Консултациите по телефон, лично и по електронната поща се заплащат като цената се определя индивидуално според запитването.
Обратно към новини | Следваща | Предходна

Новини

Приети са планове на новообразувани имоти в общ. Аксаково, обл. Варна

14 Юли 2009 / Изт.:ДВ бр.54

 Община Аксаково, обл. Варна съобщи, че са приети помощен кадастрален план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ /закон за стопанисване и ползване на земеделските земи/ в следните землища:
 - местност Черноморска панорама (Ювез), землище на с. Кичево, община Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково и с. Кичево.
 - местност Старите лозя, землището на с. Игнатиево, общ. Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково и с. Игнатиево.
 - местност Вълчан чешма, землище Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково.
 - селищно образувание „Могилите” местност Сухата чешма, землището на с. Кичево, община Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково и с. Кичево.
 На основание на чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ /правилник за прилагане на закона за стопанисване и ползване на земеделските земи/, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по плановете до кмета на общината в срок до 14.08.2009г.
 


Коментари (5)

От: С.Неделчев

 ЗАПОВЕД № РД-10-7706-371 от 21 декември 2010 г.

 На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на част от селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ „Могилите“ (местност Сухата чешма), кадастрален район 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, който е изложен в административната сграда на Община Аксаково в ритуалната зала.

 Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

 Областен управител: Д. Симеонов

 Нещо не се връзва отговора ?

От: С.Неделчев

 Колко е нормативният срок Областният управител да издаде заповед за одобрение на плана или се чака да измрат всички собственици и да се разпродаде местността?:-)Все пак три години ( и двадесет от решението за връщане на земята на собствениците)са един огромен срок?

От: Христина Жекова

 Кога се очаква да бъде готов кадастралния план за местност \\\\\\\"Доброгледски лозя\\\\\\\" ,землището на село Доброглед?

От: Стоян Недев

 Кога ще бъде публикуван кадастралния план местност "Ачмалъка", землището на с. Игнатиево, общ.Аксаково?

От: ГеоИмот

 Областният управител все още не е издал заповед за одобрение на плана. Собствениците на имоти в описаните местности не могат да се снабдят скица. Не е ясно кога този проблем ще бъде решен.

Име:
E-mail:
Коментар: Оставащи символи: 800
Отговорете на въпроса:
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност