Консултациите по телефон, лично и по електронната поща се заплащат като цената се определя индивидуално според запитването.
Обратно към въпроси | Следващ | Предходeн

Често задавани въпроси

Какви са стъпките за строителство на зем. земя до 35 кв. м.?

 Възможно е да се строи на земеделска земя, когато не са налице следните ограничения:
 земеделските земи не попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, определени със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон;
 не са в границите на одобрен общ градоустройствен план или в границите на устройствени зони в околоградската територия - до 5 км около големите и средните градове, и 3 км - около малките градове;
 не се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, Държавния съвет или Министерския съвет до приключване на процедурите по ЗСПЗЗ;
 не попадат във втора крайбрежна зона на Черноморското крайбрежие - до 5 км от брега;
 не се намират на определени отстояния (сервитути) от естествени и изкуствени водоеми, от реки и крайречни диги, от пътища и железопътни линии, от границите на защитени природни обекти, от границите на паркове, лесопаркове, иглолистни и широколистни гори, от минни разработки и др.;
 не са в санитарно-охраняеми зони, в свлачищни участъци и райони;
 намират се на по-малко от 500 м от оста на съществуваща или проектирана автомагистрала и първокласен път и на по-малко от 300 м от оста на пътища на републиканската пътна мрежа от II, III и IV клас, както и на по-малко от 10 км от изграден граничен контролно-пропускателен пункт.
 Когато физическо или юридическо лице, собственик на земеделска земя, желае да извърши строителство, същото комплектува преписка, която съдържа:
 1. искане до главния архитект на общината за извършване на строителство върху земеделска земя; в искането се изясняват видът и характерът на сградите, които ще се изграждат;
 2. документ за собственост на парцела (имота);
 3. скица с местоположение, граници и размери на парцела (имота) в координатна система, заверена от поземлената комисия.
 (2) Въз основа на искането главният архитект на общината определя начина на застрояване на имота.
 Застроителното решение се съгласува с органите на РИОКОЗ, районната инспекция по околната среда и водите, електроснабдяването, водоснабдяването и канализацията и със съответната регионална служба \" Земеделие\" при Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всяка служба по ал.1 изразява своето становище в 14-дневен срок по отношение на въпросите, които са от нейната компетентност. Когато дадена регионална служба изрази отрицателно становище по предложението, собственикът на земята може да го внесе за съгласуване в съответното министерство.
 При положителни становища на всички регионални служби, респективно министерства и други заинтересувани ведомства, и на архитектурно-градоустройствената комисия на общината, кметът на общината одобрява застроителното решение, което се обявява по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на съдебен контрол по чл.138 на Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ).
 Разрешаването на строителството се извършва съгласно глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ).
 Разрешението за строеж в земеделски земи по реда на тази наредба се издава за:
 1. изграждане на едноетажни стопански постройки;
 2. изграждане на нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи такива;
 3. промяна на конструктивните елементи на съществуващите строежи;
 4. промяна на функционалното предназначение на съществуващи сгради в съответствие;
 5. изграждане и преустройство на инженерни мрежи и съоръжения;
 6. направа на огради.
 Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината въз основа на писмено искане на собственика, към което се прилагат следните документи:
 1. при имоти с площ до 10 дка:
 а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;
 б) скица с указан начин за застрояване;
 в) архитектурен и конструктивен проект със сметка за стойността на строежа;
 2. при имоти с площ над 10 дка:
 а) документ за собственост на имота, съответно на правото да се строи в него;
 б) одобрено застроително решение, съгласувано със съответните регионални служби;
 в) скица с указан начин за застрояване;
 г) разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство, в зависимост от вида и характера на съответния строеж;
 д) одобрен проект, който съдържа най-малко архитектурно-строителна част (архитектурни проекти) и конструктивна част (конструктивни проекти) на предвидените строежи, инсталационни части на проекта за необходимите инженерни мрежи в двора за застрояване и инсталации на предвиждащите се строежи.
 Разрешението за строеж се издава за стопанските сгради, постройки, съоръжения и мрежи, включени в застроителното решение, или само за онези от тях, които ще се изграждат първоетапно, и важи в продължение на две години от издаването му.
 Разрешението за строеж на жилищна сграда във връзка със селскостопанската дейност може да се издава по реда на ЗТСУ само в дворове за застрояване с изградени стопански сгради и инфраструктурни мрежи.
 В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на обекта. Определянето на строителна линия и ниво на строежа, техническото ръководство, контролът при изпълнението на строителните работи и въвеждането в експлоатация на сградите и съоръженията се извършват съгласно разпоредбите на ЗТСУ и ППЗТСУ.
 


