Консултациите по телефон, лично и по електронната поща се заплащат като цената се определя индивидуално според запитването.
Обратно към въпроси | Следващ | Предходeн

Често задавани въпроси

Какво е ПУП? При какви обстоятелства е нужно изработването му?

 Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да бъдат застроителни и регулационни, по вертикалното планиране, кварталнозастроителни и силуетни, за архитектурно-художествено оформяване на населеното място или части от него, комуникационни, за благоустрояването и други необходими планове.

 Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.
 Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.

 Кога се налага изработване или изменение на ПУП? Ето някой от най-често срещаните случай:
 - при урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 - при промяна предназначение на земеделски земи;
 - при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на непълноти (пример: липса на достъп до даден имот);
 - при съдебна делба на урегулирани имоти.

 Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройтсвен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма/.
 Необходими документи за допускане за изработване на ПУП:
 - заявление по образец;
 - документ за собственост и скица на имота;
 - удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 - писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 - предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 - квитанция за платена такса;
 - мотивирано предложение за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.

 Кметът на общината в 14 до 30 дневен срок /зависи от отговорната община/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект.
 Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектант/архитект, който е физическо лице с пълна проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 След изготвяне на проектите за ПУП, възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване. Към заявлението се прилагат следните документи:
 - документ за собственост;
 - проект за ПУП в 3 екземпляра - един оригинал и две копия в цифров модел в CAD формат на графичната част и 2 бр. дискети, придружен и с исканите съгласно мотивираното предписание специализирани схеми /Ел., ВиК и др./;
 - становища за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества - водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други,
 - становище от РИОСВ – при положение, че застрояването предвижда инвестиционни предложения за обекти, включени в приложение № 1 и № 2 към чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС.

 Изработения проект за ПУП се съобщава от звеното по Устройство на територията на заинтересуваните лица - съседите. В 14-дневен срок те могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се приема от общински експертен съвет.
 Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена.
 По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.

 Заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
 
 В случай, че заповедта за одобряване на подробен устройствен план е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
 Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.

 Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът може да предприема действия за реализиране на строителство в имота.


Коментари (62)

От: Иван

 Здравейте,
 Имахме 1 дка земеделска земя, която през 1991 г стана в регулация по решение на общината, с цел да се строи детска градина. До момента 2014 г. не е изградено нищо. Земята се обработва като земеделска от кооперация. Как да си върнем имота.

От: Маргарите Николова

 Имам желание да променя застроителният план в УПИ, а което съм с още трима съседи/в общински имот сме с отстъпено право на строеж/. Към молбата едно от приложенията е прилагане съгласието на съседите за тази промяна. Възможно ли е без съгласието им да ми бъдат приети документите в Общината за исканата от мен промяна на застрояването?

От: Пламен Петков

 здравейте,купих си малка виличка във Вилна зона на град Сливен с ипотечен кредит на апартамент(понеже данъчната оценка на виличката беше 17000,а я купих за 40000лв.)баща ми продаде малко земя и започнахме разширяване на имота с цел постоянно обитаване на имота.по нотариален акт къщичката беше 17 квадрата на първия и 10 квадрата на втория етаж,като стария собственик си беше направил незаконно баня с тоалетна.аз от своя страна направих още 2 стаи на първия етаж и втория съответно също беше разширен-цялата къща е около 100 квадрата.интересувах се как да я узаконя,но всички архитекти и прочие хора които разбират ми казаха да не се занимавам и да си гледам кефа.аз обаче имам искам всичко да бъде по закон и се надявам на отговор от вас как да процедирам-как стоят нещата за узаконяване чрез глоба

От: Людмил Кирилов

 Здравейте!Купувам къща с двор на село.За целта се наложи изготвянето на ПУП,който премина през общ.експертен съвет без забележки като заповедта в тая връзка е подписана от гл.архитект и кмета на общината и в момента се намира в деловодството.Към документите бе приложен и още един на който собствениците на граничещите имоти собственоръчно писменно удостоверяват,че са съгласни и нямат възражения по така изготвения ПУП.Въпросът ми е-трябва ли отново да бъдат уведомявани за това и да чакаме още 14дни дали ще имат възражения или може вече да се изготви скица и дан.оценка за да се финализира сделката ни.
 

От: Константинова

 Здравейте, въпроса ми е следния:
 -постройката е близнак, но с два отделни нотариални акта
 -има отделни планоснимачни номера
 Искам да разширя моята половина от постройката.
 Мога ли да строя без нотариално съгласие от другия собственик.
 Благодаря предварително.

От: Сивова

 Здравейте имам имот с малка къща две стаи коридор и тераса. В последствие затворих терасата и престроих една стая.Искам да попитам мога ли сега да ги узаконя и какво трябва да направя какав е реда.Моля ви дайте ми отговор.Благодаря предверително

От: Асен Караиванов

 Възможно ли е поземлен имот да има УПИ с номер по ПУП и същевременно да бъде извън регулаторните граници на населеното място? Става дума за гр. Пловдив

От: Ванеса

 Здравейте,предстои ми да купя нива на морето,намираща се между два пътя.Въпросът ми е дали преди да я купя мога да проверя някъде какъв ще е ПУП-ът на въпросния парцел? И дали изобщо ще мога да строя,при положение,че може да се изисква отстояние от пътищата по 25 м?

От: Елена

 Здравейте,съседите ми имат одобрен ПУП от общината,само че аз като соственик на съседния имот не съм уведомена,не само това но и са навлезнали в моя имот ,как е възможно удобрението на такъв ПУП,освен това ПУП е за земеделска земя ,не е сменено предназначението.Искам да знам мога ли да обжалвам заповедта за одобрение на ПУП, но са минали близо 6 години.Аз разбрах преди известно време.Благодаря Ви.

До: Елена От: ГеоИмот

 За съжаление не може да обжалвате заповедта, защото е изтекъл срокът за обжалване.

До: ГеоИмот От: Advokat

 До Елена:
 След като не сте уведомена по надлежния ред, не сте изпуснали никакви срокове и можете да обжалвате въпросния ПУП!

От: polia

 imam podadeni dokumenti ot mai 2013 god i mnogo me baviat.Imam odobrenie na pupa ot kmetstvoto dekemvri 2013 mnogo mi baviat dokumentite sega pok e pri kmeta ot 6.03 2014 hodia vsiaka sedmica .kakvi sa srokovete i kam kogo da se obarna neznaia

От: Красимиров

 Поздрави !,
 Съседа разруши съществуващата ограда от имота урегулиран през 1936г. Не му позволих да завладее част от моя имот. Сигнализирах общината и прокуратурата за действията на съседа и нищо. Въпреки това е изготвен ПУП,възражението ми е без последствия.Издадено е Разрешение за строеж.Междувременно е извършена промяна на ПУП, за което не съм уведомен. Спора за имотната граница е отнесен в съда.Към настоящия момент строителството е приключено с нарушени отстояния от 4м. предвидени в проекта. Общината отказва да се запозная със с. книжа за да мога да се защитя. Имали това право? Към кого да отнеса проблема за законността на строежа?
  Сърдечно благодаря за полезните съвети !

До: Красимиров От: Advokat

 Нямат право да ви откажат копие от документите.Можете да ги изискате с Молба по Закона за достъп до информацията.За нарушение на законите се обърнете с Жалба към Прокуратура, РДНСК, ДНСК и МРРБ.

От: Десислава

 Здравейте!Моля да ми помогнете. Харесах един парцел в село, близо до София, който не е в регулация, но има ток и вода и е предназначен за жил. стрителство. Видях актуалната скица на парцела. Брокерът по недвижими имоти ме убеждава,че парцелът е бил в регулация, но тъй като не е бил застроен в продължение на много години, регулацията е загубила давност.Възможно ли е това? Казва също, че трябва само да се платят някакви такси в общината, че процедурата не е никак сложна, защото мястото вече е било в регулация преди. Дали това е така? моля за вашето мнение. Благодаря ви сърдечно!

От: Иванка

 Здравейте, закупихме преди години със съпруга ми парцел в едно софийско село с идеята да строим. Имота е приблизително декар с правоъгълна форма и лице към улица по протежение на една от страните./Така поне беше/. Преди 3 години съседа срещу нас през улицата затвори улицата и съответно нашето лице /остана около 2, 5 метра/ и си построи кокошарник. Поискахме обяснение от общината и да видим ПУП, а те казаха, че такъв нямало. Подадохме сигнал до общината и кокошарника изчезна. След около 1 година получихме от съответната община уведомление за предложение за промяна на ПУП/постъпило от същия съсед/. Запознахме се с документите в общината и установихме,че неговото искане е да се затвори улицата, като се остави лице за нас по-малко от установеното в ЗУТ от 14м за малки населени места. Служителк

От: Венета Караджунска

 Здравейте !Стар път на ТКЗС, който ползвахме за достъп на имота и гаража ни 40 години, беше върнат на старите собственици като земеделска земя.Къщата и гаража ни са законово построени.След смяна предназначението на земята съгласно изготвения ПУП-ПРЗ,от имота на съседите са оформени два пърцела.Въпросния полски път е оформен като маломерен парцел, който, съгласно заповедта на кмета и скицата трябва да е общинска собственост. Този ПУП ние не жалвахме.Сега обаче пътя е заграден и гл. архитект в отговор на писмото, с което го уведомяваме за това, ми отговори, че собственика на имота има право да си загради имота \"въпреки предвижданията на плана\" Законово изрядна ли е тази фраза. Този ПУП все още не е отразен в кадастъра.Има ли законов срок и кой следва да извърши тази процедура ?

От: Калчева

 Здравейте. Чакахме година и половина да направят уличната регулация (ПУП и ПУР) в местността , където купихме парцел. Общински съвет гласува и прие преди седмица плана, като ние нямаме претенции за отнетото. Сега разбирам , че не можем да си направим индивидуален ПУП , а на квартали. Мястото е на две улици, а другите парцели , които са в квартала са за продажба. Собствениците не искат да правят ПУП. Какво се случва в такъв случай? Благодаря предварително.

От: Йосифова

 Здравейте,баща ми се явява наследник заедно с братята си и сестрите си на няколко имота:земеделски земи,парцел с къща и гори.Според устна договорка с останалите наследници,баща ми иска да си узакони неговата част,която се води земеделска земя. Какви документи са необходими от останалите наследници,за да може да се впише баща ми като собственик?

От: дарина

 MNOGO BLAGODARQ ZA SYVETA

От: дарина

 здравеите .Маика ми има наследство от лозе което е от дядо и но имота е в регулация .Наследниците са 3 души . Когато тя потърси собствената си 4аст и казаха 4е немозе ве4е защото имота е преминал в общинско владение по някои си 4лен 19.С една дума и да води дела няма да успее да спе4ели собсвената си 4аст.ВЪЗМОЗНО ЛИ Е ТОВА НАИСТИНА .МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

До: дарина От: ГеоИмот

 Здравейте! Може да съдите общината ако имате документи доказващи правото Ви на собственост върху имота.

От: Хистов

 Здравейте,възнамерявам да купя парцел като в цената за него плащам за изведени комуникации до парцела.В момента има прекарани канализация и ВиК.Собственикът на парцела ми показа проект за тока и ме уверява ,че до няколко месеца ще бъде изпълнен,като аз ще имам ел.кутия до моят парцел.Въпроса ми е има ли начин да бъде описан в нотариалният акт или да се направи договор с които той се задължава да прекара ток до парцела , за да имам не само обещание, а документ с които той е ангажиран да изпълни проекта за ток.

До: Хистов От: ГеоИмот

 Да, това може да се опише в нотариалния акт за продажба на имота.

От: Кирил

 Здравейте. Имам имот, който искам да застроя. Всичко вървеше по план, имам всякакви скици, документи и т.н. докато вчера от общината не ми поискаха нотариално заверено съгласие от съседите за това, че искам да построя каща в имота си. Архитектурния план е по всички правила, тоест спазени са отстоянията от оградата и от съседните сгради. Казаха ми, че ако не мога да предоставя такова съгласие, трябва да предоставя точните адреси и имена на съседите за да им разпратят уведомителни писма. Редно ли е да ми искат такава информация? Тази информация не я ли имат в общината? Проблемът е, че аз не познавам всички съседи, съответно и те не ме познават и трябва да ходя да чукам по вратите им и да ги моля за информация, която аз лично не бих дал на непознат.

До: Кирил От: Ивета Кръстева

 Здравейте!
 След като закупихме място с УПИ в едно софийско село, общината ни извади виза за строителство и дойде ред на вкарването на вода. ВИК ни отговарят ,че не могат да ни включат в мрежата ,защото нямало в близост от 150 м вода и трябва да се разширява мрежата на селото.Как да процедираме от сега нататък? Коректно ли е общината да продава имоти, които са си ливади с уж УПИ , а да се оказва че строеж е невъзможен защото няма вод
 а в близост!!

До: Ивета Кръстева От: Архитект

 Най-добре си направете сондажен кладенец.

До: Архитект От: Микова

 не е редно!!! - кладенците не са за водоснабдяване на жилищни сгради съгласно Закона за водите! Това е основно задължение на ВиК оператора!!!

До: До: Кирил От: ГеоИмот

 Здравейте!

 Не, не е редно Вие да търсите съседите. Общините така практикуват и на практика изнудват гражданите да вършат работата на служителите. Това е лична информация и те имат достъп до нея.
 Ако решите да не им съдействате, те ще протакат процедурата.
 

От: Георги Кацаров

 Здравейте. Какво трябва да съдържа едно мотивирано предложение за изменение на ПУП, освен показване на новото застрояване. Трябва ли да се посочват показатели, като кота корниз, плътност на застрояване, Кинт., процент озеленяване и др.

До: Георги Кацаров От: GeoImot

 Здравейте!

 Мотивираното предложение трябва да съдържа параметрите на застрояване според устройствената зона, в която ще попада имота. Ние можем да изготвим такова предложение. Необходимо е да ни изпратите скицата на имота. Ако имате въпроси сме на разположение.

От: Васил

 Здравейте. Имаме съсобствен имот от 1200 кв. м с чичо ми, с койте от дълго време не сме в добри отношения. През янури месец след разговор с него го убедих да го разделим на самостоятелни имоти. Общо три. Един в който се намира къщата и остава събоственост, и друга два самостоятелни. Той попдиса необходимите документи както и задание за проектиране, в който е описано всичко подробно. Направих проект, съгласувах го във абсолютно всички инстанции, уведомиха се всички съседи включително и чичо ми. Нямаше никакви възражения и обжалвания от съседите. Чичо ми също е подписал уведомлението, но в един момент, вчера, след 11 дни от неговото уведомление той е отишал в общината и е подал заявление за да си оттегли документите. Може ли да стане това.

До: Васил От: ГеоИмот

 Да, за съжаление може да стане. Чичо Ви има право да обжалва заповедта в 14 дневен срок от датата на съобщаване. Вече юристите ще решат дали е прав.

От: Илиева

  Здравейте, уважаеми господа,
  Искам да попитам може ли имот, които е бил включен в ПУП, в който влизат още 6 имота с цел строеж на голям блок през 2007 година, да бъде изваден от този ПУП, тъй като предприемача почина, строеж не се започна и сме още обединени в един имот и не можем нито да строим, нито да го продадем.Може ли само моят имот да се отдели от ПУП-а, ако останалите съсобственици не желаят да се отделят, имайки надеждата, че някога някой може да се намери да построи блок на техните имоти.Вече 6 години минаха, много ще ви бъдем благодарни ако ни посъветвате какво да направим за да отделим нашия имот от 335 м2, с лице към улицата 17м. отговарящо на изискванията за ниско застрояване в град София. Молим за съвет. С уважение: Илиева

До: Илиева От: GeoImot

 Здравейте, г-жо Илиева,
 Да, може да се отдели имотът Ви като се направи изменение на действащия ПУП. Процедурата изисква съгласието на съседите и ако те имат претенции най-вероятно ще осопорват заповедта на главния архитект в съда. Моля, пратете ни номера на имота или сканирана скица, за да проверим действащата регулация за имота, ако искате да изготвим оферта колко ще струва изменението на действащия ПУП.
 Очакваме Вашия отговор.

От: г-жа Василева

 Здравейте,искам да попитам може ли да се променя уличната регулация при условие,че тя минава в нашия имот и засяга водомер,чешма,трайни насаждения.ПУП е приет преди 2 години без да сме знаели до този момент.В момента се оказва,че не можем да заградим собствения си имот,защото новата регулация минава през него...Може ли да се променя ПУП след като е минал срокът за възражения?

До: г-жа Василева От: ГеоИмот

 Здравейте, г-жо Василева, Може да поискате да се направи изменение на действащия ПУП. За целта трябва да внесете задание за допускане до ПУП в общината. Ние можем да Ви съдействаме.

От: Радослав Велчев

 Здравейте,
 собственик съм на УПИ в Община Царево, за който в момента се изработва ПУП. От двете страни съседи са частни лица, от третата е общинско място, от четвъртата е път. Въпросът ми е необходимо ли е да се уведомяват и собствениците на парцела от другата страна на пътя ? Доколкото разбрах от други източници те не са заинтересована страна, но от община Царево искат да са уведомят и те, а те са над 100 души, вкл. чужденци, тъй като там има апартаментен комплекс.

До: Радослав Велчев От: ГеоИмот

 Здравейте! Ако уличната регулация засяга и техния имот, тогава е задължително да бъдат уведомени.

От: Иванов

 Не ми приеха предложението за ПУП на финалния експертен съвет несъобразявайки се с решение на адм.съд в моя полза.Какво да правя?

До: Иванов От: ГеоИмот

 Здравейте! Обжалвайте заповедта за отказ да одобрят ПУП-а.

От: daniela ivanova

 Бих искала да попитам следното: имаме имот, който има ПУП поради промяна на предназначението от зем.земя към промишлен терен. Статута на земята е променен и е складов терен. Сега искаме да строим - трябва ли отново да се иска изготвяне на ПУП?...Ако не - има ли давност предишния ПУП?...благодаря предварително...

От: Елена

 Здравейте.Получихме от общината писмо,с което ни уведомяват,че започва процедура по отчуждаване на част от поземления ни имот във връзка с частично отваряне на улица по одобрен проект на пуп от 2007 (Купихме си имота през 2008 с ипотека без да сме запознати с одобрения пуп).На следващия ден от получаването на писмото отидохме до общината и каква беше изненадата ни,когато служителката ни показа официален документ от агенцията по вписванията,че ипотеката ни е затворена!!!(ипотеката ни е до 2041г). как общината се е сдобила с подобен документ?? законно ли е? Имат ли давност одобрените пуп? законно ли е частно лице да плаща ПОД ШАПКАТА НА ОБЩИНАТА, за да дойде багер и да изрови дупка, която общината ще нарече ПЪТ? А в същото време няма да бъде направено нищо за централната улица и ВИК!!!

От: Айс М

 Здравейте,цможе ли някои да ми каже каде да потърся информация дали към м.Дек. 2010г. е имало ПУП за ЦГЧ-Бургас

До: Айс М От: ГеоИмот

 В Техническа служба в община Бургас.

От: Евелина

 Здравейте,
 Решихме да си построим жилищна присройка към двуетажна жилищна сграда - гараж и работилница на първи етаж и жилищни помещения на втория. Гл. Архиктет на града ни издаде виза по чл. 140 от ЗУТ. Като ни поиска: всички документи на съществуващата къща и съгласието на съседите нотариално заверено. За новият строеж: архитектура, конструкции, В и К, електро, вертикална планировка, енергийна ефективност, оценка за съответствие на енергийна ефективност и план за безопасна работа. Сега ме връща и не желае да приеме папките защото трябвало да пусна заявление от мен и съседите за допускане и изработване на ПУП - ПЗ. Но ние не желаем, как трябва да постъпим? Кога би трябвало да ми издаде виза за строеж? Става въпрос за 60 кв2!
 

До: Евелина От: ГеоИмот

 Здравейте, Евелина,

 Благодарим Ви за запитването. Вероятно няма действащ ПУП за квартала, където се намира имота Ви. Не можем да отговорим дали е правилно или не главният архитект да иска да изработите ПУП-ПЗ преди да видим скицата на имота и разберем дали има действаща регулация в района. Визата за проектиране представлява извадка от действащ ПУП. Ако няма такъв, то за да строите трябва да направите ПУП само за Вашия имот. Моля, пишете ни къде се намира имота, за да преценим дали можем да Ви съдействаме.

От: Калина Кръстева

 Здравейте,
 Собственикът на магазина над моето мазе без разрешение е променил конструкцията на плочата, нахлувайки в моя имот, разбивайки и премахвайки вратата и е променил нивото на пода и тавана, правил е реконструкция на канализацията, след което мазето ми се пълни с фекални води.Промените не са съгласувани нито с мене, нито със съседите. Трябва ли да има стрително разрешение, разрешение от всички собственици и на какви санкции подлежи нарушителят?

До: Калина Кръстева От: ГеоИмот

 Здравейте! Да, трябва да има разрешение за конструктивните промени. Подайте жалба в общината. Те трябва да санкционират собственика на магазина.

От: Станка Попова

  Здравейте!
  В момента сме подали документи за ПУП но не можем да открием някои от съседите.Какво се случва ако не можем да ги оведомим?
  Благодаря!

До: Станка Попова От: ГеоИмот

 От Техническа служба залепят известие на оградите им и на информационното табло в общината. Важно е да се залепи в присъствието на двама представители от общината и да има подписан протокол.

От: Румяна Божкова

 Здравейте, преди няколко месеца подадох цветна скица за изготвяне на нов ПУП, поради изминал срок на приложена регулация на улицата, но неприложена на моя УПИ, но ми беше отказан.Моля ви пишете ми може ли вие да се заемете и по закона за изтекъл срок повече от 10 години да се уредят сметките по регулация за УПИ, в който имаме законно построена къща.Ако може ми пишете телефон, на който да се свържа с вас.

От: З,Василева

 Преди около 15 г. съпругът ми построи стопанска постройка без разрешително.Оторизираните органи я спряха и досега стои без покрив.Няма жилищна сграда в парцела,който е в един от кварталите на града.Документът за съгласие да се строи на границата,който съседът подписа,се оказа изгубен от кметството.Какви са начините за узаконяване на стопанската постройка ,която е на границата с чуждия парцел и която съвсем не е малка? Възможно ли е да бъде преустроена в жилищна ?

От: Янка Василева Жечева

 Здравейте!
 Собственик съм на вътрешен имот с изход, разрешен от Варненски Окръжен съд, който бе отнет от собственика на имота, с право на преминаване.Възможно ли е с изработването на ПУП да ми се възстанови изхода на имота, с цел корекция на непълноти/липса на изход и канализационен план.Благодаря ви предварително!

От: Айля

 Искам да Ви попитам какви документи са необходими една вила да превърнем в къща? Благодаря Ви предварително!

До: Айля От: ГеоИмот

 Здравейте! Това с каква цел искате да го направите? Ако е за постоянно жилище, това трябва да Ви бъде основно жилище.

От: dancho

 имам дворно място в чертите на града искам да паркирам и продавам коли трябва ли да сменям статута и да вадя пуп

До: dancho От: ГеоИмот

 Да, трябва.

От: Петър Богданов

 Здравейте, имам ПИ в гр.Варна м.Св.Никола, има издаден нов ПУП, който променя границите на имотите (в частност и моя) както от горната, така и от долната част се взима по 1-2 метра, заради уж минаващ път от там, който не се знае дали ще бъде направен някога. За да ни издадат ПУП-а искат да се съгласим с новите граници и да заплатим такса 36 лв. Не ми ли се полага някакво обезщетение, посъветвайте ме как да процедирам, за да се сдобия с този ПУП. Имам издадена скица на имота, която е отпреди 7-8 години и я считат за невалидна вече. Срока на обжалване е ПУП

От: Свилен Тодоров

 Здравейте,
 имам имот на който трябва да се смени съществуващ ПУП, за супермаркет попадащ в приложение 2 от ЗООС. Освен документите по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ трябват ли други?

До: Свилен Тодоров От: GeoImot

 Здравейте, г-н Тодоров,

 Отговарям с голямо закъснение и дано не е прекалено късно. Документите по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ са необходими, когато подавате молба за допускане до ПУП в общината. Всяка община иска различни документи при подаването на молбата, например становище от РИОСВ, ВиК, Енерго, Пътно управление. Ако искате да проверим какви документи са необходими ни кажете къде се намира имота.

От: Кръстьо Станойков

 На 15км. на магистрала Тракия има нерегламентиран излаз,който път една минимална част преминава през частен имот.Какво трябва да се направи за да се регламентира излаза, като се има предвид че касае около 2000 човека живееши в непосредствена близост /вилна зона Побит камък и жилищен комплекс от затворен тип,/ , също така преминаващи от Крушовица и Вакарел?

Име:
E-mail:
Коментар: Оставащи символи: 800
Отговорете на въпроса:
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност