Полезно
+0 up   -0 up

Процедура по присъединяване на електрическа централа.

 Електрическа централа, обекти на потребител и разпределително предприятие се присъединяват към съответната електрическа мрежа въз основа на проучване за условията и начина на присъединяване, извършвано от преносното или съответното разпределително предприятие, към чиято мрежа може да се осъществи присъединяването.

 Проучването за присъединяване се извършва след издаване на виза за проектиране, когато издаването й е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 Писмено искане за проучване на условията и начина на присъединяване на електрическа централа се подава в преносното или съответното разпределително предприятие от лице, което:
 - изгражда нова електрическа централа;
 - извършва разширение на съществуваща електрическа централа и увеличава инсталираната електрическа мощност;
 - е титуляр на право на собственост или друго вещно или облигационно право за ползване на електрическа централа, която като част от присъединен обект на потребител, произвеждаща електрическа енергия за собствени нужди, се обособява като самостоятелен обект за производство на електрическа енергия за продажба на трети лица;
 - е потребител на електрическа енергия и изгражда в обекта на потребление електрическа централа.

 Писменото искане за проучване на условията и начина на присъединяване на електрическа централа към електрическата мрежа се подава в:
 - преносното предприятие, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е над 5 МW;
 - разпределителното предприятие по местонахождението на електрическата централа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 5 MW.

 Когато преносното предприятие прецени, че електрическата централа подлежи на присъединяване към разпределителната мрежа, то уведомява съответното разпределително предприятие и лицето, подало искането, за резултатите от проучването в 30-дневен срок от датата на подаване на искането.

 Всяко проучване се заплаща по ценоразписа на услугите на преносното и/или съответното разпределително предприятие.
 В искането за проучване на условията и начина на присъединяване се посочват:
 - наименованието и местонахождението (адресът) на електрическата централа;
 - срокът за въвеждане на електрическата централа в експлоатация;
 - номиналната мощност, режимите на работа, прогнозното производство на електрическа енергия (помесечен график) по етапи на въвеждане в експлоатация, техническите данни на основните съоръжения и на централата като цяло;
 - изискванията към сигурността на захранване на собствените нужди по групи и мощности;
 - основни характеристики на първичния енергоносител;
 - точният адрес за кореспонденция, телефонът и факсът, както и адресът на електронна поща.
 Към искането се прилагат:
 - документ, удостоверяващ вещното право върху имота, или нотариално заверен договор за наем;
 - копие на виза за проектиране или одобрен ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ;
 - описание на резервния източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа.
 Когато за осъществяване на присъединяването се налага в имота, където е разположена електрическата централа, да се изгради електрическа уредба с високо или средно напрежение - собственост на преносното или съответното разпределително предприятие, и това е технически възможно, предприятието договаря със собственика на имота да прехвърли в негова полза правото на собственост на съответна част от имота или да учреди право на строеж.

 Когато при проучването се установи, че изграждането на нова или разширението на съществуваща електрическа централа налага изместване на съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на възложителя след одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните с преносното или разпределителното предприятие проекти, ако засегнатите съоръжения:
 - принадлежат към преносната или съответната разпределителна електрическа мрежа, или
 - са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или потребител на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ.

 Преносното или съответното разпределително предприятие може мотивирано да откаже да присъедини електрическа централа към съответната мрежа при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на централата в експлоатация. В този случай се посочват причините за отказа и необходимите мерки за тяхното отстраняване, както и за осигуряване на условия за присъединяване на централата съобразно плановете за развитие на мрежата.

 Лицето, подало искането за проучване на условията за присъединяване, може да обжалва отказа по ал. 1 пред ДКЕВР при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.

 Преносното или съответното разпределително предприятие задължително присъединява всеки производител на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници (ВЕИ), който отговаря на специфичните условия за присъединяване към мрежата, определени в наредбата.

 Лицето, получило становище за присъединяване подава в преносното или съответното разпределително предприятие искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа, към което прилага копие на виза за проектиране или одобрен ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ.
 Преносното или съответното разпределително предприятие изготвя и предлага проект на техническите изисквания, на лицето, подало искането в срок до 30 дни от датата на постъпване на искането за сключване на предварителен договор.
 Срокът е петнадесетдневен за преносното предприятие при присъединяване на централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ; десетдневен за съответното разпределително предприятие, когато лицето е потребител на електрическа енергия за битови нужди и изгражда в своя обект на потребител централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ.

 След одобряване на инвестиционния проект възложителят на електрическата централа в случаите подава в преносното или съответното разпределително предприятие писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:
 - удостоверение за актуално състояние на търговеца и единен идентификационен код по търговския регистър или по регистър БУЛСТАТ, с изключение на случаите, когато възложителят е физическо лице, което е потребител на електрическа енергия за битови нужди и изгражда в своя обект на потребление съоръжения за производство на електрическа енергия от ВЕИ;
 - нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява възложителя;
 - документи, удостоверяващи правата на възложителя за изграждане или разширение на електрическата централа;
 - одобрен инвестиционен проект - част архитектурна, отнасящ се до монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях;
 - работни проекти - част електрически уредби и инсталации в обем, достатъчен за доказване изпълнението на техническите изисквания с изключение на случаите, когато лицето не изгражда нови собствени електрически уредби;
 - разрешение за строеж или разрешение за поставяне по преценка на компетентния орган по ЗУТ.

 Преносното или съответното разпределително предприятие съгласува представените части от работните проекти, подготвя договора и изпраща писмена покана до възложителя за сключването му в срок 60 дни от подаването на искането за сключване на договор за присъединяване. Срокът е 15 дни за съответното разпределително предприятие, когато възложителят изгражда в обект за потребление на електрическа енергия за битови нужди електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ.
 Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на електрическата централа, издаден при условията и по реда на ЗУТ.

 След сключване на договор за присъединяване преносното или съответното разпределително предприятие изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване за своя сметка, по отношение на:
 - мястото на присъединяване;
 - разположението и вида на съоръженията на територията на централата и свързаните с тях сервитутни зони;
 - границата на собственост на електрическите съоръжения;
 - етапите и сроковете за изграждане.

 Преносното или съответното разпределително предприятие започва изграждането на съоръженията за присъединяване след прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в случаите и учредяване на сервитутни права от собственика на имота.

 Присъединяването на новоизграждана електрическа централа към електрическата мрежа се осъществява на три етапа:
 - първи етап - електрическите съоръжения за присъединяване на електрическата централа към електрическата мрежа се поставят под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането им в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ;
 - втори етап - електрическата уредба на производителя, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на електрическата централа, се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането й в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ и се оформя като самостоятелен подобект;
 - трети етап - включване на електрически генератор в паралел към електрическата мрежа.

 Присъединяването към разпределителната мрежа на електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ в обект на потребител за битови нужди се осъществява при наличие на:
 - документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;
 - документ за въвеждане в експлоатация на присъединяваната електрическа централа, издаден при условията и по реда на ЗУТ.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Моите почитания за добрия сайт! Въпроса ми е: Собственик съм на ПИ,възстановен по чл.18ж от ЗСПЗЗ в жилищен комплекс,без приложена регулация с общи части с общината. Общината иска да прекратим съсобственотта ,чрез прилагане на чл.16 от ЗУТ като собственика изготви ПУП за имота.Градът има ОУП.Въпроса ми е защо собственика? Върху имота има временен обект с търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ и одобрено КЗР от бившия архитект на града.Поздрави!
 
Радваме се, че намирате сайта на полезен. Грубо казано общината Ви кара да изготвите ПУП-а, защото така е по-лесно за нея.
Здравейте г-жо/г-це Йонкова, Благодарим Ви за въпроса. Повече информация може да прочетете на сайта на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране: www.dker.bg. Поздрави!
 
Задължително ли е да сме минали всички етапи от ПУП,за да сключим предварителен договор за присъединяване или може паралелно да започнем и двете процедури?
Трябва да имате ПУП или виза за проектиране, за да сключите предварителен договор. Ако искате да Ви пратим оферта за ПУП ни пишете къде се намира имота, колко е голям и какво ще строите.
Какъв набор от документи и през какви инстанции се преминава, за да се получат необходимите разрешителни и зелени сертификати за пускането в действие на централа от ВЕИ?
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.