 up   -5 up
Трябва ли да променям ПУП в общината след като по скицата на кадастъра парцела отговаря на квадратура по нот.акт и границите със съседните парцели съвпадат. Скицата по регулация не съвпада с тази от кадастъра и отказват виза за огради
 
Полезно
+1 up   -0 up

 Ако има кадастрална карта за населеното място, тази информация може да получите от службата по кадастър. Иначе може да проверите в общината.

Полезно
+3 up   -0 up
Полезно
+2 up   -0 up
Zdraveite. Nqmam Kirilica na PC.
Prostranstvoto mejdu 2 bloka e parking. Kogato si parkiram kolata tam, nqkoi vse mi vdiga chistachkata. Ne iskat da parkiram tam, zashtoto "te" bili nasipali s balastra terena i bil texen. Kum koi da se oburna za da provera parcela dali e texen ili na obshtinata? Spored men si e obshtinski imota.
 
Resihme dasi podnovim skitzata na imota.no ot godini znaem ce sisedite sa navlezli v nasa teritoriya ne malko ot 20 godini i iskae da si go virnem.hvanahme si edin injener .podadohe vsicki dokumendi koito se iskat .dojde i kaza 65 kv metra se nairat u sisedite i mojem da si go virnem.obace se.sled kato se zapozna sis sisedite vsicko se promeni.skitzata dojde i se okaza ce vsicko si ostava kakto si e.no az razbiram ce siseda predi den da dojde skizata znae za novostite.starata skiza na przela se namira u men i dosega vsyaka godina mu plastam danika.v tova e problema ce injenerit totalno promeni vsicko kazano do sega.kakvo moga da napravya v tozi slucay
 
Здравейте,
Имам съществуваща сграда,която искам да преобразувам в къща за гости и кандидатствам за европейско финансиране. Мога ли да използвам CAD проект който не е изготвен в българия (Изготвен от архитект в Англия)

Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -1 up
Искаме да строим едноетажна къща във Варненско село,колко време е необходимо за изготвяне на документи.Съседи на имота са граждани на Русия и Англия.Ако се спазят изискванията за отстояние 3 метра от съседите,защо трябва да се уведомяват те.
 
Здравейте! Какъв е законният срок за произнасяне по подадено в срок възражение, относно съставен ПУП и РУП на съседен имот, и ако не е взето под внимание какво може да се направи и в какъв срок? Благодаря предварително!
 
Законният срок е 14 дни. Ако го изпуснете не може да обжалвате.
Живея в 6 етажен блок с 12 апартамента на вход. Аз съм на първия етаж, като апартамента в които живея-едната стая е обща-за целият вход. Аз искам да я купя, но 70-80% от собствениците на останалите 11 апартамента от входа не искат да я продадът на мен и то без основателна причина, само защото така им е кеф, също така стаята седи празна и не се ползва години наред. Тя е като част от моя апартамент но никои не живее в нея и не се ползва. Въпросът ми е имам ли някакви шансове и начини чрез адвокат тази стая да стане моя собственост?
 

 Здравейте!

В Закона за управление на етажната собственост се дава право на общото събрание да се разпорежда с етажната собственост. Не може да Ви я продадат, но може да Ви се учереди право на ползване за дълъг период ако това Ви устройва.
Вижте чл. 11, точка 10 г) предприемане на подготвителни действия за учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части при спазване изискванията на действащото специално законодателство;
За повече информация за свикване на общ събрание може да се обърнете към домоуправителя.
С уважение,
Геоимот ЕООД

Живея в 6 етажен блок с 18 апартамента във входа. Аз съм на първия етаж.До апартамента в които живея има стая която е обща-за целият вход.Не се използва и аз искам да я купя. Въпросът ми е имам ли такова право,шансове и начини и към кого трябва да се обърна.
Здраеите искам да ви попитам как можем даси върнем парцелно място коетое над 500 кв.м. исе ползва от наши саседи над 20 години местото е вписано в нашият натуралевн акт и си му плаштаме данакат.Казват че штом го ползват повече от 10 години местото става тяхно ,заштото имало нова реголация на селото.Баштани гое дал само даго ползват и това години така местото ние наследни4еско какво мойем да направим
 
Sistiya problem si go imame i nie .Moje li naistina sled kato sa go polzvali nad 10 godini ,avtomaticno da se scita za tehen
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,искам да построя складова база в населено място,имота е стара детска градина.Какви са изискванията, ще имам ли право
 
Полезно
+0 up   -0 up
Ако искате да превърнете сградата на изоставената детска градина в складова база, то тогава е нужно да й смените предназначението. Моля, пишете ни къде се намира имота и каква е площта ако искате да изпратим оферта колко ще струва процедурата.
Здрвейте! Имам нива около 9 дка, 4 категория в Пловдивска област. Бих искала да направя градински център, разположен на 4дка и останали да са засадени с декоративна разстителност. Необходимо ли е да променям статута на земята? Благодаря Ви за внимнието!
 
Не е нужно да сменяте статута на имота, а само начина на трайно ползване. Първо трябва да имате положително становище от РИОСВ Пловдив за инвестиционното намерение. Обърнете се към Общинската служба по земеделие и гори за повече информация.
Здравейте,в процес съм за закупуване на парцел в с.Близнаци община Варна.В нотариалния акт на продавача фигурира 680 кв.м ,а ние купуваме 780 кв .м , по плана на селото е 820 кв.м.Зададох въпроса на брокерката , и тя ми обясни че нямало проблем.В един протокол който е изготвен след като собственика е извикал специалисти да измерят площа е записано 780 кв.м.Обяснете ми след като вече документите са внесени пред нотариуса може ли да се оправят тези неточности.Ако не какви са за мен последствията.
 
Благодарим Ви за запитването. Нотариусът ще Ви прехвърли 680 кв. м. както е площта на парцела по нотариален акт, но ще запише, че по скица са 780 кв. м. Разликата от 100 кв. м. продавачът или после Вие като собственик може да се придобиете след като се направи т.нар. "обстоятелствена проверка" и се провери чия собственост са. За да започнете процедурата е нужно да подадете молба в община Аврен за обстоятелствена проверка.
Здравейте,съседите ми имат одобрен ПУП от общината,само че аз като соственик на съседния имот не съм уведомена,не само това но и са навлезнали в моя имот ,как е възможно удобрението на такъв ПУП,освен това ПУП е за земеделска земя ,не е сменено предназначението.Искам да знам мога ли да обжалвам заповедта за одобрение на ПУП, но са минали близо 6 години.Аз разбрах преди известно време.Благодаря Ви.
 
imam podadeni dokumenti ot mai 2013 god i mnogo me baviat.Imam odobrenie na pupa ot kmetstvoto dekemvri 2013 mnogo mi baviat dokumentite sega pok e pri kmeta ot 6.03 2014 hodia vsiaka sedmica .kakvi sa srokovete i kam kogo da se obarna neznaia
 
Поздрави !, Съседа разруши съществуващата ограда от имота урегулиран през 1936г. Не му позволих да завладее част от моя имот. Сигнализирах общината и прокуратурата за действията на съседа и нищо. Въпреки това е изготвен ПУП,възражението ми е без последствия.Издадено е Разрешение за строеж.Междувременно е извършена промяна на ПУП, за което не съм уведомен. Спора за имотната граница е отнесен в съда.Към настоящия момент строителството е приключено с нарушени отстояния от 4м. предвидени в проекта. Общината отказва да се запозная със с. книжа за да мога да се защитя. Имали това право? Към кого да отнеса проблема за законността на строежа? Сърдечно благодаря за полезните съвети !
 
Здравейте!Моля да ми помогнете. Харесах един парцел в село, близо до София, който не е в регулация, но има ток и вода и е предназначен за жил. стрителство. Видях актуалната скица на парцела. Брокерът по недвижими имоти ме убеждава,че парцелът е бил в регулация, но тъй като не е бил застроен в продължение на много години, регулацията е загубила давност.Възможно ли е това? Казва също, че трябва само да се платят някакви такси в общината, че процедурата не е никак сложна, защото мястото вече е било в регулация преди. Дали това е така? моля за вашето мнение. Благодаря ви сърдечно!
 
Село Поцърненци в община Радомир. имаме наследствен имот близо 4 дка, изключен от регулация 1962 г. на база ПМС 216/1961 г., което е отпаднало с ПМС 37/1990 г. Мога ли да претендирам за възстановяване мястото на имота в регулация без изработването на ПУП? Имотът не е включен в плана за земеразделяне, но от Общината ми издават скица като парцел извън регулация, с която не можем да го разделим. Имотът не е ползван от ТКЗС и беше заграден с каменен зид, от който има следи. Може ли на основание ПМС 37/1990 г. да се анулира заповедта за изключване на имота от регулация, което ще възстанови мястото му в границите на Плана за регулация и ще направи възможно разделянето му между тримата наследници?
Здравейте, закупихме преди години със съпруга ми парцел в едно софийско село с идеята да строим. Имота е приблизително декар с правоъгълна форма и лице към улица по протежение на една от страните./Така поне беше/. Преди 3 години съседа срещу нас през улицата затвори улицата и съответно нашето лице /остана около 2, 5 метра/ и си построи кокошарник. Поискахме обяснение от общината и да видим ПУП, а те казаха, че такъв нямало. Подадохме сигнал до общината и кокошарника изчезна. След около 1 година получихме от съответната община уведомление за предложение за промяна на ПУП/постъпило от същия съсед/. Запознахме се с документите в общината и установихме,че неговото искане е да се затвори улицата, като се остави лице за нас по-малко от установеното в ЗУТ от 14м за малки населени места. Служителк
 
Здравейте !Стар път на ТКЗС, който ползвахме за достъп на имота и гаража ни 40 години, беше върнат на старите собственици като земеделска земя.Къщата и гаража ни са законово построени.След смяна предназначението на земята съгласно изготвения ПУП-ПРЗ,от имота на съседите са оформени два пърцела.Въпросния полски път е оформен като маломерен парцел, който, съгласно заповедта на кмета и скицата трябва да е общинска собственост. Този ПУП ние не жалвахме.Сега обаче пътя е заграден и гл. архитект в отговор на писмото, с което го уведомяваме за това, ми отговори, че собственика на имота има право да си загради имота \"въпреки предвижданията на плана\" Законово изрядна ли е тази фраза. Този ПУП все още не е отразен в кадастъра.Има ли законов срок и кой следва да извърши тази процедура ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
xxxxx cccc
Здравейте!Към казаното преди ще добавя,че селският път не е отразен в КВС.ПУП е изготвен по молба на собственика и на основание чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ като част от КПИИ за частично изменение на УПИ, като се променят регулационните граници на селото и се създава нов УПИ за жилищно застрояване и от съществуващия прокар и част от п.и. се обособява пешеходна алея за преминаване към урбанизираната територия на селото.Тази алея е лице/достъп/ на новото УПИ.ПУП е влязъл в сила и има разрешение за строителство Общината не е регистрирала ПУП-КПИИ в Кадастъра,но жилищната сграда е построена,нанесена е в кадастралната карта и има акт 16 и все с документ за собственост от Поземлена комисия.Моля,помогнете ми да разбера има ли законов начин Общината да дава достъп до имот,който не е нейна собственост.
ПУП може да е влязъл в сила, но регулацията да не е приложена. За да се приложи общината трябва да обезщети всички засегнати собственици, от чиито имоти се отнема площ за изграждане на улици. Улиците тогава стават общинска собственост. В този случай собствениците, които искат достъп по проектирани нови улици може да подадат молба до Кмета на общината за прокарване на временен път като те плащат обезщетение на засегнатите съседи за преминаването през чуждите имоти докато общината не намери начин да ги обезщети.
Здравейте. Чакахме година и половина да направят уличната регулация (ПУП и ПУР) в местността , където купихме парцел. Общински съвет гласува и прие преди седмица плана, като ние нямаме претенции за отнетото. Сега разбирам , че не можем да си направим индивидуален ПУП , а на квартали. Мястото е на две улици, а другите парцели , които са в квартала са за продажба. Собствениците не искат да правят ПУП. Какво се случва в такъв случай? Благодаря предварително.
 
Здравейте,баща ми се явява наследник заедно с братята си и сестрите си на няколко имота:земеделски земи,парцел с къща и гори.Според устна договорка с останалите наследници,баща ми иска да си узакони неговата част,която се води земеделска земя. Какви документи са необходими от останалите наследници,за да може да се впише баща ми като собственик?
 
Полезно
+0 up   -0 up
MNOGO BLAGODARQ ZA SYVETA
 
здравеите .Маика ми има наследство от лозе което е от дядо и но имота е в регулация .Наследниците са 3 души . Когато тя потърси собствената си 4аст и казаха 4е немозе ве4е защото имота е преминал в общинско владение по някои си 4лен 19.С една дума и да води дела няма да успее да спе4ели собсвената си 4аст.ВЪЗМОЗНО ЛИ Е ТОВА НАИСТИНА .МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
 
Здравейте! Може да съдите общината ако имате документи доказващи правото Ви на собственост върху имота.
Здравейте,възнамерявам да купя парцел като в цената за него плащам за изведени комуникации до парцела.В момента има прекарани канализация и ВиК.Собственикът на парцела ми показа проект за тока и ме уверява ,че до няколко месеца ще бъде изпълнен,като аз ще имам ел.кутия до моят парцел.Въпроса ми е има ли начин да бъде описан в нотариалният акт или да се направи договор с които той се задължава да прекара ток до парцела , за да имам не само обещание, а документ с които той е ангажиран да изпълни проекта за ток.
 
Да, това може да се опише в нотариалния акт за продажба на имота.
Здравейте. Имам имот, който искам да застроя. Всичко вървеше по план, имам всякакви скици, документи и т.н. докато вчера от общината не ми поискаха нотариално заверено съгласие от съседите за това, че искам да построя каща в имота си. Архитектурния план е по всички правила, тоест спазени са отстоянията от оградата и от съседните сгради. Казаха ми, че ако не мога да предоставя такова съгласие, трябва да предоставя точните адреси и имена на съседите за да им разпратят уведомителни писма. Редно ли е да ми искат такава информация? Тази информация не я ли имат в общината? Проблемът е, че аз не познавам всички съседи, съответно и те не ме познават и трябва да ходя да чукам по вратите им и да ги моля за информация, която аз лично не бих дал на непознат.
 
Здравейте! След като закупихме място с УПИ в едно софийско село, общината ни извади виза за строителство и дойде ред на вкарването на вода. ВИК ни отговарят ,че не могат да ни включат в мрежата ,защото нямало в близост от 150 м вода и трябва да се разширява мрежата на селото.Как да процедираме от сега нататък? Коректно ли е общината да продава имоти, които са си ливади с уж УПИ , а да се оказва че строеж е невъзможен защото няма вод а в близост!!
Най-добре си направете сондажен кладенец.
Здравейте! Не, не е редно Вие да търсите съседите. Общините така практикуват и на практика изнудват гражданите да вършат работата на служителите. Това е лична информация и те имат достъп до нея. Ако решите да не им съдействате, те ще протакат процедурата.
Здравейте. Какво трябва да съдържа едно мотивирано предложение за изменение на ПУП, освен показване на новото застрояване. Трябва ли да се посочват показатели, като кота корниз, плътност на застрояване, Кинт., процент озеленяване и др.
 
Здравейте! Мотивираното предложение трябва да съдържа параметрите на застрояване според устройствената зона, в която ще попада имота. Ние можем да изготвим такова предложение. Необходимо е да ни изпратите скицата на имота. Ако имате въпроси сме на разположение.
Строителен инженер съм,вече пенсионер.Имам ли право да изготвя това предложение за виза?
Хубав ден!
Здравейте. Имаме съсобствен имот от 1200 кв. м с чичо ми, с койте от дълго време не сме в добри отношения. През янури месец след разговор с него го убедих да го разделим на самостоятелни имоти. Общо три. Един в който се намира къщата и остава събоственост, и друга два самостоятелни. Той попдиса необходимите документи както и задание за проектиране, в който е описано всичко подробно. Направих проект, съгласувах го във абсолютно всички инстанции, уведомиха се всички съседи включително и чичо ми. Нямаше никакви възражения и обжалвания от съседите. Чичо ми също е подписал уведомлението, но в един момент, вчера, след 11 дни от неговото уведомление той е отишал в общината и е подал заявление за да си оттегли документите. Може ли да стане това.
 
Да, за съжаление може да стане. Чичо Ви има право да обжалва заповедта в 14 дневен срок от датата на съобщаване. Вече юристите ще решат дали е прав.
Здравейте, уважаеми господа, Искам да попитам може ли имот, които е бил включен в ПУП, в който влизат още 6 имота с цел строеж на голям блок през 2007 година, да бъде изваден от този ПУП, тъй като предприемача почина, строеж не се започна и сме още обединени в един имот и не можем нито да строим, нито да го продадем.Може ли само моят имот да се отдели от ПУП-а, ако останалите съсобственици не желаят да се отделят, имайки надеждата, че някога някой може да се намери да построи блок на техните имоти.Вече 6 години минаха, много ще ви бъдем благодарни ако ни посъветвате какво да направим за да отделим нашия имот от 335 м2, с лице към улицата 17м. отговарящо на изискванията за ниско застрояване в град София. Молим за съвет. С уважение: Илиева
 
Здравейте, г-жо Илиева, Да, може да се отдели имотът Ви като се направи изменение на действащия ПУП. Процедурата изисква съгласието на съседите и ако те имат претенции най-вероятно ще осопорват заповедта на главния архитект в съда. Моля, пратете ни номера на имота или сканирана скица, за да проверим действащата регулация за имота, ако искате да изготвим оферта колко ще струва изменението на действащия ПУП. Очакваме Вашия отговор.
Полезно
+0 up   -0 up
Имам дворно място в кв. Боянски ливади /сега Манастирски/. 2005 г.по мое искане правя УПИ за самостоятелно застрояване. През 2007 г. фирма прави ново УПИ за блок ,свързано с-во с другият парцел. Строителя на блока веднага се отказа от целият договор и не предприе нищо! Въпроса е: Как мога да се откажа от УПИ то за блок и с моето УПИ от 2005г.да си построя къща за която даже ми е издадено "РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ"?
 
Здравейте,искам да попитам може ли да се променя уличната регулация при условие,че тя минава в нашия имот и засяга водомер,чешма,трайни насаждения.ПУП е приет преди 2 години без да сме знаели до този момент.В момента се оказва,че не можем да заградим собствения си имот,защото новата регулация минава през него...Може ли да се променя ПУП след като е минал срокът за възражения?
 
Здравейте, г-жо Василева, Може да поискате да се направи изменение на действащия ПУП. За целта трябва да внесете задание за допускане до ПУП в общината. Ние можем да Ви съдействаме.
Здравейте, собственик съм на УПИ в Община Царево, за който в момента се изработва ПУП. От двете страни съседи са частни лица, от третата е общинско място, от четвъртата е път. Въпросът ми е необходимо ли е да се уведомяват и собствениците на парцела от другата страна на пътя ? Доколкото разбрах от други източници те не са заинтересована страна, но от община Царево искат да са уведомят и те, а те са над 100 души, вкл. чужденци, тъй като там има апартаментен комплекс.
 
Здравейте! Ако уличната регулация засяга и техния имот, тогава е задължително да бъдат уведомени.
Не ми приеха предложението за ПУП на финалния експертен съвет несъобразявайки се с решение на адм.съд в моя полза.Какво да правя?
 
Здравейте! Обжалвайте заповедта за отказ да одобрят ПУП-а.
Бих искала да попитам следното: имаме имот, който има ПУП поради промяна на предназначението от зем.земя към промишлен терен. Статута на земята е променен и е складов терен. Сега искаме да строим - трябва ли отново да се иска изготвяне на ПУП?...Ако не - има ли давност предишния ПУП?...благодаря предварително...
 
Здравейте.Получихме от общината писмо,с което ни уведомяват,че започва процедура по отчуждаване на част от поземления ни имот във връзка с частично отваряне на улица по одобрен проект на пуп от 2007 (Купихме си имота през 2008 с ипотека без да сме запознати с одобрения пуп).На следващия ден от получаването на писмото отидохме до общината и каква беше изненадата ни,когато служителката ни показа официален документ от агенцията по вписванията,че ипотеката ни е затворена!!!(ипотеката ни е до 2041г). как общината се е сдобила с подобен документ?? законно ли е? Имат ли давност одобрените пуп? законно ли е частно лице да плаща ПОД ШАПКАТА НА ОБЩИНАТА, за да дойде багер и да изрови дупка, която общината ще нарече ПЪТ? А в същото време няма да бъде направено нищо за централната улица и ВИК!!!
 
Здравейте,цможе ли някои да ми каже каде да потърся информация дали към м.Дек. 2010г. е имало ПУП за ЦГЧ-Бургас
 
Здравейте, Решихме да си построим жилищна присройка към двуетажна жилищна сграда - гараж и работилница на първи етаж и жилищни помещения на втория. Гл. Архиктет на града ни издаде виза по чл. 140 от ЗУТ. Като ни поиска: всички документи на съществуващата къща и съгласието на съседите нотариално заверено. За новият строеж: архитектура, конструкции, В и К, електро, вертикална планировка, енергийна ефективност, оценка за съответствие на енергийна ефективност и план за безопасна работа. Сега ме връща и не желае да приеме папките защото трябвало да пусна заявление от мен и съседите за допускане и изработване на ПУП - ПЗ. Но ние не желаем, как трябва да постъпим? Кога би трябвало да ми издаде виза за строеж? Става въпрос за 60 кв2!
 
Здравейте, Евелина, Благодарим Ви за запитването. Вероятно няма действащ ПУП за квартала, където се намира имота Ви. Не можем да отговорим дали е правилно или не главният архитект да иска да изработите ПУП-ПЗ преди да видим скицата на имота и разберем дали има действаща регулация в района. Визата за проектиране представлява извадка от действащ ПУП. Ако няма такъв, то за да строите трябва да направите ПУП само за Вашия имот. Моля, пишете ни къде се намира имота, за да преценим дали можем да Ви съдействаме.
Здравейте, Собственикът на магазина над моето мазе без разрешение е променил конструкцията на плочата, нахлувайки в моя имот, разбивайки и премахвайки вратата и е променил нивото на пода и тавана, правил е реконструкция на канализацията, след което мазето ми се пълни с фекални води.Промените не са съгласувани нито с мене, нито със съседите. Трябва ли да има стрително разрешение, разрешение от всички собственици и на какви санкции подлежи нарушителят?
 
Здравейте! Да, трябва да има разрешение за конструктивните промени. Подайте жалба в общината. Те трябва да санкционират собственика на магазина.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.