Фурна Тракия, фурна за занаятчийски хлебни произведения, поръчки на хляб с квас"

Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+67 up   -15 up

Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:

 1. Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
 2. Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
 3. Създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).

Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на оранжерии и за линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м, а за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо - необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 кв. м., за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята - при условията на Наредба № 19.

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, където се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:

 •   Документ за собственост;
 •   Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
 •   Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
 •   Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
 •   Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
 •   Задание по чл. 125 от ЗУТ;
 •   Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
 •   Становище от РИОСВ;
 •   Квитанция за платена такса.

Обикновено срокът за издаване на решение на общинския съвет за допускате до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, подавате всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство. За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота.

Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми.

Комплектовате два броя преписки - едната оригинал, а другата копие.

Преписката, която внасяте в Областната дирекция “Земеделие” или в Министерство на земеделието и храните трябва да включва:

 1. Предложение от собственика за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане на обект върху земеделска земя – свободен текст;
 2. Актуална скица на имота;
 3. Удостоверение за поливност на земята;
 4. Акт за категоризация на земята;
 5. Становище от РЗИ;
 6. Становище от РИОСВ;
 7. Проект за ПУП /подробен устройствен план/ и обяснителна записка.
 8. Решение за допускане изработка на ПУП за имота;
 9. Документ за собственост;
 10. Пълномощно, когато лицето подаващо документи не е собственик;
 11. Актуално състояние, ако собственикът е фирма;
 12. Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако имота е в землище граничещо с бреговата ивица.
 13. Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота

След като Комисията по чл. 17 утвърди площадка за имота, преписката се връща в общината за получаване на заповед на кмета за одобряване на ПУП.

Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта не направи искане за промяна предназначението на земята.

Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му в сила не бъде поискана промяна предназначението на земята за изграждане на първия етап.

Не се изисква утвърждаване на площадка за имота ако за територията има влязъл в сила общ устройствен план.

След като се утвърди площадка за имота се подава подробния устройствен план за одобрение в общината.
Когато получите заповед за одобрение на ПУП за имота внасяте всички документи от т. 1 до т. 13 изброени по-горе за разглеждане в Областна дирекция „Земеделие и гори”, за да бъде издадено решение на комисията по чл. 17 за промяна предназначението на земеделската земя. За поливни земи, земи от първа до четвърта категория и с площ над 50 дка. документите се внасят в Министерство на земеделието и храните.

Решението на Комисията влиза в сила след като се платят дължимите държавни такси за промяна предназначението на земята. Срокът за плащане е 3 месеца, след получаване на уведомление за издадено решение.

В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра или Общинската служба "Земеделие" по местонахождението на имота, за да се опише имота като неземеделски. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти (чл. 25 от ЗОЗЗ във вр. с чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър).

След нанасянето в кадастъра, по искане на собственика, границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота (чл. 26 от ЗОЗЗ и 42, ал. 2 от ППЗОЗЗ).

Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:

 1. в тримесечен срок от съобщаването на решението не е заплатена таксата за промяна статута на земята, или
 2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
 3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.

При отмяна на решението за промяна предназначението на земята за държавни или общински нужди на собственика се заплаща от държавата или общината обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.

При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса не се възстановява.

При промяна предназначението на земеделски земи на територията на Столична община не се утвърждава площадка. Документите се разглеждат от Комисията за земеделските земи след одобряване на ПУП.

За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват схеми за водоснабдяване и електроснабдяване. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

 

 

 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте, възможно ли е да се смени статута на земеделска земя- нива в реголация и как става? Нивата е в Пловдив, с.СКУТАРЕ Ако е възможно , колко време ще отнеме и каква е цената?
 
На нива с трайно ползване като нива без преотреждане може ли да се направи корт.
На нива попадаща в горски фонд без преотреждане може ли да се направи корт.1
 
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛКО ЩЕ СТРУВА СМЯНАТА НА СТАТУТ НА ИМОТИ В ГРАД КАРНОБАТ, С ВЪЗСТАНОВЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО
ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА ГРАД КАРНОБАТ В МЕСТНОСТ ДРЕНАКА ,ВИД ТЕРИТОРИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО НТП ОРНА ЗЕМЯ, КАТЕГОРИЯ 3 / БИВШИ ЛОЗЯ , РАЗСТОЯНИЕ ОТ ПЪТ ТРАЙНА НАСТИЛКА 115, 153 И 180М ИМОТИ 512.5, 512.10, 512.11
 
в какъв размер биха били таксите, за промяна в статута на парцел до 5 дка
 
Решението за промяна на предназначението на земята изтече 3год.срок за разрешение за строеж на 17.01.2020г .Мога ли да го заверя тъй като общините ме забавиха и аз изпуснах срока, а мисля че до 6 год.ще построя и ако не може да са презавери всички документи които съм представила за промяната ще трябва ли да се презаверят за ново внасяне за промяна предназначението на земята?
 
Притежаваме по наследство имот състоящ се от два парцела, единият е 0,340 кв м другият 0,440 кв м са един до друг. В по-голямата част се намира стара сграда на млекарница на БИВШЕТО ТКЗС с. Боснек. Имота е в землището на с. Боснек, води се земеделска земя. До тези имоти има изградени сгради едната е конна база в съседство, но има и построени къщи наоколо. Самото място е на границата със селото и има път от трите страни на имота.
Какво трябва да се направи, за да бъдат имоте преобразувани в земя за жилищно застрояване?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, възможно ли е да се смени статута на земеделска земя- нива за жилищно застрояване и как става? Нивата е в Пловдив, където има действащ ОУП, и е извън строителни граници. Ако е възможно , колко време ще отнеме и каква е цената?
 
Здравейте,
може ли информация за цената на промяна на земеделска земя с цел строеж на ккъща? Имаме половин декара земя искаме ПУП на 80 квадратни метри. Моля за обща цена за такси по съответните институции и общини.
 
Здравейте! Имам язовир върху земеделска земя ,някога е правен от държавата. Та въпроса ми е как става узаконяването,възможно ли е ?
И от финансова гледка точка
 
От земеделска земя да се превърне в земя за застрояване на склад
 
Мога ли да сменя статута на 11дк. земеделската ми земя ІV категория,която граници на югозапад 50,97м. с полски път собственост на община с. Черни връх, без да строя?
 
Мога ли да сменя статута на земеделската ми земя, която е 11 декара граничи на югозапад 50,97м.с полски път собственост на община с. Черни връх, без да строя на земята?
 
Здравейте !
казуса е слединят: Земеделски производител съм. Отглеждам различни култури върху площ от 6 дка, в един от мойте имот-ливада с площ 800 м2, има изоставено от ТКЗС малък водоем-с площ 200 м2,При възстановяване на земите,това съоръжение е записано като отделен имот, н неземеделки сатут.Дълго време този мини водоем не се използвал по предназначение . Предприех действия по изкарване на разрешително за ползване на водоема. Поискаха ми да направя процедура по промчяна на предназначение.Консултанти ми казаха че не е нужно ,тъй като водоема е бил такъв преди реституцията -1991, даже ипреди -дата 1973 г /не знам защо 8 ТКЗС е образувано през 1958у а водоемът който се ползвал противопожарен резерв е изграден към 1965 г..Как да процедирам.За 200 м2 -ако се направи порцедура ще се обезмисли зялата идея освен че ще дам много средства ?Благодаря ви !
 
Добър ден!
Искам да закупя парцел в село Градоман - ливада - 02659.2258.42. Не е в регулация,а на мен ми трябва веднага да започна да вадя документи за строеж.Какво трябва да се направи или просто този парцел не става.
 
Каква е цената на декар за продажба на земеделска земя четвърта категория?
 
Здравеи те.Как да променя статута на остатък от 600 кв метра парцел останал от поголям парцел,които бе в регулациа,но след раздробване в три оделни парцела двата от тях бяха в регулациа а този от 600 кв мера остана ,като зем земя.От трите страни порцела граничи с регулирани парцели,а от четвъртата страна с одводнителен канал и черен път. по натам започват земеделски имоти.
Полезно
+2 up   -0 up
Здравейте,имам 6декара земеделска земя на 100метраот регулация в с. Черни връх общ. Камено обл. Бургаска искам да построя парници.Проблема е,че земята се наводнява
при дъжд от водата идваща по наклона от селото.Инжинер конструктор ми направи проект за отвеждането на водата,но от УТЕС гр.Камено не ми разрешиха да построя съоражението. Как да постъпя?Благодаря предварително( извинете ако се повтарям)
 
Полезно
+10 up   -0 up
Предстои ми закупуване на имот по параграф 4. Имотът има законно построени 20 кв м жилищна площ, но реално е вила на 2 етажа с 110 кв м засртоена площ.
Какви са възможностите за узаконяване на имота и можеете ли да се справите? Колко ще струва и за какъв период?
 
Полезно
+1 up   -5 up
Здравейте!Имам нива до гр.Стара Загора идентификатор 68850.213.27 Може ли да сменя статута и за застрояване на еднофамилни къщи?
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте! Имам почти 10 декара земеделска земя. Може ли да сменя статута на по-малка площ? Например на 500 кв.м. Благодаря
 
Полезно
+1 up   -2 up
Какви са държавните такси за промяна на предназначението на земеделска земя? Може ли да е частично? От 880 кв.м.да се променят само 200!
 