Коментари (48)

От: Георги Стоянов

 Здравейте, въпроса ми е върху парцел нива, попадаща в урбанизирана територия Жм1, село Плана, възможно ли е без да се урегулира да се построи сграда до 35кв.м.!?
 Благодаря

От: лозанов

 във вилна зона смърдана София какъв естатуса за строеж .земята по н.акт се води земеделска а евилна зона

От: Цонев

 Здравейте,
 Въпроса ми е следния. Искам да закупя парцел от 3000кв.м ,който продавача ми казва,че е със статут на овощна градина.Намира се във вилно селце/махала и граничи с подният имот ,който е в регулация. Дали това,че граничи с имот ,който е в регулация ще улесни и този имот да бъде вкаран в регулация,за да се построй на него малка сглобяема къщичка. Това ,че имота не е в регулация може ли да е проблем да ми бъдат прекарани ток и вода,които минават покрай парцела?

От: Таня

 Здеавейте! Имаме имот шеста категория земеделска земя с паянтова постройка 18кв.м (законна вписана в скицата). Искаме да постройм нова сграда за обитаване на два етажа, като всеки етаж да е 35кв.м и да запазим паянтовата постройка. Имаме ли право на това? Благодаря предварително за отделеното внимания!

До: Таня От: ГеоИмот

 Моля пишете ни къде се намира имота и колко е голям.

От: Гинка Стойкова

 Здравейте, радвам се че има къде да се зададат въпроси, относно сроежите. Имам парцел 500 кв. м. в с. Марково обл. Пловдив. Намира се в двора на бившия селскостопански двор, с лице на асфалтов път 12 м. В съседство имам ток , вода и канализация. Без значение, че се намира в селото, т. е. табелата е след 2 обитаеми двора, парцела е със статут на земеделска земя. Пуснах скицата в община Родопи и ми казаха , че мога да застроя целия парцел като спазвам отстоянията от комшийските дворове, но това е при условие, че сменя статута, но точно тук идва проблема- не мога да сменя статута защото лицето е 12 метра. Направо съм объркана . Моля за съвет, какво се прави в този случай. Искам да построя малка къща и да си използвам остатъка от двора за помощно стопанство. Гледах оферти за преносими къщи,

До: Гинка Стойкова От: ГеоИмот

 Попитайте в общината дали няма да разгледат парцела като част от стопанския двор, където за селскостопански нужди лицето може да е 14 метра. Допуска да това лице да се намали с 1/5 и така да стане 11. 2 метра. Всичко зависи от тълкуването на главния архитект. Ако не се съгласи с това, то варианта е да закупувате съседен имот, за да си увеличите лицето на парцела.

От: Стефан

 Привет,на всики с добронамерени сърца!
 Събрах и струпах материали за 50 кв.метра масивна постройка...на наследническо място/625м2/с ток и вода,отговарящо за строителство до 35 м2 на земеделска земя....Какви са санкциите,ако я построя за 2 седмици
 ,но не 35м2,а 48 м2. без разрешителни и др тем подобни административни изисквания? Колко ще ми струва да ги уважа и приложа като време и пари ,ако съм към Айтоска община? пращам 1 литър хубава ракия на отговор със удовлетворителен отговор:) тавтология,ама имам мерак да сам в полето и да гледам зайци и грозде.:)

До: Стефан От: ГеоИмот

 Рискувате да Ви глобят солидно. Според чл. 232, ал. 2 от ЗУТ: "Наказва се с глоба от 1000 до 10 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице - участник в строителството, което извършва, разпореди или допусне извършването на незаконен строеж."

От: Красимир

 Здравейте!Имам няколко дка земеделска земя-ливади,попадащи в Натура 2000,в село Орехово,Чепеларе.Мога ли да построя стопанска постройка ,съгласно Наредбата за зазастрояване в зем.земи?

От: Лиляна Борисова

 Закупих парцел на село,направих две бараки от плоскости,покрив от ламарина и бетонов под през 1975г.А през 2000г.направих ремонт на бараките,като смених плоскостите с гипсокартон .Налага ли се да ги озаконявам? Законни ли са ми бараките сега,тъй като по това време не изикваше?
 

От: Jelqzova

 Здавейте! Моят въпрос е: Имам скица за имот с трайно предназначение-земеделска,с начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих/съгласно&4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и с приетия наскоро ОУП попадащ в територия с общо и преобладаващо предназначение за реакреационни дейности и курорти. Какво мога да построя в имота без смяна на статута на земята? Предварително благодаря?

До: Jelqzova От: ГеоИмот

 Здравейте! За да реализирате строителство е нужно да смените предназначението на земята. Моля, пишете ни къде се намира и колко е голям имота ако искате да изпратим оферта за нашата услуга.

От: стефанов

 Здравейте! Имам земеделска земя 3,500 дка. Искам да поставя там сглобяема къща. За нея важат ли изискванията, както за другите постройки до 35 кв.м? И ако важат, квадратурата пак ли трябва да е до 35 кв.м.

До: стефанов От: Архитект

 Да, важат. Трябва да имате разрешение за строеж за къщата на базата на проект.

От: Петър

 Здравейте. До колкото разбрах това с 35 кв. метра вече не е актуално, а е излязла НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. Искам да попитам според тази наредба каква постройка мога да направя в лозе 1 декар, намираща се в регулацията на града, като нямам други имоти в местността и каква постройка в лозе 500 кв. метра - не е е регулация?
 Благодаря Ви предварително.

От: Лозан

 Здравейте, много се радвам, че намерих каде да си задам въпросите. Имам място 420кв.м. което се води земеделска земя. В съседство има тухлени къщи, овощни градини, има стълбове с електричество и ВиК мрежа. Искам да си построя дървена къща на 2 етажа, със застроена площ 30-40кв.м. и обща разгърната площ около 70кв.м. Към ВиК не искам да се включвам, само към енергото. Постройката няма да стъпва директно на земята, а на няколко фундамента, които ще служат за основи. Въпросът ми е, нужно ли е да уреголирам парцела, може ли само с виза за строеж, да мине, като временна постройка, или ако не, какво тогава ми е нужно-като документи за да построя въпросната къщичка? Колко ще струва да се уреголира парцел с тази площ? Нужна ми е вратичка в ЗУТ, за постройки от екологични материали с малка площ!

От: Георгиев

 здравейте, купих 10345кв. м. земеделска земя мога ли да построя срада по-голяма от 35 кв.м.

От: Петков

 Благодаря Ви за бързия отговор! Относно бараката, трябва да уточня, че не е означена на скицата ми. Възможно ли е и разширение на площта й? Това, че не я няма на скицата ще бъде ли проблем при подаване молба за електрозахранване, откриване на табло. има стълб на стотина метра. каква е процедурата, какви документи ще се ми нужни?
 Благодаря Ви, лек ден!

До: Петков От: ГеоИмот

 Бараката законно построена ли е? Имате ли разрешение за строеж за нея?

От: Петков

 Здравейте,
 закупих парцел извън регулация в природен парк Странджа. бих искал да сондирам за вода. каква е процедурата? в рамките на парцела съществува дървена барака без основа със селскостопанска цел. мога ли да извършва укрепване на тази постройка без разрешение > например изолация. и третият ми въпрос е дали мога да изградя къща от земни материали, чиято основа има допир със земята единствено (чрез гуми например) на определени места, на която стъпва конструкцията и теоретично я прави непостоянна, подвижна? предварително Ви благодаря!

До: Петков От: ГеоИмот

 Здравейте! За сондажа най-добре се обърнете към фирма, която се занимава с проучване и изграждане на подобни кладенци в района. Не е нужно да имате разрешение, за да укрепите старата постройка, но за изграждане на новата /макар и подвижна/ трябва да имате разрешение от общината.

От: С.Христов

 Здравейте
 Закупих имот 450 квадрата в едно село.там има направена бетонена площадка 25квадрата.Мога ли без разрешения и бюрокрация да поставя сега едно бунгало от дърво.
 Благодаря ви,приятен ден

До: С.Христов От: ГеоИмот

 За съжаление се изисква разрешение за строеж. Пишете ни ако имате нужда от съдействие.

До: ГеоИмот От: С.Христов

 Благодаря Ви за съвета,
 Явно ще трябва да се ходи по мъките.
 Бихте ли дали Email извън този форум за да изпратя малко документи и снимки за да видим какво може да се направи.С какво може да помогнете Вие. приятен ден от мен

От: Светослав Кръстев

 Здравейте,
 Закупих нерегулиран имот на границата на регулацията / на отсрещната страна на улицата има регулация/.Има кадастрален номер съгласно ЗРП от 1949 г. От тогава досега са построени няколко къщи от страна на моя имот ,които имат разрешение за строеж.Разбрах обаче че, че тези земи заедно с къщите са включени и в поземлената комисия, като градини, макар че никога не са били в ТКЗС и хората си имат нотариални актове за дворни места.Какво мога да построя на моето място. Преди да купя мястото гл. архитект ни каза ,че можем да строим по чл. 58 от ЗУТ. Сега за съжаление има нова гл. архитектка ,която ни праща в Поземлената комисия. Пишете ни можете ли да ни консултирате и съдействате.Общината е близко до София.

От: Ралица Димитрова

 Здравейте! Притежавам част от земеделска земя, попадаща в "Натура 2000". Въпросът ми е - има ли значение големината на имота за евентуално застрояване или всички възможности се свеждат до "селскостопанска постройка със стая за обитаване" с площ до 35м2. Ако е така - възможна ли е промяна на статута на такъв имот, с цел увеличаване на застроената площ? Благодаря предварително за отговора

До: Ралица Димитрова От: GeoImot

 . Няма пречка да смените статута на имота за жилищно застрояване въпреки, че се намира в Натура 2000. Моля, изпратете ни скица на имота или ни пишете къде точно се намира, каква е площта и категорията на земята, ако искате да изпратим оферта за промяна предназначението на парцела. Очакваме Вашия отговор.

От: Георги

 в земеделска земя, освен сграда до 35 кв.м. на етаж може ли да се построи гараж

До: Георги От: ГеоИмот

 Може да построите само селскостопанска постройка със стая за обитаване. Друг е въпроса дали ще си паркирате там колата.

От: Е. Ралева

 Имам имот извън регулация с променено предназначение- "индв. застрояване" с площ 1.9дка. Имам одобрен план за застрояване, позволяващ да се строи ниско жилищно строителство и одобрен парцеларен план за подземен ел. кабел, който доставя електричество към парцела. Поземленият имот попада в "Натура 2000". Искам да строя в парцела сграда с площ до 35м2. Необходимо ли е да се изработва архитектурен план, вертикална планировка и всички останали планове свързани с издаването на разрешение за строеж?

До: Е. Ралева От: ГеоИмот

 Да, необходимо е да имате такива проекти за получване на разрешение за строеж.

От: Дачев

 Здравейте,притежавам имот който е със статут на овощна градина,5дк.Имота се намира в \"Натура 2000\",възможно ли е да построя едноетажна постройка до 35 кв.м. или поставя бунгало и какви са стъпките които трябва да направя за подготвяне на документите ?

 Благодаря Ви предварително!

От: пешев

 Купих вила /сглобяемо бунгало/ 32кв.м. построена с отстъпено право на строеж върху общинска земя през 1986г. Има одобрени проекти, разрешение за строеж и т.н. В бележките за данък пише земя и сграда. Притеснява ме обаче, че няма никакъв документ, че е завършен строежа и въведена в експлоатация. За подобни сгради издава ли се такъв документ и ако да трябва ли да има копие примерно в общината?

До: пешев От: ГеоИмот

 Когато е строена вилата е нямало изискване строежите да се въвеждат в експлоатация.

От: Мартин Николов

 Здравейте!
 Имам парцел 500кв.м. във вилна зона \"Батмиш\" намираща се на 7км. от гр.Русе в регулация(лозе).Въпросът ми е каква квадратура мога да застроя без проект,разрещителни и всякакви документи от общината и други институции ???
  Благодаря предварително !!!

До: Мартин Николов От: ГеоИмот

 Здравейте! Ако строите без разрешение от общината рискувате да Ви глобят и да Ви накарат да съборите постройката. При всички положения трябва да имате разрешение независимо от квадратурата, която искате да строите.

От: Михаил Семерджиев

  Имам 5 декара горска площ. Искам да си построя къща на дърво около 30кв.м. Без ток и вода. Трябва ли ми разрешително от главния архитект на общината и план за строеж

От: Златанова

 Собственик съм на урегулиран парцел с предназначение ниско строителство в рамките на селото. Искам да си построя лятна вила до 35 кв.м Трябва ли да ходя по инстанции и да търся разрешителни?

До: Златанова От: ГеоИмот

 Здравейте, г-жо Златанова,

 Благодарим Ви за запитването. Трябва да имате разрешение за строеж, за да бъде постройката законно изградена. За целта трябва да внесете в общината за одобрение архитектурен проект на сградата. Моля, пишете ни в кое населено място се намира имота. Можем да подготвим и изпратим оферта за проектиране на сградата и получаване на разрешение за строеж. Очакваме Вашия отговор.
 

От: Ася Рачева

 Притежавам имот по параграф 4,на който мисля да монтирам сглобяема къща от дърво,която да е някъде около 60 квадрата.В близост до имота няма изградени мрежи на ВиК и Енерго и е невъзможно тяхното изграждане-това ми отговориха от там.Това не ме притеснява ще си нося вода и прожектор от къщи ,защото ще ходя там само лятото.Въпроса ми е при това положение какви документи ми трябват за монтирането на такава дървена къща?

До: Ася Рачева От: ГеоИмот

 Здравейте, г-жо/г-це Рачева,

 Благодарим Ви за запитването и се извиняваме за забавянето на нашия отговор. На земеделска земя с площ до 10 декара без промяна на предназначението й може да построите постройка с площ до 35 кв. м. Ако искате по-голяма сграда, трябва да смените статута на земята. Сглобяемите къщи обикновено имат основи и за тях се иска разрешение за строеж.
 

От: десислава

 трябва ли да ходя до всички институции за становища или само подавам молба до главния архитект и той съгласува с институциите и ако се ходи до всички институции какви документи трябват

От: десислава

 за ограждане на земеделска земя трябва ли да искам разрешение

До: десислава От: ГеоИмот

 Здравейте!

 Благодарим Ви за запитването. Земеделските земи се разрешава да се ограждат само
 с леки огради /мрежа/, за което Ви трябва разрешение за строеж. Стъпките са следните:
 1. Подавате молба в общината за виза за проектиране на лека ограда
 2. Инженер конструктор изготвя конструктивно становище за оградата
 3. Подавате молба за разрешение за строеж на ограда в общината
 4. Получавате разрешение за строеж и наемате геодезисти, които да трасират
 парцела, за да знаете точно къде са границите му
 5. Започвате изграждане на оградата

От: ГеоИмот

 Здравейте, г-н Ангелов,

 Благодарим Ви за запитването. Няма бланка за искане за строителство върху земеделска земя. Обикновено се пише молба, в която се обяснява вида на застрояването и на скицата нанасяте къде ще е местоположението на постройката.
 Може предварително да се консултирате главния архитект на общината или ако нямате възможност, ние можем да Ви съдействаме. В коя община се намира имота?
 

От: Николай Ангелов

 Има ли някъде образец на \"искане до главния архитект на общината за извършване на строителство върху земеделска земя\"?

До: Николай Ангелов От: иванка

 ВИЗА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ-пише на основание4л.140 и съгласно4л.12,ал.3и 4лен.59,ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията 4л.2,ал./1/,т.1 и 4л.4 ,ал1 от Наредба -номер-19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназна4ението им. РАЗРЕШАВАМ -ИАЗРАБОТВАНЕ ивенстиционен проект за -СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА и продължава ве4е мястото къде се намира за постройката,подписано е от кмета и архитекта
 

Име:
E-mail:
Коментар: Оставащи символи: 800
Отговорете на въпроса:
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност