Полезно
+0 up   -1 up

Каква е държавната такса за изключване на гора от горски фонд?

Таксата за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд с цел изграждане на площадки на електроцентрали, язовири и други хидротехнически и електротехнически съоръжения, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, претоварни станции, трасета на линейни обекти е равна на сумата от цената на насаждението и[b] 30 на сто от базисната цена на имота[/b]. Цената на имота се определя от [b]лицензиран лесовъд[/b] по средните цени на земята по типове месторастения съгласно приложение № 1 от Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд и се увеличава със стойността на пазарен регулатор съгласно приложение № 20 от същата наредба. За изключване при промяна на предназначението им на гори и земи от горския фонд за [b]създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии [/b](населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях се заплаща цена за промяна на предназначението, равна на сумата от цената на насаждението и [b]70 на сто от базисната цена на имота[/b]. Цената на имота се определя по същия начин както е описано по-горе. Може да намерите разгледаде списъка с лесовъди от този сайт. Трябва само да изберете населеното мясти, където се намира имота.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Каква е таксата за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд с цел изграждане на жилищна сграда за имот с площ от 780 кв.м.
 
Землище Бояна , София , площ 2000 м2 , частна собственост.
Колко е държавната такса за промяна статута на имота?
 
Каква е цената за промяна на предназначението на горски фонд в близост до морето за създаване на УПИ
 
цена за изключване на горски фонд за курортни нужди
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.