Здравейте,
Имам намерение да закупя земеделска земя около 5 декара
пета категория неполивна,дали е възможно да се смени статута.
Поздрави;Веселка Ценкова
 
Полезно
+9 up   -2 up
Добър ден искам да попитам понеже тази година закупих земеделска земя 6 дка,която е в 4-та категория неполивна, има ли възможност да се смени статута след новия закон за земеделските земи и ако има колко време трае процедурата
 
Неможах да намеря отговора ще може ли да ми го препратите на емайла.Благодаря ви много
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, предстои ми да извърша процедурата. Колко е нормалното време за това ?!
 
Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?
 
ИСКАМЕ ДА ЗАКУПИМ 5 ДКА НИВА В БЛИЗОСТ ДО РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ДА Я ПОЛЗВАМЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ НИ КАМИОНИ НА ФИРМАНА ТРЯБВА ЛИ ДА СМЕНЯМЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО КОГАТО Е ЗА ЛИЧВНИ НУЖДИ?
Каква е процедурата и колко такси се плащат за промяна на предназначението на зем.земя 6-та категория?
Бих искал да разбера дали трябва да се смени и по какъв начин на земя - на скицата е ливада. В действителност . Къде и как?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Бих искала да разбера дали трябва да се смени и по какъв начин на земя - на скицата е нива. В действителност са овощни дръвчета . Къде и как?
 
Полезно
+1 up   -0 up
ВЪРХУ ЗАКУПЕНА НИВА,НА КОЯТО СЪМ СОБСТВЕНИК,СА ЗАСАДЕНИ ОРЕХИ.НАСАЖДЕНИЕТО Е ВЕЧЕ НА 6 ГОДИНИ.КАКЪВ Е НАЧИНА ЗА СМЯНА НА СТАТУТА ОТ НИВА НА ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ?
Полезно
+0 up   -2 up
Притежавам 2дка зема,десета категория ,в.з.Елата с.Железница,общ.Панчарево,която граничи с кафява зона.Искам да я извадя от земеделски фонд и да получа разрешение за строеж на вила.Какво ще ми струва и за какъв срок бихте се ангажирали с проблема
 
Здравейте, притежаваме парцел в с. Здравец (м-ст Горчива чешма) но земята е земеделска с начин на ползване трайни насъждения. Извършвате ли тази услуга за промяна на статут на земя и вкарване на парцела в регулация?
 
Имам 10 дк на Петолъчката. Община Стралджа , с лица на асфалт. Парцелът е 3-та категория. Възможна ли е промяна на статута? Има ли ограничение за категориите зем. земя
 
Полезно
+3 up   -0 up
Здравейте, ние живеем във в.зона в Русе, както и други живущи, някога е било планирано да стане квартал, и ние имаме желанието това да се случи. Какви са изискванията за това и възможно ли е?
Благодаря и успешен ден:)
 
Полезно
+0 up   -0 up
Добър ден,
Искам да превърна 4 декара селскостопанска земя в паркинг. Тоест искам да асфалтирам цялото пространство. Нужно ли ми е да сменя статута на земята?
Благодаря предварително,
Снежана
 
Полезно
+0 up   -0 up
Kolko shte mi struva smqnata naa statut.Kashta sas dvor vav s. Chernogorovo.Izvan regulaciq sme.Statut sasprednaznachenie za targovia.
Blagodaria Vu mnogo.
 
Полезно
+4 up   -0 up
Мога ли да променя статута на3000м2 от лозе което е 9900м2 в местността/ КАШЛА /в землището на гр.Ахелой,общ.Поморие за промишленни нужди.Ако може за какъв период от време ще стане и колко ще ми струва.
 
Здравейте, има ли някакви съществени промени на закона, които ще рефлектират негативно ако реша да сменям статуса на земя от земеделска към промишлена през 2018 - 2019 г. ?
 
ИСКАМ ДА ПОСТРОЯ КЪЩА ЗА ЦЕЛОГОДИШНО ОБИТАВАНЕ. Молянапишете ми най краткият път.
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте,притежавам парцел 4765м2 в землището на кв.Ветрен обл.Бургас на който трябва да сменя статута,като идеята е да се строй върху него.Парцела се намира на 80-100м.от последната къща.В момента се води нива четвърта категория.Питането ми е може ли някой да се заеме със смяната и колко че струва това.
 
Полезно
+4 up   -0 up
Здравейте,притежавам парцел закупен с нотариален акт от собственик.Парцелът е с големина от 763 кв.м.и е бил по параграф 4.В него има бунгало с активни партиди за ток и вода,което смятам да съборя и ще вдигна малка къща(след края на процедурата по смяната на статута).Питането ми е,дали е възможно да се смени статута само на част от пацела и ако не,колко ще струва смяната на предназначението на земята (за жилищно строителство) и колко време ще отнеме.Предварително благодаря
 
Полезно
+1 up   -8 up
каква е цената за промяна предназначениета на площ 500 кв.м земеделске земя ,девета категория за построяването на вила в гр. Якоруда
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте , продава се имот 998кв. със статут на земеделска земя в гр.Банкя , ул Цар Симеон на главна улица .Улицата е с канализация, ток , вода. Интересува ме промяната в УПИ колко ше ми струва , колко колко време ше отнеме или да си търся УПИ .
 
Интересува ме промяна на предназначението от стопански двор в земеделска земя?
 
Полезно
+0 up   -1 up
преди 5 години имам изготвен ПУП за смяна на предназначението на земята от земеделска за жилищно строителство , искам да продължа със смяната на статута и да предприема строителни действия , какво щи ми бъде необходимо да направя по на татък, трябвали да потърся фирма която се занимава с това , или мога и сама да си предвижа документите и какво ще ми струва. Благодаря!
 
Полезно
+2 up   -0 up
Zdraveite.Iskam da popitam imam zemq ot 5.500dk.
iskam da postroq givotnovaden obekt na 560 kv.Trqbva da smenq statuta na tezi kvadrati .Imota e izvan regulaciq
 
Полезно
+0 up   -0 up
Въпросът ми е имам имот в района на Община Тетевен или с. Малка желязна с лице на главен път, как мога да разбера дали влиза в Натура 2000. Собственик съм от 2007 г. и по онова време е проверен , той не влизаше в защитената зона а сега има ли промяна???
 
През 2006 земеделска земя на Цигов Чарк Батак беше регулирана.Геодезичен план за 5 вили ,който присъства в Кадастъра беше направен от Архитект.През цялото време данък е плащан за регулиран имот.Казаха ми,че поради незапочване на строеж земята връща статута си на земеделска.3352 кв.м.Вярно ли е това и възможно ли е да се регулира отново с цел продажба с Архитектен план.Вече са вложени много средства и какъв е изходът.Колко ще струва повторна регулация.Предварително благодаря.
 
Интересуваме възможно ли част от имот, който представлява земеделска земя "пасище, мера" да се смени в частна и какви са законните основания?
 
Здравейте, интересува ме по кой член и от кой закон може да се иска промяна на предназначението на частен имот, а именно от КЖС в да е детски спортен комплекс . В Младост 4 в София кметицата ни кара да дадем такова предложение и да съберем подписи за промяна статута на имот, който е частна собственост.
 

 Здравейте! Вижте чл. 22 от Закона за устройство на територията.

Здравейте. Имам имот от 8500декара пасище край яз Жребчево местност Запълня. Искам да и сменя предназначението но от Община Твърдица ми отговориха че на пасища не може да се сменя предназначението в УПИ.Изготвил съм всички документи посочени по горе от вас но накрая Общината ми отказа.Какъв е редът по нататък.И вярно ли е това .
 

 Здравейте, г-н Вълев,

Не знам на какво основание са Ви отказали. Вижте чл. 25 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.):
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Промяна на предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 се допуска по изключение за:
1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

Ако имате официален писмен отказ може да го обжалвате в административния съд. Ако нямате писмен отказ, настоявайте или може да обжалвате мълчалив отказ.
С уважение,

Геоимот ЕООД

Полезно
+5 up   -0 up
Здравейте.

Притежавам имот в с. Бов, Софийска област.
Но имотът е със статут на ливада. Каква е процедурата за промяна в земеделска земя?Знам, че се подава молба до Министъра, но какво още се прави. Тази молба по образец ли е?


Благодаря предварително.
 
Имам имот на който преди около 6 години сменихме статута от земеделска земя в урегулиран имот. Но до колкото разбрах има условие което ако не се спази земята става пак земеделска. Какво да направим за да остане като парцел за стоеж, ако не смятаме за момента да строим? Достатъчно ли е да прикараме вик и електроенергия?
 
Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя когато парцела е в регулация но на скицата пише нива
за с.Негован
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам неурегулирам поземлен имот в с.Рибарица, осма категория, начин на трайно ползване Ливада. Иска ми се да сменя предназначението на земеделската земя за застрояването на вила в нея. Имотът е много близо до урбанизираната зона на селото, но въпросът ми е следният: След като изчетох доста закони и наредби, разбрах че за да е УПИ, то той трябва да има излаз на път, а от общинския път ме дели един парцел, който не знам дори чия собственост е. Има ли някакъв законов механизъм да изляза с излаз към съществуващия път или всъщност каква е процедурата това да се случи, има ли начин да изискам такова нещо, при положение, че това е чужда собственост парцела, делящ ме от пътя и при положение, че не знам кой е собственик на имота и не знам дали той въобще ще е съгласен на някакъв тип свободни уговорки. И фактически да приемам, че това е задължително да имам достъп до път?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, искам да попитам колко ще ми стрива урегулирането на зем.земя –пасище мера с големина 1600 кв.м.,която се намира в покрайнините на гр.Елхово , и има ли вариант да си платя и да не стане нищо.
 
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРОМЕНИ СТАТУТА НА СТОПАНСКИ ДВОР ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ ЗА ОВОЩНА ГРАДИНА
 
Здравейте, Колко би струвала промяна статус на земеделска земя в с. Чепинци , София. Земята е 5 ДКА.
Поздрави
 
Притежавам поземлен имот 011022 в землището на гр. Сливо Поле с ЕКАТЕ 67444,Община Сливо Поле и площ 29.781дка 3,4 категория.Отдал съм имота под аренда на фирма, която иска на площ от 9 дка. да изгради оранжерии от лек тип. Имам положително становище от РИОСВ. Какви документи ще трябва да се подадат и какво ще струва ориентировъчно, за осъществяване на този проект и може ли на оставащата земя да се засадят трайни насаждения. Благодаря Ви предварително.
 
Полезно
+0 up   -0 up
От къде да започна?
Имам ид.част от съсобствен имот 5.544 дек.овощна градина катег. 4-та с. Бистрица - София.Искам да знам границите на моята част от имота. Как се прави доброволна делба? Това ще уточни ли точно границите или трябва да се направи проект от архитект за поделяемостта на имота?Трябва ли да се направи някаква кадастр. карта, за да се види откъде ще минават пътищата достигащи до имота? Колко ще струва и от къде да започна? Багодаря !!!!
 
Здравейте,с акт за публична общинска собственост е актуван "рибарник" на основание чл. 19, ал.1,т.1 от Закона за водите и чл. 3, ал.2, т.3 от ЗОС. В действителност на място не съществува такъв обект- рибарник, доказано със съдебна експертиза.Каква е процедурата за да се промени НТП на имота от "рибарник" в "др. вид селскостопански имот"? Може ли да се отмени АПОС като неправомерно съставен по чл. 64 от ЗОС?
 
Полезно
+2 up   -0 up
Имам парцел от един декар със статут нива. Искам да се включа към ВиК мрежата на селото, без да застроявам парцела.Трябва ли да сменя статута на парцела?
 
Здравейте , Може ли да се промени предназначението на собствените ни земеделски земи и да се вкарат в регулация имотите :
1.Поземлен имот с идентификатор 0544.88.27 , с площ 2,277 дка..-възстановени като ливада, в землището на с.Борима с ЕКНМ 05445 ,общ.Троян ,местността "Таслашкото".
2. Посемлен имот с иден. 0544.88.26 , с площ 5,386 дка.-въстановени като ливада, в землището на с.Борима с ЕКНМ 05445 ,общ.Троян ,местността "Таслашкото".
 
Здравейте!Закупих магазин на първи етаж в жилищна сграда - не е новопостроена.Как мога да променя статута му в ателие или за жилищни нужди.Няма да се правят никакви преустройства.Къде трябва да подам документи и какви документи ми трябват. Става въпрос за София, кв. Редута.
Вие занимавате ли се с такива услуги?
Благодаря!
 
Здравейте!Искаме заедно с леля ми да купим зем.земя(нива)5,300дка.След това да я разделим,за нея 3,300 а за мен 2дка.При покупка,ще се впише и моето име,с договор където аз с пълномощно от нея,ще продъла първо да разделя имотите на два,3,300,и отделно 2дка.и да сменя предназначенето им от зем.земя,да бъдат в регулация.Колко време ще ми отнеме,и приблизително каква цена ще излезе,да викна техник за да постави точките на местото при разделяне,и какво следва от тук нататък?Аз ще поема разходите при разделяне на имотите и вкарването смяната им от земеделска земя да са в регулация.И колко време приблизително минимум ще отнемат тези процедури,и какви пари ще ми струва приблизително разделянето им,и вкараване на вече двата разделени парцела в регулация?Благодаря предварително.
 
Здравейте!
Собственик съм на нива, на която преди години баща ми незаконно е посторил къща-разрешено му е било да направи постройка от 20кв.м, но той е построил къща.Платил е глоба за това.Сега съм решила да узаконя нещата и сигурно като начало трябва да се промени предназначението на земята.Доста сложна е процедурата и аз не бих се справила сама, затова мисля да ползвам вашите услуги.Какво трябва да направя като начало?
 
Ако в рамките на 3-те години се поиска разешение за строеж на ограда на имота , това достатъчно ли е за да се запази променения статут на земеделската земя .
 
Как да не загубим решението за промяна на статута на земеделска земя , която е УПИ от 2009 , но до момента не са предприети никакви действия по проектиране или строителство.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,

Как да не загубим решението за промяна на статута на земеделска земя, в която от един парцел /ливада/ са образувани 10 бр. УПИ през 2008 г., но до момента не са предприети никакви действия по проектиране, искане на строително разрешение или строителство. Имаме издаден Нотариален акт за имотите и са плащани всички данъци и такси за тях през годините като за УПИ.
Доколкото знам, на 20.05.2017 изтича 6 годишен срок от влезлите в сила изменения на ЗОЗЗ.

Поздрави,
Ал. Митев
здравейте. може ли от земеделска земя 1300кв да се уреголира само 100 кв за жилищна построика а останалата част да си остане земеделска, какви финанси трябжа да подготвя за целта. гр.Троян обл. Ложеч БЛАГОДАРЯ
 
Здравейте, бих желала да закупя парцел 0.5дк земеделска земя вьв вилната зона на Гр. Русе, вьрху който парцел да се построи сглобяема кьща 80м2. Каква ще е цената за смяна на предназначение на имота за тази цел и издаване на виза за строеж и какви документи ще са необходими. На границата на имота има водопровод и ел. Захранване., а на 400м е бул. Гоце делчев.
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте, преди 2 седм.закупих земя с.Хераково с документ за УПИ от 2008г. В общината поисках скица и виза, но ми казаха, че документа за УПИ-то важи 3 год., това било прието със закон от 2011г.Макар, че предния собственик извади скица преди месец за покупко-продажбата. Питането ми дали това е вярно и дали, ако има издавано разрешение за строеж, тази давност от 3год. отпада, и още един трети въпрос след, като закона е приет 2011г., а в случая моето упи е от 2008, това не е ли както се казва заварено положение. благодаря
 
Здравейте,имота е с идентификатор №68134.8702.88-2250кв.м.на Чепинско шосе(2-ра линия)по ОУП е СМФ2-.1)Трябва ли при (или след) изработване на ПУП да се плаща такса за смяна статут?2)трябва ли Становище от РИОСВ;РЗИ като това вече е правено/или не,с изработването на ОУП-а?3)Ако може кажете ми при тази ситуация какви правила важат за изграждане на (автокомплекс-автомивка;автосервиз и пункт за съхранение и продажба на авточасти втора употреба)?Благодаря пишете ми на имейла
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам лозе два декара искам да го разделя на по декар.Земята едевета категория.Какво трябва да направя
 
имам заповед от 30.03.2016 г. след подаване на необходимите документи за промяна на предназначение с която срещу собствениците на земята е отказано адвинистративно наказателно производство . До 24.04.2016 г. нява подадени възражения и обжалвания .Земята е от 1050 кв. м. неполивна , 6 категория .Въпроса ми е :В какви срокове преписката трябва да се предостави на комисията при МЗХ и в какви срокове самата тя трябва да вземе окочателно решение ?
 
Добър ден. Моят въпрос към вас е дали мога да урегулирам само мястото където ще построя вилата. Мястото е 833м2 в едната част има построена временна постройка а другата е празна понеже не мога да го разделя искам да да построя около 80м2къща тип сглобяема. Но проблемът е че ми излиза скъпо и дали мога да урегулирам само там където ще строя и колко ще ми струва. Обл. Варна общ. Белослав с. Езерово вилна зона. Какви документи ще ми трябват. Благодаря.
 
Здравейте! Искам само да извадя от Земеделския фонд земя, за която има влязла регулация с ПУП от Столична община т.е вече е УПИ, но от Община Овча купел ни казаха, че ние като собственици трябва само да я извадим от Земедел.фонд. От Дирекция Земеделие обаче ни изскват целия набор от документи и разрешителни, които се набавят при нерегулирани земеделски земи. Т. е. излиза , че тепърва отново ще трябва да искаме Разрешителни и Становища от РИОС, Напоителни системи, РЗИ и т.? Това вече не е ли направено от Столична община при ПУП-а и регулирането на имота?
 
Здравейте! Искам да извадя от Земеделския фонд земя, за която има влязла регулация с ПУП от Столична община т.е вече е УПИ, Ще трябва ли целия набор от документи и разрешителни, които се набавят при нерегулирани земеделски земи? Т.е., че процедурата остава в частта след одобряването на ПУП.
Полезно
+0 up   -0 up
Затревена нива,9-та категория,нах.Здравец,община Куклен,къде се подават заявленията за промяна
 
Полезно
+0 up   -0 up
Затревена нива,9-та категория,нах.Здравец,община Куклен. Имотът е наследствен от дядо ми, закупен за строеж на вила през 1941г. След реституцията е с горепосочения статут. Трима наследници. Бихме ли могли да сменим предназначението на ПИ с цел - бъдещ строеж на вила 100-120 кв.м. РЗП на 1(2) етажа. Желаем да продадем имота и това е изискване на Клиентите. Имотът се намира в района на х. Здравец.
Полезно
+0 up   -0 up
Къде се подават документите за промяна на статута на "затревена нива": 9 -та категория
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!Ще се радвам ако ми отговорите на въпроса.Притежавам постройка за сезонно ползване от 42 кв.пост 1989 год.Постройката е в ливада от 5 дкал кат исках данъчна оценка ми се даде от 13.000 лв.Но аз я полвам кат ливадал От данъчнжото ми обясниха че се облагала цялата земя но аз не съм съгласен и не мога дае я прехвърла нао сина си с такава висока оценкал Може ли да ми отговорите нали не се пржоменя прадназначението на земята и съгласно кой закон или наредба.Преидварително Ви Благодаря
 
Може ли да се промени статута на земеделска земя попадаща в строителните граници на населеното място? Има подадена Декларация по чл.14 в Дирекция "Местни данъци".
 
Здравейте, искам да попитам колко ще ми стрива урегулирането на зем.земя с големина 2470 кв.м.,която се намира в покрайнините на Благоевград , и има ли вариант да си платя и да не стане нищо.
 
Каква е цената за Проект за ПУП и обяснителна записка при смяна статута на земеделска земя за жилищно строителство вила 60м2 на имот от 0.700м2
 
Притежавам нива 3,500 дка. Ако променя статута на 2 дка. останалата част може ли да остане нива
 
Полезно
+0 up   -0 up
Става въпрос за нива от 4дка в землището на с.Славяново за която до 2015 година получавах рента от арендатор .Като отидох декември 2015г. за рента той ми каза,че тази нива е минала към горският фонд без да бъда уведомен за това и че за нея рента не може да ми даде.Какъв е редът за прехвърляне без да бъда уведомен за това и без мое знание и съгласие.Къде мога да отида за съдействие,ако трябва ще пиша и до други институции.Как без мое знание и документи за земята става това.Защо не съм уведомен за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.Ще търся обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте: Притежавам 1301кв земеделска земя категория 2 по натариален акт се води ливада. Интересува ме мога ли да си направя построика без проект и преобразуване на земята и с каква квадратура.
Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравей те.
Къде мога да направя проучване за земеделска земя с изход към магистрала дали е подходяща за построяването на бензиностанция и да получа повече информация по въпроса?
Благодаря предварително.
 
Miastoto ima 100 metra lice na magistrala struma no v blizost na magistralata sa ot ednata strana tunela a ot drugata mosta na reka Rilska
Vaprosa mi e kakvi sa normativite i na kakvo otstoianie ot tunela i mosta moje da bade dopusnato izgrajdaneto na patnata vrazka
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Интересувам се от 3 (три) имота, които са с общи граници. Тези три имота ще могат ли да променят статута си така, че да бъдат с един общ статут - Пмс както е имот №68134.8555.313. Ако не то тогава какви са вариантите? И ако може да ни предложите приблизителна цена за евентуална промяна на статута. Останалите два имота са:
№ 68134.8555,315 и № 68134.8620.6 Адреса е София, кв.Враждебна, район Кремиковци ул.Япаджа
Благодаря за вниманието!
 
Полезно
+0 up   -0 up
интересува ме може ли да смените статут на земя в село ягодово пловдивско нивата е с площ 1200 кв.м каква ще е цената за всичко и горе долу колко време ще отнеме
 
Здравейте
Искам да закупя имот на обиколното на Стара Загора.От агенцията ме съветват да побързам защото след нова година няма да е възможно да се вкара в регулация.
Има ли закон който ще забранява това или агенцията блъфира.
Благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Процесният ПИ е в регулация и е уреголиран в УПИ с влязал в сила ПУП-ПРЗ изготвен от Общината,за голяма градска част.Общината е издала всички необходими заверени копия-извадки и документи.В тях няма становища от РЗИ и РИОСВ.Необходими ли са за Решението от КЗЗ
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Проблемният имот е в регулация с влязло в сила частично изменение във вилна зона Бояна. Общината го води като 2-ра зона, а в кадастъра излиза, че е земеделска земя. Бихте ли дали решение на казуса?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте , след като веднъж са изпратени уведомнителни писма на съседите на имота ми, за това че е изготвен ПУП за моя имот и не са получени отговори и възражения в срока,трябва ли сега след издаване на заповедта на кмета за одобрение на ПУП-а , отново да се уведомяват съседите.Не трябва ли общината да изготви констативен протокол че след изтичане на срока, няма постъпили жалби и възражения, и заповдта да влезе в сила без повторно обявяване.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте ,имам земя на пътя между Казанлък и Шипка,с лице към пътя,искам да ви попитам дали има програма която да финансира изграждането на тир-паркинг,бензиностанция, логистична база или мотел.
Също дали мога да сменя статута на земята за стоителство?
 
Полезно
+0 up   -0 up
moje li bez proekt za tok i voda da da mi dadat razreshenie za stroej
 
Полезно
+0 up   -0 up
Az kupih 5 dk zemya za prehfirlyaneto vsichko e gotovo na moe ime hodih v pozemlyane za da mi izkarat skicata za da nova da ya ispolzvam no a predishnia sobstvenik mue svirshshil dogovora Che mogat da my izpolzvat zemyata i na men v pozemlyane mi kazvat Che do cak sled Edna gonina moga da ya izpolzvam tovae viprosat mi blagodarya
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Необходима ли е промяна на статута на УПИ, намиращ се в село.В момента е със статут жилищно застрояване. Имам намерение да строя къща за гости.
Благодаря Ви предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Желанието ми е да променя статута на земеделска земя в с. Бусманци; община Столична;район Искър, месност Крива ливада. Поземленият имот е с индентификатор 07106.1426.260 с обща площ 508м2.Моля, за ваша оферта и изисквания за документи.
Благодаря и хубав ден!
 
Полезно
+0 up   -1 up
Собственик съм на имот с построена къща в него, който се води "Друга селищна територия". Мога ли да участвам по Европейски проект за Къща за гости?
 
Полезно
+4 up   -2 up
Възможно ли е земя с променен статут с ПУП и виза за строеж но не е започнато строителство в шет годишния строк ,тя отново да премине в земеделска или трябва наново да се иска виза за строеж.Защото се говорят какви ли не измислици.
 

Възможно ли е земя с променен статут с ПУП и виза за строеж но не е започнато строителство в шет годишния строк ,тя отново да премине в земеделска или трябва наново да се иска виза за строеж.Защото се говорят какви ли не измислици.
Възможно ли е на земеделска земя с ТП- нива с лице на асфалт до ел и в и к , да се постави сглобяема къща и ако е позволено -колко кв.м. ЗП ?
Ako si biya sonda za voda moga da viweya bez centralen vodoprovod. Mislya i v posoka sobstven iztochnik na el.energiya. Dali tova bi poprechilo pri smyana na statuta ?
 
Koy tryabva da napravi prohod do zemedelski partsel.vklyuchvasht i mastche s razmeri:L-okolo 15 m;Shirina-5 m.,visochina-ne poveche ot 2 metra-Sobstvenitsite na partsela ili obshtinata?
 
Здравейте, затруднявам се да изчисля сумата която трябва да заплатя по Тарифата за промяна на предназначението на 0,700дка земеделска земя в землището на с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин за промяна в статут "вилна зона".
 
Полезно
+0 up   -0 up
zdraveyte iskam da pitam predstoi mi da zakupya edin imot sgrada s prilegasta zema na zemyata pisi 8dk. nacin na traino polzvane stopanski dvor interesuva me tazi zemya moyta li ste bide ili dirgavna
 
kolko struva smiana na statuta na niva v s.Zlatitrap mestnost Merite 2 4.200dka kategoria 4
 
Здравейте,
бихте ли ми казали дали за поставяне на преместваема къща тип се изисква смяна на статут на земя от земеделска в друга?
 
Сменям статута на земеделска земя 3 дек. за която имам изготвен ПУП. Нужен ли е Пътен проект след като гранича с полски път.
 

 Who knows?

Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте
Имаме намерение да изградим рибарници и производствена база .Трябва да променим статута на 165 дк земеделска земя.Земята е 9 категория,граничи с р.Места и се намира в землището на с.Борово ,на 5 км от гр.Гоце Делчев.За колко време бихте го направили и на каква стойност/ориентировъчно/.Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -0 up
моля да ми изготвите оферта за време и цена за проямана на предназначението на имот за жилищно застрояване
овощна градина 1500 кв.м. имот 003192, с. Храбрино, обл. Пловдив, ІV кат-я. ток на 80 метра, права вода на 80 метра, 36 метра лице на асфалтов междуселски път с. Първенец към с. Храбрино, местност Гемишевото. екатте 77373
 
  	  	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност