Приети са планове на новообразувани имоти в общ. Аксаково, обл. Варна

Община Аксаково, обл. Варна съобщи, че са приети помощен кадастрален план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ /закон за стопанисване и ползване на земеделските земи/ в следните землища: - местност Черноморска панорама (Ювез), землище на с. Кичево, община Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково и с. Кичево. - местност Старите лозя, землището на с. Игнатиево, общ. Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково и с. Игнатиево. - местност Вълчан чешма, землище Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково. - селищно образувание „Могилите” местност Сухата чешма, землището на с. Кичево, община Аксаково. Планът е изложен в сградата на община Аксаково и с. Кичево. На основание на чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ /правилник за прилагане на закона за стопанисване и ползване на земеделските земи/, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по плановете до кмета на общината в срок до 14.08.2009г.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
ЗАПОВЕД № РД-10-7706-371 от 21 декември 2010 г. На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на част от селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ „Могилите“ (местност Сухата чешма), кадастрален район 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, който е изложен в административната сграда на Община Аксаково в ритуалната зала. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“. Областен управител: Д. Симеонов Нещо не се връзва отговора ?
 
Колко е нормативният срок Областният управител да издаде заповед за одобрение на плана или се чака да измрат всички собственици и да се разпродаде местността?:-)Все пак три години ( и двадесет от решението за връщане на земята на собствениците)са един огромен срок?
 
Кога се очаква да бъде готов кадастралния план за местност \\\\\\\"Доброгледски лозя\\\\\\\" ,землището на село Доброглед?
 
Кога ще бъде публикуван кадастралния план местност "Ачмалъка", землището на с. Игнатиево, общ.Аксаково?
 
Областният управител все още не е издал заповед за одобрение на плана. Собствениците на имоти в описаните местности не могат да се снабдят скица. Не е ясно кога този проблем ще бъде решен.
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност