Полезно
+25 up   -5 up

Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:

 1. Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
 2. Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
 3. Създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).

Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на оранжерии и за линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м, а за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо - необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 кв. м., за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята - при условията на Наредба № 19.

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, където се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:

 •   Документ за собственост;
 •   Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
 •   Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
 •   Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
 •   Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
 •   Задание по чл. 125 от ЗУТ;
 •   Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
 •   Становище от РИОСВ;
 •   Квитанция за платена такса.

Обикновено срокът за издаване на решение на общинския съвет за допускате до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, подавате всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство. За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота.

Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми.

Комплектовате два броя преписки - едната оригинал, а другата копие.

Преписката, която внасяте в Областната дирекция “Земеделие” или в Министерство на земеделието и храните трябва да включва:

 1. Предложение от собственика за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане на обект върху земеделска земя – свободен текст;
 2. Актуална скица на имота;
 3. Удостоверение за поливност на земята;
 4. Акт за категоризация на земята;
 5. Становище от РЗИ;
 6. Становище от РИОСВ;
 7. Проект за ПУП /подробен устройствен план/ и обяснителна записка.
 8. Решение за допускане изработка на ПУП за имота;
 9. Документ за собственост;
 10. Пълномощно, когато лицето подаващо документи не е собственик;
 11. Актуално състояние, ако собственикът е фирма;
 12. Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако имота е в землище граничещо с бреговата ивица.
 13. Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота

След като Комисията по чл. 17 утвърди площадка за имота, преписката се връща в общината за получаване на заповед на кмета за одобряване на ПУП.

Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта не направи искане за промяна предназначението на земята.

Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му в сила не бъде поискана промяна предназначението на земята за изграждане на първия етап.

Не се изисква утвърждаване на площадка за имота ако за територията има влязъл в сила общ устройствен план.

След като се утвърди площадка за имота се подава подробния устройствен план за одобрение в общината.
Когато получите заповед за одобрение на ПУП за имота внасяте всички документи от т. 1 до т. 13 изброени по-горе за разглеждане в Областна дирекция „Земеделие и гори”, за да бъде издадено решение на комисията по чл. 17 за промяна предназначението на земеделската земя. За поливни земи, земи от първа до четвърта категория и с площ над 50 дка. документите се внасят в Министерство на земеделието и храните.

Решението на Комисията влиза в сила след като се платят дължимите държавни такси за промяна предназначението на земята. Срокът за плащане е 3 месеца, след получаване на уведомление за издадено решение.

В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра или Общинската служба "Земеделие" по местонахождението на имота, за да се опише имота като неземеделски. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти (чл. 25 от ЗОЗЗ във вр. с чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър).

След нанасянето в кадастъра, по искане на собственика, границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота (чл. 26 от ЗОЗЗ и 42, ал. 2 от ППЗОЗЗ).

Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:

 1. в тримесечен срок от съобщаването на решението не е заплатена таксата за промяна статута на земята, или
 2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
 3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.

При отмяна на решението за промяна предназначението на земята за държавни или общински нужди на собственика се заплаща от държавата или общината обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.

При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса не се възстановява.

При промяна предназначението на земеделски земи на територията на Столична община не се утвърждава площадка. Документите се разглеждат от Комисията за земеделските земи след одобряване на ПУП.

За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват схеми за водоснабдяване и електроснабдяване. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

 

 

 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Имам лозе два декара искам да го разделя на по декар.Земята едевета категория.Какво трябва да направя
 
имам заповед от 30.03.2016 г. след подаване на необходимите документи за промяна на предназначение с която срещу собствениците на земята е отказано адвинистративно наказателно производство . До 24.04.2016 г. нява подадени възражения и обжалвания .Земята е от 1050 кв. м. неполивна , 6 категория .Въпроса ми е :В какви срокове преписката трябва да се предостави на комисията при МЗХ и в какви срокове самата тя трябва да вземе окочателно решение ?
 
Добър ден. Моят въпрос към вас е дали мога да урегулирам само мястото където ще построя вилата. Мястото е 833м2 в едната част има построена временна постройка а другата е празна понеже не мога да го разделя искам да да построя около 80м2къща тип сглобяема. Но проблемът е че ми излиза скъпо и дали мога да урегулирам само там където ще строя и колко ще ми струва. Обл. Варна общ. Белослав с. Езерово вилна зона. Какви документи ще ми трябват. Благодаря.
 
Здравейте! Искам само да извадя от Земеделския фонд земя, за която има влязла регулация с ПУП от Столична община т.е вече е УПИ, но от Община Овча купел ни казаха, че ние като собственици трябва само да я извадим от Земедел.фонд. От Дирекция Земеделие обаче ни изскват целия набор от документи и разрешителни, които се набавят при нерегулирани земеделски земи. Т. е. излиза , че тепърва отново ще трябва да искаме Разрешителни и Становища от РИОС, Напоителни системи, РЗИ и т.? Това вече не е ли направено от Столична община при ПУП-а и регулирането на имота?
 
Здравейте! Искам да извадя от Земеделския фонд земя, за която има влязла регулация с ПУП от Столична община т.е вече е УПИ, Ще трябва ли целия набор от документи и разрешителни, които се набавят при нерегулирани земеделски земи? Т.е., че процедурата остава в частта след одобряването на ПУП.
Полезно
+0 up   -0 up
Затревена нива,9-та категория,нах.Здравец,община Куклен,къде се подават заявленията за промяна
 
Полезно
+0 up   -0 up
Къде се подават документите за промяна на статута на "затревена нива": 9 -та категория
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!Ще се радвам ако ми отговорите на въпроса.Притежавам постройка за сезонно ползване от 42 кв.пост 1989 год.Постройката е в ливада от 5 дкал кат исках данъчна оценка ми се даде от 13.000 лв.Но аз я полвам кат ливадал От данъчнжото ми обясниха че се облагала цялата земя но аз не съм съгласен и не мога дае я прехвърла нао сина си с такава висока оценкал Може ли да ми отговорите нали не се пржоменя прадназначението на земята и съгласно кой закон или наредба.Преидварително Ви Благодаря
 
Може ли да се промени статута на земеделска земя попадаща в строителните граници на населеното място? Има подадена Декларация по чл.14 в Дирекция "Местни данъци".
 
Здравейте, искам да попитам колко ще ми стрива урегулирането на зем.земя с големина 2470 кв.м.,която се намира в покрайнините на Благоевград , и има ли вариант да си платя и да не стане нищо.
 
Каква е цената за Проект за ПУП и обяснителна записка при смяна статута на земеделска земя за жилищно строителство вила 60м2 на имот от 0.700м2
 
Притежавам нива 3,500 дка. Ако променя статута на 2 дка. останалата част може ли да остане нива
 
Полезно
+0 up   -0 up
Става въпрос за нива от 4дка в землището на с.Славяново за която до 2015 година получавах рента от арендатор .Като отидох декември 2015г. за рента той ми каза,че тази нива е минала към горският фонд без да бъда уведомен за това и че за нея рента не може да ми даде.Какъв е редът за прехвърляне без да бъда уведомен за това и без мое знание и съгласие.Къде мога да отида за съдействие,ако трябва ще пиша и до други институции.Как без мое знание и документи за земята става това.Защо не съм уведомен за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.Ще търся обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте: Притежавам 1301кв земеделска земя категория 2 по натариален акт се води ливада. Интересува ме мога ли да си направя построика без проект и преобразуване на земята и с каква квадратура.
Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравей те.
Къде мога да направя проучване за земеделска земя с изход към магистрала дали е подходяща за построяването на бензиностанция и да получа повече информация по въпроса?
Благодаря предварително.
 
Miastoto ima 100 metra lice na magistrala struma no v blizost na magistralata sa ot ednata strana tunela a ot drugata mosta na reka Rilska
Vaprosa mi e kakvi sa normativite i na kakvo otstoianie ot tunela i mosta moje da bade dopusnato izgrajdaneto na patnata vrazka
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Интересувам се от 3 (три) имота, които са с общи граници. Тези три имота ще могат ли да променят статута си така, че да бъдат с един общ статут - Пмс както е имот №68134.8555.313. Ако не то тогава какви са вариантите? И ако може да ни предложите приблизителна цена за евентуална промяна на статута. Останалите два имота са:
№ 68134.8555,315 и № 68134.8620.6 Адреса е София, кв.Враждебна, район Кремиковци ул.Япаджа
Благодаря за вниманието!
 
Полезно
+0 up   -0 up
интересува ме може ли да смените статут на земя в село ягодово пловдивско нивата е с площ 1200 кв.м каква ще е цената за всичко и горе долу колко време ще отнеме
 
Здравейте
Искам да закупя имот на обиколното на Стара Загора.От агенцията ме съветват да побързам защото след нова година няма да е възможно да се вкара в регулация.
Има ли закон който ще забранява това или агенцията блъфира.
Благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Процесният ПИ е в регулация и е уреголиран в УПИ с влязал в сила ПУП-ПРЗ изготвен от Общината,за голяма градска част.Общината е издала всички необходими заверени копия-извадки и документи.В тях няма становища от РЗИ и РИОСВ.Необходими ли са за Решението от КЗЗ
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Проблемният имот е в регулация с влязло в сила частично изменение във вилна зона Бояна. Общината го води като 2-ра зона, а в кадастъра излиза, че е земеделска земя. Бихте ли дали решение на казуса?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте , след като веднъж са изпратени уведомнителни писма на съседите на имота ми, за това че е изготвен ПУП за моя имот и не са получени отговори и възражения в срока,трябва ли сега след издаване на заповедта на кмета за одобрение на ПУП-а , отново да се уведомяват съседите.Не трябва ли общината да изготви констативен протокол че след изтичане на срока, няма постъпили жалби и възражения, и заповдта да влезе в сила без повторно обявяване.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте ,имам земя на пътя между Казанлък и Шипка,с лице към пътя,искам да ви попитам дали има програма която да финансира изграждането на тир-паркинг,бензиностанция, логистична база или мотел.
Също дали мога да сменя статута на земята за стоителство?
 
Полезно
+0 up   -0 up
moje li bez proekt za tok i voda da da mi dadat razreshenie za stroej
 
Полезно
+0 up   -0 up
Az kupih 5 dk zemya za prehfirlyaneto vsichko e gotovo na moe ime hodih v pozemlyane za da mi izkarat skicata za da nova da ya ispolzvam no a predishnia sobstvenik mue svirshshil dogovora Che mogat da my izpolzvat zemyata i na men v pozemlyane mi kazvat Che do cak sled Edna gonina moga da ya izpolzvam tovae viprosat mi blagodarya
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Необходима ли е промяна на статута на УПИ, намиращ се в село.В момента е със статут жилищно застрояване. Имам намерение да строя къща за гости.
Благодаря Ви предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Желанието ми е да променя статута на земеделска земя в с. Бусманци; община Столична;район Искър, месност Крива ливада. Поземленият имот е с индентификатор 07106.1426.260 с обща площ 508м2.Моля, за ваша оферта и изисквания за документи.
Благодаря и хубав ден!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Собственик съм на имот с построена къща в него, който се води "Друга селищна територия". Мога ли да участвам по Европейски проект за Къща за гости?
 
Полезно
+4 up   -2 up
Възможно ли е земя с променен статут с ПУП и виза за строеж но не е започнато строителство в шет годишния строк ,тя отново да премине в земеделска или трябва наново да се иска виза за строеж.Защото се говорят какви ли не измислици.
 

Възможно ли е земя с променен статут с ПУП и виза за строеж но не е започнато строителство в шет годишния строк ,тя отново да премине в земеделска или трябва наново да се иска виза за строеж.Защото се говорят какви ли не измислици.
Възможно ли е на земеделска земя с ТП- нива с лице на асфалт до ел и в и к , да се постави сглобяема къща и ако е позволено -колко кв.м. ЗП ?
Ako si biya sonda za voda moga da viweya bez centralen vodoprovod. Mislya i v posoka sobstven iztochnik na el.energiya. Dali tova bi poprechilo pri smyana na statuta ?
 
Koy tryabva da napravi prohod do zemedelski partsel.vklyuchvasht i mastche s razmeri:L-okolo 15 m;Shirina-5 m.,visochina-ne poveche ot 2 metra-Sobstvenitsite na partsela ili obshtinata?
 
Здравейте, затруднявам се да изчисля сумата която трябва да заплатя по Тарифата за промяна на предназначението на 0,700дка земеделска земя в землището на с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин за промяна в статут "вилна зона".
 
Полезно
+0 up   -0 up
zdraveyte iskam da pitam predstoi mi da zakupya edin imot sgrada s prilegasta zema na zemyata pisi 8dk. nacin na traino polzvane stopanski dvor interesuva me tazi zemya moyta li ste bide ili dirgavna
 
kolko struva smiana na statuta na niva v s.Zlatitrap mestnost Merite 2 4.200dka kategoria 4
 
Здравейте,
бихте ли ми казали дали за поставяне на преместваема къща тип се изисква смяна на статут на земя от земеделска в друга?
 
Сменям статута на земеделска земя 3 дек. за която имам изготвен ПУП. Нужен ли е Пътен проект след като гранича с полски път.
 

 Who knows?

Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте
Имаме намерение да изградим рибарници и производствена база .Трябва да променим статута на 165 дк земеделска земя.Земята е 9 категория,граничи с р.Места и се намира в землището на с.Борово ,на 5 км от гр.Гоце Делчев.За колко време бихте го направили и на каква стойност/ориентировъчно/.Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -0 up
моля да ми изготвите оферта за време и цена за проямана на предназначението на имот за жилищно застрояване
овощна градина 1500 кв.м. имот 003192, с. Храбрино, обл. Пловдив, ІV кат-я. ток на 80 метра, права вода на 80 метра, 36 метра лице на асфалтов междуселски път с. Първенец към с. Храбрино, местност Гемишевото. екатте 77373
 
Здравейте,земята ми се намира в землището на град Сунгурларе, област Бургас, 4 категория. Мога ли да ползвам вашите услуги за смяна на предназначението на земята?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, имам УПИ, което е със сменен статут от земеделска земя. След изтичане на шестте години и при незапочнал строеж, планът загубва своето действие. Въпросът ми е каква ще бъде процедурата за повторно влизане в регулация ? Трябва ли отново да се заплатят същите такси ?
 
Полезно
+0 up   -6 up

 Здравейте,
 Имам имоти, които са земеделски земи, но попадат в строителните граници на гр. София съгласно Общия устройствен план. Искам да започна процедура по ПУП. Два се намират в Слатина с обща площ от около 4 декара, другите два са съответно с район Връбница и е около 4 декара, и последния е в р-н Връбница, с. Мрамор и е 0.5 декара.
 Бихте ли ми изпрати ли оферта за да видя колко ще струва и как да се стартира процедурата.
 Благодаря

 
Полезно
+4 up   -1 up
Здравейте ,имам земя на магистрала струма кочериново,с лице към магистралата ,искам да ви попитам дали има програма която да финансира изграждането на тир-паркинг,бензиностанция, логистична база или мотел.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
имам следният въпрос. Искам да кандидатствам за евро-програма за ферма за охлюви. В момента имота е за овощна градина, необходимо ли е промяна на предназначението на земята от оеощна градина за ферма за охлюви, като няма да се изграждат инфраструктурни обекти?
 
Здравейте,

въпроса ми е следния:
след като Столична община не изисква утвърждаване на площадка, за да одобри ПУП, то какъв е статута на земята в периода между влизането в сила на ПУП-а и решението на комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ.
Предполагам следва да се третира като земеделска земя.

Предварително благодаря
 
Имаме земеделска земя с площ 5 декара. Колко би струвало вкарването и в регулациия?
 
Полезно
+0 up   -0 up
ИЗЛЕЗЕ РЕШЕНИЕТО К33-20/23.10.2014 ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА НО НЯМАМЕ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕЯ. КОЙ ТРЯБВА ДА ГО ИЗДАДЕ ИЛИ КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА.

ПОЗДРАВИ
П.ПЕТКОВ
 
Здравейте, ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите на въпрос свързан с промяна на регулацията.
За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. - Всички тези разходи се поемат само от собственика на земята, или с участието на съответната община? В случай, че този път не е път без изход т. е не води само до съответния имот. А може да бъде използван и за други цели?
 
Всички разходи за снабдяване на имота с ток, вода и други комуникации са за сметка на инвеститора, т. е. собственика на имота, който иска да строи. За условията за прокарване на задънена улица, вижте чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията: "Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка."
Здравейте, преди няколко дена пуснах запитване към Вас и Вие ме искахте да Ви изпратя номер на скица, но след няколко опита разбрах, че неможе да го изпратя на Вашият e-mail.Къде мога да го изпратя? Благодаря.
 
Здравеите Искам да закупя два тавана непосредствено до апартамента ми,да направа дупка в стената и така да се влиза там.Не знам каква е процедурата за закупуването им а след това узаконяването на всичко това.Моля за информация и решение
 
Здравейте! Много ще се радвам, ако може да ми отговорите. Парцелът ми е с променено предназначение от нива в промишлена територия/ склад/. Имам действащ ПУП от 2008 г ,вярно ли е ,че ПУП-а ще изгуби валидността си след 6 г./ т.е. 2014 г./ или аз нещо не разбирам закона? Благодаря предварително.
 
Здравейте.Имам имот в с. Огоя в Стара планина граничещ с река искам до го обоснова като палатков къмпинг,каква е процедурата.Имота е със статут ливада-пасище.Предварително благодаря.
 
Полезно
+0 up   -0 up
ot zemedelska zemia na palatkov kamping
Полезно
+0 up   -1 up
В случай, че искате оферта колко ще струва смяната на статута на земята ни пишете къде се намира, площ на имота, категория на земеделската земя, има ли в близост ток и вода.
може ли върху земеделска земя трета категория да се разположат коли втора употреба за продажба
 
moze li varhu zemedelska zemia tpeta kategoria da se pazpologat koli vtora upotreba za prodagba
Не, не може. Трябва да се смени предназначението на земята. Моля, пишете ни ако имате други въпроси.
Здравейте, имам жилищна сграда на два етажа, която е с променено предназначение в офис и магазин за градинска керамика. Новият наемодател желае да направи магазин за продажба на вино в магазинната част. Няма да се правят никакви СМР трьбва ли да правя нромяна на предвазначението и какво ми е нужно ако\"Да"
 
Какъв е начина да узаконя 30дка. рибарник? При закупуването се води "Изоставени трайни насаждения". 1. Чрез промяна начина на трайно ползване. 2. Чрез промяна на предназначението.Към кого трябва да се обърна? Предварително, Ви благодаря!
 
Здравейте имам земеделска земя намиращ се в землището на гр.Ахтопол обл.Бургас, имота е с площ 4,655 дка попада в натура 2000 въпроса ми е мога ли да сменя предназначението на земята за изграждане на еко селище и къмпинг ? Може ли също да ми кажете цената на тази услуга ?
 
Здравейте! Искам да попитам, от къде могат да ми издадат служебна бележка за предназначение на земеделска земя. Казаха ми че въпросната земя била в кафяфа зона, която позволявала малки строежи. От картофрафията, обаче ми каха , че регистрите не са им обновявани от много години и там се води просто земеделска земя. На мен просто ми трябва служебна бележка, но не знам от къде да я извадя.
 
Здравейте! Може да поръчате от общината извадка от действащия ПУП или ОУП за имота. Най-добре попитайте в информационния център и ще Ви обяснят. Ако имотът е в София ние също можем да направим справка.
Здравейте,преди години бях закупил 1,2дка земеделска земя с течение на времето си построих една малка виличка около 45 кв.м... от тухли и бетон. Сега искам да си изкарам партида за ток.. и от тук започват проблемите ми.. Моля за съвет.. земята е земеделска.. постройката е построена няма връчане назад .. какъв е начина да си прекарам ток .Благодаря .
 
Здравейте! Много ще се радвам, ако може да ми отговорите на следното запитване. Ние сме трима собственици на имот с квадратура близо три декара. Парцелът е с променено предназначение от нива в жилищна територия. Имаме действащ ПУП,но от Общината по местонахождение на имота ни казват,че ПУП-а ще изгуби валидността си, тъй като не сме започнали строеж.Въпросът ми е можем ли да удължим срока на валидност на ПУП-а като направим подялба на имота и каква точно трябва да е тя-отделни нотариални актове или общ консативен нотариален акт ? В кои Закони е посочена информация относно този проблем? Благодаря предварително.
 
Здравейте! Много ще се радвам, ако може да ми отговорите. Парцелът ми е с променено предназначение от нива в промишлена територия/ склад/. Имам действащ ПУП от 2008 г ,вярно ли е ,че ПУП-а ще изгуби валидността си след 6 г./ т.е. 2014 г./ или аз нещо не разбирам закона? Благодаря предварително.
Здравейте!Въпросът ми е следният:След като общински съвет издаде решение за изработване на ПУП за преотреждане на земеделска земя,необходимо ли е и издаването на мотивирано предписани/заповед от кмета на общината? Кой след това ще одобри ПУП - Кмет или общ.съвет?Благодаря!
 
Здравейте, Каква е процедурата и какви са необходимите документи за промяна предназначението на земеделска земя шеста категория за строеж на къща. Имота се намира в землището на с. Подгумер, Столична община и по общия устройствен план е отреден за жилищно строителство. До момента имам заповед на Главния архитект на СО за одобряване на ПЗ. Плана е обявен в общината и изчаквам 14 дневния период за възражения.Предстой ми провеждане на процедура по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя. Имота се води ливада и е с обща площ 1869м2. Каква е процедурата по ЗОЗЗ и какви документи трябва да се подготвят? Кои от досега извадените документи ще мога да ползвам и какви нови трябва да извадя? Възможно ли е да се промени предназначението само на част от имота, върху която част ще се строи
 
Здравейте,много се радвам, че попаднах на този много хубав и полезен сайт. Притежавам земеделска земя,която предстои да влезе в ругулация с нов ПУП.С него се разширяват границите на града/черноморски курорт/ и е предвиден нов квартал.Възможно ли е общината да реши да отчужди имота заради това или по каква друга причина?Какви са моите права.Благодаря!
 
Здравейте, Притежавам 40 дка овощна градина, по скица от КВС. Желая да направя навес - лека дървена конструкция -100 кв.м и сондаж за капково напояване. Необходим ли е ПУП-ПЗ, защото от администрацията ми описаха една безкрайно дълга процедура?
 
Здравейте, г-жо/г-це Попова, Благодарим Ви за запитването. Действително трябва да се направи ПУП, с който да се определи двор на застрояване, за да може да получите разрешение за строеж за навеса. Пишете ни в коя община се намира имота ако искате да изпратим оферта колко ще струва нашата услуга ако се заемем с това.
Zdraveite, zakupih prez 1999godina ot MINISTERSTVOTO NA Zemedelito crez prevatizicionna sdelka 96dka lozja, kato zemjata be darzavna, kojato be dadena na zamenka s casna zemja predi da mi iztece 5 godishnija srok za polzvane. Novijat sobstvenik na zemjata bez da me uvedomi izkorenjava lozjata mi , smenja statuta na zemjata i prodava zemjata bez da me obeshteti. Ima li pravo Ministerstvoto da napravi takava zamjanka na zemjata s drugo lice oshte predi da e iztekal 5 godishnija dogovor koito imam s Minesterstvoto i da izvarshi zamenka s casno lice. Ima li pravo tova casno lice predobilo zemjata pod zakupenite ot men lozja da gi iskoreni bez da me uvedomi, bez moeto saglasie, bez protokol ce se izkorenjavat ? Kade moga da potarsja pravata si
 
Пишете жалба до Омбудсмана на Р. България.
Здравейте ! Имам 5 декара ниви. Имам ли право да строя полиетиленови оранжерии в нивата или трябва да е в регулация ?
 
Здравейте, г-н Пенчев, Благодарим Ви за запитването. Може да строите оранжерията върху земеделска земя без да е в регулация. Трябва обаче да имате разрешение за строеж. Ако оранжерията е до 200 кв. м. може да не се прави инвестиционен проект, а само конструктивно становище. Моля, пишете ни къде се намира имота ако искате да Ви изпратим оферта за нашата услуга да изготвим всички необходими документи. Очакваме Вашия отговор.
Здравейте , интересува ме как седят нещата с узаконяване на земеделска земя извън регулация ,която се намира в близост до магистрала,с цел направата на ТИР паркинг? Площта на парцела e 3.665дка и се намира в град Видин и ако искате да изпратите оферта колко ще струва процедурата.
 
искам дави попитам имам имот на които сам построил къща без необходимите строителни разрешениа за строеш имота е земеделска земя-нива съседите до границата на моиа имот са в урегулиран имот а този имот ние единствен за живеене имали начин дасе узакони къщата и могат ли да я съборат и какво можем по закон да построим на този имот
 
Имам парцел на магистралата Варна -София (на 50 км от Варна), от 5.999 кв.м. Мога ли да си построя заведение и паркинг с един ПУП,и и кои са необходимите документите за прекарване на ЕЛ и ВиК и смяната на статута знам че е задължителна,но за всяка дейност поотделно ли е ?
 
Имам апартамент наследствен, с две мази и таванско помещение. Мога ли да отделя само таванското помещение с едната маза като отделен имот и каква е процедурата? Апартаментът се води на мен, брат ми и майка ми. Новият обект на кога ще се води?
 
Здравейте!Имам няколко дка земеделска земя-ливади,в Натура 2000,в село Орехово,Чепеларе.Мога ли да построя стопанска постройка,съгласно Наредбата за строителство в зем.земи?Ако да,какъв е редът и т.н.!
 
Здравеите,интересува ме мога ли да закупя имот от общината които е оценен и гласуван в общината,но влиза в натура 2000 ако го купя какво става след това мога ли да ползвам имота за отглеждане на крави и ще получавам ли субсидии от натура 2000 и други програми.Благодаря ви предварително
 
Здравейте! Първо искам да Ви поздравя за полезния сайт който сте създали. Имам допитване към кого /или къде/ да се обърна за подробно разяснение относно каква е процедурата по промяна предназначението на имот в горска територия, държавна собственост /находящ се в к.к."Семково", общ.Белица/. Очаквам бърз и точен отговор, за което предварително Ви благодаря.
 
Здравейте! Благодарим за запитването. Радваме се, че намирате сайта за полезен. Процедурата е описана в чл. 73 до чл. 86 в Закона за горите. К. к. "Семково" има действащ ПУП и трябва да проверите в община Белица в каква зона попада горската територия и дали ще разрешат промяна на предназначението за нея. Надявам се тази информация е полезна. С уважение,
Здравейте, притежавам имот, чийто съседни парцели са сменили статута си от земеделски земи на НТП за ниско застрояване до 10м.Но тези парцели нямат излаз на път, а на водонапоителен канал (проверила съм такъв е статута му в кадастъра). Интересува ме възможно ли е да се смени статута на НТП за ниско застрояване след като няма излаз на път? И каква е процедурата да обжалвам този ПУП?
 
Здравейте! Вероятно има проектиран път до имотите иначе няма как да се одобри ПУП за тях. Може да го обжалвате само ако в момента тече срокът за обжалване. Проверете в общината кога е издадена заповедта за одобрение и дали има възможност за обжалване.
Здравейте, искам да купя 20дка които се водят гора,но дървета там няма,може ли и как да сменя предназначението в нива?
 
Здравейте, Имам имот 2,499 декара тип пасище мера и не мога да разбера дали мога да го разделя на две или какво да направя за да мога да го разделя ?
 
такъв документ. Какво да напрява за да се снабдя с нотариален акт за собственост за къщата. Благодаря ви предварително!Желая Ви здраве и успехи!
 
Здравейте, Моля за съвет! През 1985 година построих двуетажна жилищна сграда върху място което е извън строителните граници. По същото време мястото не се ползваше като земеделска земя, не беше ясно и чия собственост е.Работех земята и никой не ми се бе противопоставил нито на това нито на строежа. След възстановяване на земеделските земи обаче същото място бе възстановено на собствениците. Така към настоящия момент имам къща която е построена върху земеделска земя чужда собственост. Искам да си извадя документ за собственост за къщата. Собствениците на земята са готови да ми съдействат пред нотариуса за извършване на обстоятелстгвена проверка. Не мога обаче да извадя удостоверение за търпимост по §.16. от ЗУТ тъй като къщата е в земеделска земя, а от Службите по земеделие не могат да издад
 
Да допълня по Лесоустройствен план тази земя се води дворно място - недървопроизводителна земя, а бетоновите детелини са поставяни през 1963год. по проект на тогавашния стопанин на ресторанта Балкантурист. Нуждая се спешно от вашия отговор, защото сумата за промяна на предназначението за земи от горски фонд е непосилна. На квадрат е 7.50лева, което е повече от цената, която сме платили за закупуването на тази земя.
 
Здравейте, поздравления за полезния сайт. Въпросът ми е следният: Имам нива 1 дек. в землището на с.Божурец, общ. Каварна,попадаща в зона "Б" от ЗУЧК, имота е 10 категория, неполивна. Минах през цялата процедура, имам съгласувателни писма и станивища от всички необходими институции, но от ОДЗ,ми спират процедурата, защото няма влязъл в сила ОУП. Минаха 6месеца от като съм започнал процедурата и сега ми казват,че трябва да чакам незнайно колко.Моля Ви, посъветвайте ме, има ли някакъв вариант и какъв е той, да продължа процедурата.Благодаря!
 
Здравейте, обърнете се към общината да Ви кажат коя фирма изработва ОУП. Тя може да изготви план-извадка и да получите разрешение за изработване на ПУП, НО трябва да чакате да бъде окончателния проект, за да получите одобрение на ПУП-а от Областна дирекция "Земеделие".
Благодаря,за съвета, но аз имам извадка от ОУП, имам и изработен ПУП-ПЗ,който съгласувах с РЗИ,РИОСВ,ВиК,Енерго,НАПОИТЕЛНИ С-МИ, и през целия този процес, никой не се сети да ме информира, че трябва да чакам новият ОУП да влезе в сила. На каква база,тези институции изготвят становища и съгласуват проекти, при условие,че няма влязъл в сила ОУП,ами , ако в бъдеще се окаже, че моят имот не попада в него?
Извършил съм всички описани по-горе стъпки по промяна на предназначението, имам заповед от министерството и осъществено стройтелство, въпреки това имотът ми все още се води нива и скиците си получавам от общинска служба по земеделие. Кметът и всички преди него така и не са направили ПУП и при всяко мое ходене в общината сам овдигата рамене и не знаят какво да правят. Сега предстрой осъществяването на голям инфраструктурен проект до имотът ми има предвидено отчуждаване и искам да бъда компенсиран за УПИ а не нива. Какво да направя, че институциите да си свършат работата?
 
Здравейте, г-н Димитров, Заповедта за промяна предназначението на земята трябва да се отрази в общинската служба "Земеделие и гори" като се промени начина на трайно ползване на имота от нива в жилищна територия. Вярвам, че за да сте строили на имота трябва да имате действащ ПУП и в общината имотът да не се води като земеделска земя.
Здравейте, Благодаря ви за полезната информация, и отличното описание на процедурата! Имам следният проблем/въпрос: Харесал съм имот, които е с решение по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ: за промяна на земеделски земи за незамеделски нужди за изграждане на обект: "Жилищна сграда" при граници според влязъл в сила ПУП; и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране; Проблемът е че решенеито е от май месец 2010 година. Въпросът ми е: Правилно ли съм разбрал, че след малко повече от месец се губи правото върху решението, което пък ще рече, че аз ако го купя ще имам ливада, а не УПИ за каквото ми се предлага парцела?? Благодаря ви!!
 
Здравейте! Срокът за започване на строителство е до 24.05.2017 година.
Полезно
+0 up   -0 up
Благодаря ви!
Здравейте, нужно ли е смяна на предназначение на земеделска земя, ако искам да направя на нейно място "водна площ"- малко язовирче. Благодаря!
 
Здравейте! Притежавам земеделска земя-четвърта категория и имам намерение да я използвам за развиване на биоферма за преработка на утайки от ПСОВ. Съгласно избраната технология не се налага строителство, а се оформят легла върху самата земя, в които става превръщането на утайката в биохумус с помощта на червеи. Необходимо ли е изготвяне на ПУП ?
 
По принцип изискват ПУП от РИОСВ за да ви разрешат площадка за оползотворяване на утайки от ПСОВ.Ние се занимаваме вече от години с тази дейност и имаме доста грижи с РИОСВ по места. Пишете, ако можем да бъдем полезни!
Здравейте , интересува ме как седят нещата с узаконяване на земеделска земя извън регулация ,която се намира в близост до магистрала,с цел направата на ТИР паркинг?
 
Здравейте, г-н Александров, Благодарим Ви за запитването и се извиняваме за забавянето. Необходимо е да промените предназначението на земята, за да я ползвате като Тир паркинг. Пишете ни каква е площта на парцела и къде се намира ако искате да изпратим оферта колко ще струва процедурата.
Здравейте, Имам наследствена земеделска земя по нотариален акт.През 2008г.с решение на ОС гр. Русе земята е включена в стройтелни граници и става ПИ.Започната е служебна процедура за ПУП, но не е завършена поради факта, че не е платена таксата и няма влязло в сила решение по силата на чл.17 ал. 1 от ЗОЗЗ.Към днешна дата земята е с непроменено предназначение,т.е земеделска е в стройтелни граници.Въпроса ми е дължат ли се ДНИ и такса смет по закона за ЗМДТ.Как се отразява промяна на чл.10 ал.1 от ЗМТД в сила от 10.01.2011г.Благодаря Ви.
 
Здравейте! За този имот не дължите данъци докато не промените предназначението на земеделската земя.
Здравейте Ние сме трима собственика на имот 1900 м2 земеделска земя .Има приет ПУП за цялата територия включващ и нашия имот и присъед. и към града.Поради липса на средства на двама от собствениците, не можем да променим статута на имота от земеделска Искаме да направим доброволна делба като изпълняваме всички изисквания по ЗУТ.При положение ,че има приет ПУП за имота и територията е в рамките на града трябва ли да спазваме ограничението при делба на земеделска земя( мин 3000м2 за нива)или вече можем да правим като в рамките на града. В последствие всеки собственик ще си плати смяната на статута на собсвения си имот след делбата В кадастъра е нанесен ПУП-а но внего земята стой като земеделска и отказват делба в по малки размери .Съгласно правилника за прилагане на ЗСПЗЗ чл 1 при
 
Действително е нужно да имате решение за промяна предназначението на земеделската земя, за да може да я разделите.
Здравейте!Ние сме няколко съсобственика на земеделска земя с площ 5,997дка.През 2007г. сключихме договор за разпределение използването на съсобствен имот, като ни се паднаха по около 1дка.Трима от съсобствениците желаят да сменят статута на земята си ,за да строят на нея.Длъжна ли съм и аз да сменя статута след като не желая да строя?Благодаря Ви предварително.
Здравеите Имам следния вапрос. Искам да си построя дървена къщта върху земеделска земя тоест "Ливада". какви дукоменти са ми необходими. Благодаря предварително.
 
Здравейте, г-н Марков, Благодарим за запитването. Моля, изпратете ни скица на имота или ни пишете къде се намира, за да изпратим списък с необходимите документи и оферта за изготвянето им. Има ли в близост до имота ток и вода?
госпожо Терзиева аз нямам такъв имот но искам да си направя такава къщта и затова питах дали си заслужава покупката на такав имот.Ако може да ме упътите бих Ви бил Благодарен.А като си намеря "Ливадата" щте оправим документациятя. Благодаря предварително.
Впечатлена съмот Вашия сайт!Мола да вземете отношение по следнияказус:възстановена ми е два декара земеделста земя, попадаща по плана на СО за озеленяване- ПАРК ВЪРТОПО.Искам да поставя фургон за сечива и каравана, която да захраня с ток -има такава възможност, за да организирам оранжерийно производство на открито - храсти и дръвчета. Имам ли право и какви административни дейсвия да предприема.Благодаря предварително за Вашият отговор.
 
Здравейте, г-жо Димитрова, Благодарим Ви за запитването. Най-добре ни изпратете скица на имота или номер на имота от скицата, за да проверим в каква зона точна попада и какви са условията за застрояване там.
Здравейте, искам да Ви попитам възможно ли е от интернет (чрез сателит) да открия местонахождението на земеделската земя на баба ми, тъй като не знаем къде се намира с точност. Благодаря !
 
Здравейте! Да може да се открие имота с Google Earth например. Трябва да имате партида на имота с координатни точки, които могат да се трансформират в GPS координати. Можем да Ви съдействаме с това ако ни пратите координатните точки. Тях може да вземете от общинската служба по земеделие или от Кадастъра ако има кадастрална картa.
Здравейте, група от 7 човека сме решили да закупим нива от 16 декара в близост до язовир.Нивата е 5 категория. Каква е възможността за строителство съответно на 7 къщички.Нивата е в натура 2000
 
Здравейте, имаме наследствен имот в с.Кранево,Община Балчик върнат по реституция ,като земеделска земя.Преди отнемането е бил в регулация с къща,която по "някогашни" причини е била съборена.Тъй като мястото не е било усвоено за строителство и преди и сега се използва като овощна градина.Опитахме се да направим подобрения :ток,вода,постройка.Оказа се че не може защото местото е в регулация.Поискахме изработване на ПУП не може понеже се предвижда изработване на ОУП.Какво да правим за 1год.се смениха 2ма гл.архитекти и сега длъжността е свободна.
 
Здравейте! Налага се да изчакате одобряване на предварителния проект на ОУП на община Балчик и тогава ще може да подадете молба за изготвяне на ПУП за Вашия имот. Към момента може да се запознаете какво застрояване се предвижда в предварителния проект, който е предаден от Обединение "ТПО-ВАРНА-БУЛПЛАН" на община Балчик на 30.10.2012 г.
Може ли да се смени статут на земеделска земя втора категория и поливна. Благодаря Ви предварително за отговора.
 
Здравейте, Много ще съм Ви благодарен ако ми кажете, може ли земеделска земя с променено предназначение и издадено право на строеж да се използва като земеделска земя до започване на строежа? Благодаря предварително!
 
Може, ако е за лични нужди. Не може да я отдатете под наем като земеделска или да се я ползвате за производство на селскостопанска продукция като земеделски производител.
Добър ден!Искам да попитам какъв е законовия срок за подаване на Заповедта за одобрение на ПУП от общината в Областния фонд Земеделие за да бъде издадено решение за промяна на предназначението на земеделска земя Благодаря
 
Здравейте! Много интересен сайт. Имам следното питане: Притежавам земеделска земя - 4,6 декара, намираща се на 2 километра от гр. Трявна, на която искам да обърна предназначението с право на строеж. Искам да си построя вила. До нея има изграден път и електроснабдяване, но няма водоснабдяване. От ВиК няма изграден водопровод. Мисля да използвам собствен водоизточник - сонда. Интересува ме какви документи са необходими за започване на процедура по сондиране? Благодаря!
 
здравейте,имам 2дка необработваема овощна градина 3категория находяща се в землището на ст.загора.Възможно ли е след бракуване на дръвчетата да се смени статута на земята . Предварително Ви благодаря!
 
Здравейте! Възможно е да смените статута на имота ако той граничи с път и попада в зона, в която се разрешава строителство според ОУП на Стара Загора.
Здравейте. Имам идея да закупя двор със стара къща в населено място и да превърна двора в овошна градина с орехи. Трябва ли да сменям статута на имота и колко ще ми струва това? Имотът се намира в Алфатар, площта му е 4600км.м. Разполагам също с имот в друго населено място, който също искам да превърна в такава овощна градина. Там обаче имотът по документи се състои от два парцела. Това ще попречи ли по някакъв начин да осъществя идеята си? Също така бих се радвала да знам какво се изисква, за да превърнеш земеделска земя в овошна градина. Ако потръгнат нещата с малките овощни градини, може да се съсредоточа върху по-големи площи.
 
Здравеите, саита ви натина е много хубав,помогате на много хора,надявам се да помогнете и на мен.Искам да закупя имот,който е със статут на таванско складово помещение и от банката отказват да финансират за това.как става смяната на статута и колко пари струва.Благодаря предварително
 
Здравейте, г-н Данев, Радваме се, че харесвате сайта. Смяната на предназначението на таван в жилище може да стане само ако към него има склад или мазе както и парко място. Необходимо е да получите от общината разрешение за строеж за преустройство, прави се нов проект и доклад от надзорна фирма за въвеждане в експлоатация. Необходимо е продавача да е съгласен да се направи тази процедура и да даде пълномощно да го представляваме пред институциите. Пишете ни къде се намира помещението, за да изпратим оферта за нашата услуга.
Закупих "урбанизирана нива" /така пише в нотариалния акт/. С решение от 2008 г. е променен статута от земеделска земя в "урбанизирана нива". Сега в областна служба по земеделие ме карат да подам молба да променя статута отново в земеделска земя и да започна процедура по преотреждане наново, тъй като съм изпуснал тригодишния срок за искане на разрешение за строеж. Така ли трябва да стане или има някакви вратички? Земята е 4 категория.
 
Това не е правилно. От коя дата е Решението за промяна предназначението на земята? Имате право да започнете строителство до май 2017 година.
здравеите имаме земеделска земя-нива площа е 2.195дка.Категорията е девета при неполивни условия.Собствениците са трима от които единият е по4инал и неговите наследници не се интересуват.Другите двама наследници искат да вкарат мястото в регулация то е много близко до кащите за да може да се продаде а не да се строи след което собственика коитого купи ако иска да си строи.Какво трябва да се направи за да влезе имота в регулация и горе долу какви пари ще струва оринтирова4но.Земята е кам община Ихтиман
 
Изисква се съгласието на всички съсобственици, за да може парцела да се вкара в регулация.
Здравейте, Възможно ли е да се промени предназначението на земеделска земя шеста за строеж на къща, ако имота не попада в строителни граници на града?
 
Не може да отговорим преди да знаем конкретни данни за имота. Най-добре ни изпратете скица.
Zdraveite, Imam imot kategoria nomer devet. Kakvo ozna4ava tova i moga li da stroia na nego? Blagodaria predvaritelno
 
Девета категория е слабо продуктивна земеделска земя. Може да строите на нея след като смените предназначението или до 35 кв. м. без смяна на статута.
Здравейте, поздравления за полезния сайт. Въпросът ми е следният: Сменихме предназначението на земята преди 3 години и половина и едва сега разбрахме,че е трябвало да извадим виза за проектиране за да удължим срока.Можем ли сега да извадим този документ или ще трябва да минем цялата процедура отново? Предварително ви благодаря!
 
Здравейте, г-жо Иванова, Според закона трябва да започнете строителство в срок до 24.05.2017 година. До тогава имате достатъчно време да извадите виза за проектиране. Ние можем да Ви съдействаме ако имате нужда.
Здравейте, аз съм от П.баня и искам да попитам следното.Баща ми се интересува за гори ,които е притежавал преди години.Водят се докум.на дядо ми.Как и къде мога да направя справка за тях.Благодаря Ви предварително!
 
Може да направите справка в общинската служба "Земеделие и гори" в Павел Баня.
  	  	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност