Полезно
+5 up   -0 up

Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?

 Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:
  1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
  3. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).
  Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена. В тези случаи се утвърждава само трасе на обекта.
  Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, където се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план /ПУП/ за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:
  - Документ за собственост;
  - Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
  - Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
  - Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
  - Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
  - Скица - предложение за изменение на плана, съгласно чл.134, ал.2 от ЗУТ;
  - Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
  - Становище от РИОСВ;
  - Квитанция за платена такса.
  Обикновено срокът за издаване на заповедта на кмета за допускате до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.
  Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, подавате всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство. За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота. Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризируеми.
  Комплектовате два броя преписки - едната оригинал, а другата копие.
  Преписката, която внасяте в Областната дирекция трябва да включва:
  1. Предложение от собственика за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане на обект върху земеделска земя – свободен текст; 2. Актуална скица на имота; 3. Удостоверение за поливност на земята; 4. Акт за категорията на земята; 5. Становище от РЗИ; 6. Становище от РИОСВ; 7. Проект за ПУП /подробен устройствен план/ и обяснителна записка. 8. Протокол/заповед за допускане изработка на ПУП за имота; 9. Документ за собственост; 10. Пълномощно, когато лицето подаващо документи не е собственик; 11. Актуално състояние, ако собственикът е фирма; 12. Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако имота е в землище граничещо с бреговата ивица.
  След като Комисията по чл. 17 утвърди площадка за имота, преписката се връща в общината за получаване на заповед на кмета за одобряване на ПУП.
 Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта не направи искане за промяна предназначението на земята.
 Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му в сила не бъде поискана промяна предназначението на земята за изграждане на първия етап.
 Когато получите заповед за одобрение на ПУП за имота внасяте всички документи за разглеждане отново в Областна дирекция „Земеделие и гори”, за да бъде издадено решение на комисията по чл. 17 за промяна предназначението на земеделската земя. Решението на Комисията влиза в сила след като се платят дължимите държавни такси за промяна предназначението на земята. Срокът за плащане е 3 месеца, след получаване на писмо.
  В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра или Общинската служба "Земеделие" по местонахождението на имота, за да се опише имота като неземеделски. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти (чл. 25 от ЗОЗЗ във вр. с чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър).
  След нанасянето в кадастъра, по искане на собственика, границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота (чл. 26 от ЗОЗЗ и 42, ал. 2 от ППЗОЗЗ).
  Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:
  1. в тримесечен срок от съобщаването на решението не е заплатена таксата за промяна статута на земята, или
  2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
  3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
  При отмяна на решението за промяна предназначението на земята за държавни или общински нужди на собственика се заплаща от държавата или общината обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.
  При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса не се възстановява.
 При промяна предназначението на земеделски земи на територията на Столична община не се утвърждава площадка. Документите се разглеждат от Комисията за земеделските земи след одобряване на ПУП.
 За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват парцеларни планове. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Отговорете на въпроса:  
Имаме земеделска земя с площ 5 декара. Колко би струвало вкарването и в регулациия?
 
Полезно
+0 up   -0 up
ИЗЛЕЗЕ РЕШЕНИЕТО К33-20/23.10.2014 ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА НО НЯМАМЕ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕЯ. КОЙ ТРЯБВА ДА ГО ИЗДАДЕ ИЛИ КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА.

ПОЗДРАВИ
П.ПЕТКОВ
 
Здравейте, ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите на въпрос свързан с промяна на регулацията.
За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. - Всички тези разходи се поемат само от собственика на земята, или с участието на съответната община? В случай, че този път не е път без изход т. е не води само до съответния имот. А може да бъде използван и за други цели?
 
Всички разходи за снабдяване на имота с ток, вода и други комуникации са за сметка на инвеститора, т. е. собственика на имота, който иска да строи. За условията за прокарване на задънена улица, вижте чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията: "Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка."
Здравейте, преди няколко дена пуснах запитване към Вас и Вие ме искахте да Ви изпратя номер на скица, но след няколко опита разбрах, че неможе да го изпратя на Вашият e-mail.Къде мога да го изпратя? Благодаря.
 
Здравеите Искам да закупя два тавана непосредствено до апартамента ми,да направа дупка в стената и така да се влиза там.Не знам каква е процедурата за закупуването им а след това узаконяването на всичко това.Моля за информация и решение
 
Здравейте! Много ще се радвам, ако може да ми отговорите. Парцелът ми е с променено предназначение от нива в промишлена територия/ склад/. Имам действащ ПУП от 2008 г ,вярно ли е ,че ПУП-а ще изгуби валидността си след 6 г./ т.е. 2014 г./ или аз нещо не разбирам закона? Благодаря предварително.
 
Здравейте.Имам имот в с. Огоя в Стара планина граничещ с река искам до го обоснова като палатков къмпинг,каква е процедурата.Имота е със статут ливада-пасище.Предварително благодаря.
 
Полезно
+0 up   -0 up
ot zemedelska zemia na palatkov kamping
Полезно
+0 up   -0 up
В случай, че искате оферта колко ще струва смяната на статута на земята ни пишете къде се намира, площ на имота, категория на земеделската земя, има ли в близост ток и вода.
може ли върху земеделска земя трета категория да се разположат коли втора употреба за продажба
 
moze li varhu zemedelska zemia tpeta kategoria da se pazpologat koli vtora upotreba za prodagba
Не, не може. Трябва да се смени предназначението на земята. Моля, пишете ни ако имате други въпроси.
Здравейте, имам жилищна сграда на два етажа, която е с променено предназначение в офис и магазин за градинска керамика. Новият наемодател желае да направи магазин за продажба на вино в магазинната част. Няма да се правят никакви СМР трьбва ли да правя нромяна на предвазначението и какво ми е нужно ако\"Да"
 
Какъв е начина да узаконя 30дка. рибарник? При закупуването се води "Изоставени трайни насаждения". 1. Чрез промяна начина на трайно ползване. 2. Чрез промяна на предназначението.Към кого трябва да се обърна? Предварително, Ви благодаря!
 
Здравейте имам земеделска земя намиращ се в землището на гр.Ахтопол обл.Бургас, имота е с площ 4,655 дка попада в натура 2000 въпроса ми е мога ли да сменя предназначението на земята за изграждане на еко селище и къмпинг ? Може ли също да ми кажете цената на тази услуга ?
 
Здравейте! Искам да попитам, от къде могат да ми издадат служебна бележка за предназначение на земеделска земя. Казаха ми че въпросната земя била в кафяфа зона, която позволявала малки строежи. От картофрафията, обаче ми каха , че регистрите не са им обновявани от много години и там се води просто земеделска земя. На мен просто ми трябва служебна бележка, но не знам от къде да я извадя.
 
Здравейте! Може да поръчате от общината извадка от действащия ПУП или ОУП за имота. Най-добре попитайте в информационния център и ще Ви обяснят. Ако имотът е в София ние също можем да направим справка.
Здравейте,преди години бях закупил 1,2дка земеделска земя с течение на времето си построих една малка виличка около 45 кв.м... от тухли и бетон. Сега искам да си изкарам партида за ток.. и от тук започват проблемите ми.. Моля за съвет.. земята е земеделска.. постройката е построена няма връчане назад .. какъв е начина да си прекарам ток .Благодаря .
 
Здравейте! Много ще се радвам, ако може да ми отговорите на следното запитване. Ние сме трима собственици на имот с квадратура близо три декара. Парцелът е с променено предназначение от нива в жилищна територия. Имаме действащ ПУП,но от Общината по местонахождение на имота ни казват,че ПУП-а ще изгуби валидността си, тъй като не сме започнали строеж.Въпросът ми е можем ли да удължим срока на валидност на ПУП-а като направим подялба на имота и каква точно трябва да е тя-отделни нотариални актове или общ консативен нотариален акт ? В кои Закони е посочена информация относно този проблем? Благодаря предварително.
 
Здравейте! Много ще се радвам, ако може да ми отговорите. Парцелът ми е с променено предназначение от нива в промишлена територия/ склад/. Имам действащ ПУП от 2008 г ,вярно ли е ,че ПУП-а ще изгуби валидността си след 6 г./ т.е. 2014 г./ или аз нещо не разбирам закона? Благодаря предварително.
Здравейте!Въпросът ми е следният:След като общински съвет издаде решение за изработване на ПУП за преотреждане на земеделска земя,необходимо ли е и издаването на мотивирано предписани/заповед от кмета на общината? Кой след това ще одобри ПУП - Кмет или общ.съвет?Благодаря!
 
Здравейте, Каква е процедурата и какви са необходимите документи за промяна предназначението на земеделска земя шеста категория за строеж на къща. Имота се намира в землището на с. Подгумер, Столична община и по общия устройствен план е отреден за жилищно строителство. До момента имам заповед на Главния архитект на СО за одобряване на ПЗ. Плана е обявен в общината и изчаквам 14 дневния период за възражения.Предстой ми провеждане на процедура по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя. Имота се води ливада и е с обща площ 1869м2. Каква е процедурата по ЗОЗЗ и какви документи трябва да се подготвят? Кои от досега извадените документи ще мога да ползвам и какви нови трябва да извадя? Възможно ли е да се промени предназначението само на част от имота, върху която част ще се строи
 
Здравейте,много се радвам, че попаднах на този много хубав и полезен сайт. Притежавам земеделска земя,която предстои да влезе в ругулация с нов ПУП.С него се разширяват границите на града/черноморски курорт/ и е предвиден нов квартал.Възможно ли е общината да реши да отчужди имота заради това или по каква друга причина?Какви са моите права.Благодаря!
 
Здравейте, Притежавам 40 дка овощна градина, по скица от КВС. Желая да направя навес - лека дървена конструкция -100 кв.м и сондаж за капково напояване. Необходим ли е ПУП-ПЗ, защото от администрацията ми описаха една безкрайно дълга процедура?
 
Здравейте, г-жо/г-це Попова, Благодарим Ви за запитването. Действително трябва да се направи ПУП, с който да се определи двор на застрояване, за да може да получите разрешение за строеж за навеса. Пишете ни в коя община се намира имота ако искате да изпратим оферта колко ще струва нашата услуга ако се заемем с това.
Zdraveite, zakupih prez 1999godina ot MINISTERSTVOTO NA Zemedelito crez prevatizicionna sdelka 96dka lozja, kato zemjata be darzavna, kojato be dadena na zamenka s casna zemja predi da mi iztece 5 godishnija srok za polzvane. Novijat sobstvenik na zemjata bez da me uvedomi izkorenjava lozjata mi , smenja statuta na zemjata i prodava zemjata bez da me obeshteti. Ima li pravo Ministerstvoto da napravi takava zamjanka na zemjata s drugo lice oshte predi da e iztekal 5 godishnija dogovor koito imam s Minesterstvoto i da izvarshi zamenka s casno lice. Ima li pravo tova casno lice predobilo zemjata pod zakupenite ot men lozja da gi iskoreni bez da me uvedomi, bez moeto saglasie, bez protokol ce se izkorenjavat ? Kade moga da potarsja pravata si
 
Пишете жалба до Омбудсмана на Р. България.
Здравейте ! Имам 5 декара ниви. Имам ли право да строя полиетиленови оранжерии в нивата или трябва да е в регулация ?
 
Здравейте, г-н Пенчев, Благодарим Ви за запитването. Може да строите оранжерията върху земеделска земя без да е в регулация. Трябва обаче да имате разрешение за строеж. Ако оранжерията е до 200 кв. м. може да не се прави инвестиционен проект, а само конструктивно становище. Моля, пишете ни къде се намира имота ако искате да Ви изпратим оферта за нашата услуга да изготвим всички необходими документи. Очакваме Вашия отговор.
Здравейте , интересува ме как седят нещата с узаконяване на земеделска земя извън регулация ,която се намира в близост до магистрала,с цел направата на ТИР паркинг? Площта на парцела e 3.665дка и се намира в град Видин и ако искате да изпратите оферта колко ще струва процедурата.
 
искам дави попитам имам имот на които сам построил къща без необходимите строителни разрешениа за строеш имота е земеделска земя-нива съседите до границата на моиа имот са в урегулиран имот а този имот ние единствен за живеене имали начин дасе узакони къщата и могат ли да я съборат и какво можем по закон да построим на този имот
 
Имам парцел на магистралата Варна -София (на 50 км от Варна), от 5.999 кв.м. Мога ли да си построя заведение и паркинг с един ПУП,и и кои са необходимите документите за прекарване на ЕЛ и ВиК и смяната на статута знам че е задължителна,но за всяка дейност поотделно ли е ?
 
Имам апартамент наследствен, с две мази и таванско помещение. Мога ли да отделя само таванското помещение с едната маза като отделен имот и каква е процедурата? Апартаментът се води на мен, брат ми и майка ми. Новият обект на кога ще се води?
 
Здравейте!Имам няколко дка земеделска земя-ливади,в Натура 2000,в село Орехово,Чепеларе.Мога ли да построя стопанска постройка,съгласно Наредбата за строителство в зем.земи?Ако да,какъв е редът и т.н.!
 
Здравеите,интересува ме мога ли да закупя имот от общината които е оценен и гласуван в общината,но влиза в натура 2000 ако го купя какво става след това мога ли да ползвам имота за отглеждане на крави и ще получавам ли субсидии от натура 2000 и други програми.Благодаря ви предварително
 
Здравейте! Първо искам да Ви поздравя за полезния сайт който сте създали. Имам допитване към кого /или къде/ да се обърна за подробно разяснение относно каква е процедурата по промяна предназначението на имот в горска територия, държавна собственост /находящ се в к.к."Семково", общ.Белица/. Очаквам бърз и точен отговор, за което предварително Ви благодаря.
 
Здравейте! Благодарим за запитването. Радваме се, че намирате сайта за полезен. Процедурата е описана в чл. 73 до чл. 86 в Закона за горите. К. к. "Семково" има действащ ПУП и трябва да проверите в община Белица в каква зона попада горската територия и дали ще разрешат промяна на предназначението за нея. Надявам се тази информация е полезна. С уважение,
Здравейте, притежавам имот, чийто съседни парцели са сменили статута си от земеделски земи на НТП за ниско застрояване до 10м.Но тези парцели нямат излаз на път, а на водонапоителен канал (проверила съм такъв е статута му в кадастъра). Интересува ме възможно ли е да се смени статута на НТП за ниско застрояване след като няма излаз на път? И каква е процедурата да обжалвам този ПУП?
 
Здравейте! Вероятно има проектиран път до имотите иначе няма как да се одобри ПУП за тях. Може да го обжалвате само ако в момента тече срокът за обжалване. Проверете в общината кога е издадена заповедта за одобрение и дали има възможност за обжалване.
Здравейте, искам да купя 20дка които се водят гора,но дървета там няма,може ли и как да сменя предназначението в нива?
 
Здравейте, Имам имот 2,499 декара тип пасище мера и не мога да разбера дали мога да го разделя на две или какво да направя за да мога да го разделя ?
 
такъв документ. Какво да напрява за да се снабдя с нотариален акт за собственост за къщата. Благодаря ви предварително!Желая Ви здраве и успехи!
 
Здравейте, Моля за съвет! През 1985 година построих двуетажна жилищна сграда върху място което е извън строителните граници. По същото време мястото не се ползваше като земеделска земя, не беше ясно и чия собственост е.Работех земята и никой не ми се бе противопоставил нито на това нито на строежа. След възстановяване на земеделските земи обаче същото място бе възстановено на собствениците. Така към настоящия момент имам къща която е построена върху земеделска земя чужда собственост. Искам да си извадя документ за собственост за къщата. Собствениците на земята са готови да ми съдействат пред нотариуса за извършване на обстоятелстгвена проверка. Не мога обаче да извадя удостоверение за търпимост по §.16. от ЗУТ тъй като къщата е в земеделска земя, а от Службите по земеделие не могат да издад
 
Да допълня по Лесоустройствен план тази земя се води дворно място - недървопроизводителна земя, а бетоновите детелини са поставяни през 1963год. по проект на тогавашния стопанин на ресторанта Балкантурист. Нуждая се спешно от вашия отговор, защото сумата за промяна на предназначението за земи от горски фонд е непосилна. На квадрат е 7.50лева, което е повече от цената, която сме платили за закупуването на тази земя.
 
Здравейте, поздравления за полезния сайт. Въпросът ми е следният: Имам нива 1 дек. в землището на с.Божурец, общ. Каварна,попадаща в зона "Б" от ЗУЧК, имота е 10 категория, неполивна. Минах през цялата процедура, имам съгласувателни писма и станивища от всички необходими институции, но от ОДЗ,ми спират процедурата, защото няма влязъл в сила ОУП. Минаха 6месеца от като съм започнал процедурата и сега ми казват,че трябва да чакам незнайно колко.Моля Ви, посъветвайте ме, има ли някакъв вариант и какъв е той, да продължа процедурата.Благодаря!
 
Здравейте, обърнете се към общината да Ви кажат коя фирма изработва ОУП. Тя може да изготви план-извадка и да получите разрешение за изработване на ПУП, НО трябва да чакате да бъде окончателния проект, за да получите одобрение на ПУП-а от Областна дирекция "Земеделие".
Благодаря,за съвета, но аз имам извадка от ОУП, имам и изработен ПУП-ПЗ,който съгласувах с РЗИ,РИОСВ,ВиК,Енерго,НАПОИТЕЛНИ С-МИ, и през целия този процес, никой не се сети да ме информира, че трябва да чакам новият ОУП да влезе в сила. На каква база,тези институции изготвят становища и съгласуват проекти, при условие,че няма влязъл в сила ОУП,ами , ако в бъдеще се окаже, че моят имот не попада в него?
Извършил съм всички описани по-горе стъпки по промяна на предназначението, имам заповед от министерството и осъществено стройтелство, въпреки това имотът ми все още се води нива и скиците си получавам от общинска служба по земеделие. Кметът и всички преди него така и не са направили ПУП и при всяко мое ходене в общината сам овдигата рамене и не знаят какво да правят. Сега предстрой осъществяването на голям инфраструктурен проект до имотът ми има предвидено отчуждаване и искам да бъда компенсиран за УПИ а не нива. Какво да направя, че институциите да си свършат работата?
 
Здравейте, г-н Димитров, Заповедта за промяна предназначението на земята трябва да се отрази в общинската служба "Земеделие и гори" като се промени начина на трайно ползване на имота от нива в жилищна територия. Вярвам, че за да сте строили на имота трябва да имате действащ ПУП и в общината имотът да не се води като земеделска земя.
Здравейте, Благодаря ви за полезната информация, и отличното описание на процедурата! Имам следният проблем/въпрос: Харесал съм имот, които е с решение по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ: за промяна на земеделски земи за незамеделски нужди за изграждане на обект: "Жилищна сграда" при граници според влязъл в сила ПУП; и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране; Проблемът е че решенеито е от май месец 2010 година. Въпросът ми е: Правилно ли съм разбрал, че след малко повече от месец се губи правото върху решението, което пък ще рече, че аз ако го купя ще имам ливада, а не УПИ за каквото ми се предлага парцела?? Благодаря ви!!
 
Здравейте! Срокът за започване на строителство е до 24.05.2017 година.
Полезно
+0 up   -0 up
Благодаря ви!
Здравейте, нужно ли е смяна на предназначение на земеделска земя, ако искам да направя на нейно място "водна площ"- малко язовирче. Благодаря!
 
Здравейте! Притежавам земеделска земя-четвърта категория и имам намерение да я използвам за развиване на биоферма за преработка на утайки от ПСОВ. Съгласно избраната технология не се налага строителство, а се оформят легла върху самата земя, в които става превръщането на утайката в биохумус с помощта на червеи. Необходимо ли е изготвяне на ПУП ?
 
По принцип изискват ПУП от РИОСВ за да ви разрешат площадка за оползотворяване на утайки от ПСОВ.Ние се занимаваме вече от години с тази дейност и имаме доста грижи с РИОСВ по места. Пишете, ако можем да бъдем полезни!
Здравейте , интересува ме как седят нещата с узаконяване на земеделска земя извън регулация ,която се намира в близост до магистрала,с цел направата на ТИР паркинг?
 
Здравейте, г-н Александров, Благодарим Ви за запитването и се извиняваме за забавянето. Необходимо е да промените предназначението на земята, за да я ползвате като Тир паркинг. Пишете ни каква е площта на парцела и къде се намира ако искате да изпратим оферта колко ще струва процедурата.
Здравейте, Имам наследствена земеделска земя по нотариален акт.През 2008г.с решение на ОС гр. Русе земята е включена в стройтелни граници и става ПИ.Започната е служебна процедура за ПУП, но не е завършена поради факта, че не е платена таксата и няма влязло в сила решение по силата на чл.17 ал. 1 от ЗОЗЗ.Към днешна дата земята е с непроменено предназначение,т.е земеделска е в стройтелни граници.Въпроса ми е дължат ли се ДНИ и такса смет по закона за ЗМДТ.Как се отразява промяна на чл.10 ал.1 от ЗМТД в сила от 10.01.2011г.Благодаря Ви.
 
Здравейте! За този имот не дължите данъци докато не промените предназначението на земеделската земя.
Здравейте Ние сме трима собственика на имот 1900 м2 земеделска земя .Има приет ПУП за цялата територия включващ и нашия имот и присъед. и към града.Поради липса на средства на двама от собствениците, не можем да променим статута на имота от земеделска Искаме да направим доброволна делба като изпълняваме всички изисквания по ЗУТ.При положение ,че има приет ПУП за имота и територията е в рамките на града трябва ли да спазваме ограничението при делба на земеделска земя( мин 3000м2 за нива)или вече можем да правим като в рамките на града. В последствие всеки собственик ще си плати смяната на статута на собсвения си имот след делбата В кадастъра е нанесен ПУП-а но внего земята стой като земеделска и отказват делба в по малки размери .Съгласно правилника за прилагане на ЗСПЗЗ чл 1 при
 
Действително е нужно да имате решение за промяна предназначението на земеделската земя, за да може да я разделите.
Здравейте!Ние сме няколко съсобственика на земеделска земя с площ 5,997дка.През 2007г. сключихме договор за разпределение използването на съсобствен имот, като ни се паднаха по около 1дка.Трима от съсобствениците желаят да сменят статута на земята си ,за да строят на нея.Длъжна ли съм и аз да сменя статута след като не желая да строя?Благодаря Ви предварително.
Здравеите Имам следния вапрос. Искам да си построя дървена къщта върху земеделска земя тоест "Ливада". какви дукоменти са ми необходими. Благодаря предварително.
 
Здравейте, г-н Марков, Благодарим за запитването. Моля, изпратете ни скица на имота или ни пишете къде се намира, за да изпратим списък с необходимите документи и оферта за изготвянето им. Има ли в близост до имота ток и вода?
госпожо Терзиева аз нямам такъв имот но искам да си направя такава къщта и затова питах дали си заслужава покупката на такав имот.Ако може да ме упътите бих Ви бил Благодарен.А като си намеря "Ливадата" щте оправим документациятя. Благодаря предварително.
Впечатлена съмот Вашия сайт!Мола да вземете отношение по следнияказус:възстановена ми е два декара земеделста земя, попадаща по плана на СО за озеленяване- ПАРК ВЪРТОПО.Искам да поставя фургон за сечива и каравана, която да захраня с ток -има такава възможност, за да организирам оранжерийно производство на открито - храсти и дръвчета. Имам ли право и какви административни дейсвия да предприема.Благодаря предварително за Вашият отговор.
 
Здравейте, г-жо Димитрова, Благодарим Ви за запитването. Най-добре ни изпратете скица на имота или номер на имота от скицата, за да проверим в каква зона точна попада и какви са условията за застрояване там.
Здравейте, искам да Ви попитам възможно ли е от интернет (чрез сателит) да открия местонахождението на земеделската земя на баба ми, тъй като не знаем къде се намира с точност. Благодаря !
 
Здравейте! Да може да се открие имота с Google Earth например. Трябва да имате партида на имота с координатни точки, които могат да се трансформират в GPS координати. Можем да Ви съдействаме с това ако ни пратите координатните точки. Тях може да вземете от общинската служба по земеделие или от Кадастъра ако има кадастрална картa.
Здравейте, група от 7 човека сме решили да закупим нива от 16 декара в близост до язовир.Нивата е 5 категория. Каква е възможността за строителство съответно на 7 къщички.Нивата е в натура 2000
 
Здравейте, имаме наследствен имот в с.Кранево,Община Балчик върнат по реституция ,като земеделска земя.Преди отнемането е бил в регулация с къща,която по "някогашни" причини е била съборена.Тъй като мястото не е било усвоено за строителство и преди и сега се използва като овощна градина.Опитахме се да направим подобрения :ток,вода,постройка.Оказа се че не може защото местото е в регулация.Поискахме изработване на ПУП не може понеже се предвижда изработване на ОУП.Какво да правим за 1год.се смениха 2ма гл.архитекти и сега длъжността е свободна.
 
Здравейте! Налага се да изчакате одобряване на предварителния проект на ОУП на община Балчик и тогава ще може да подадете молба за изготвяне на ПУП за Вашия имот. Към момента може да се запознаете какво застрояване се предвижда в предварителния проект, който е предаден от Обединение "ТПО-ВАРНА-БУЛПЛАН" на община Балчик на 30.10.2012 г.
Може ли да се смени статут на земеделска земя втора категория и поливна. Благодаря Ви предварително за отговора.
 
Здравейте, Много ще съм Ви благодарен ако ми кажете, може ли земеделска земя с променено предназначение и издадено право на строеж да се използва като земеделска земя до започване на строежа? Благодаря предварително!
 
Може, ако е за лични нужди. Не може да я отдатете под наем като земеделска или да се я ползвате за производство на селскостопанска продукция като земеделски производител.
Добър ден!Искам да попитам какъв е законовия срок за подаване на Заповедта за одобрение на ПУП от общината в Областния фонд Земеделие за да бъде издадено решение за промяна на предназначението на земеделска земя Благодаря
 
Здравейте! Много интересен сайт. Имам следното питане: Притежавам земеделска земя - 4,6 декара, намираща се на 2 километра от гр. Трявна, на която искам да обърна предназначението с право на строеж. Искам да си построя вила. До нея има изграден път и електроснабдяване, но няма водоснабдяване. От ВиК няма изграден водопровод. Мисля да използвам собствен водоизточник - сонда. Интересува ме какви документи са необходими за започване на процедура по сондиране? Благодаря!
 
здравейте,имам 2дка необработваема овощна градина 3категория находяща се в землището на ст.загора.Възможно ли е след бракуване на дръвчетата да се смени статута на земята . Предварително Ви благодаря!
 
Здравейте! Възможно е да смените статута на имота ако той граничи с път и попада в зона, в която се разрешава строителство според ОУП на Стара Загора.
Здравейте. Имам идея да закупя двор със стара къща в населено място и да превърна двора в овошна градина с орехи. Трябва ли да сменям статута на имота и колко ще ми струва това? Имотът се намира в Алфатар, площта му е 4600км.м. Разполагам също с имот в друго населено място, който също искам да превърна в такава овощна градина. Там обаче имотът по документи се състои от два парцела. Това ще попречи ли по някакъв начин да осъществя идеята си? Също така бих се радвала да знам какво се изисква, за да превърнеш земеделска земя в овошна градина. Ако потръгнат нещата с малките овощни градини, може да се съсредоточа върху по-големи площи.
 
Здравеите, саита ви натина е много хубав,помогате на много хора,надявам се да помогнете и на мен.Искам да закупя имот,който е със статут на таванско складово помещение и от банката отказват да финансират за това.как става смяната на статута и колко пари струва.Благодаря предварително
 
Здравейте, г-н Данев, Радваме се, че харесвате сайта. Смяната на предназначението на таван в жилище може да стане само ако към него има склад или мазе както и парко място. Необходимо е да получите от общината разрешение за строеж за преустройство, прави се нов проект и доклад от надзорна фирма за въвеждане в експлоатация. Необходимо е продавача да е съгласен да се направи тази процедура и да даде пълномощно да го представляваме пред институциите. Пишете ни къде се намира помещението, за да изпратим оферта за нашата услуга.
Закупих "урбанизирана нива" /така пише в нотариалния акт/. С решение от 2008 г. е променен статута от земеделска земя в "урбанизирана нива". Сега в областна служба по земеделие ме карат да подам молба да променя статута отново в земеделска земя и да започна процедура по преотреждане наново, тъй като съм изпуснал тригодишния срок за искане на разрешение за строеж. Така ли трябва да стане или има някакви вратички? Земята е 4 категория.
 
Това не е правилно. От коя дата е Решението за промяна предназначението на земята? Имате право да започнете строителство до май 2017 година.
здравеите имаме земеделска земя-нива площа е 2.195дка.Категорията е девета при неполивни условия.Собствениците са трима от които единият е по4инал и неговите наследници не се интересуват.Другите двама наследници искат да вкарат мястото в регулация то е много близко до кащите за да може да се продаде а не да се строи след което собственика коитого купи ако иска да си строи.Какво трябва да се направи за да влезе имота в регулация и горе долу какви пари ще струва оринтирова4но.Земята е кам община Ихтиман
 
Изисква се съгласието на всички съсобственици, за да може парцела да се вкара в регулация.
Здравейте, Възможно ли е да се промени предназначението на земеделска земя шеста за строеж на къща, ако имота не попада в строителни граници на града?
 
Не може да отговорим преди да знаем конкретни данни за имота. Най-добре ни изпратете скица.
Zdraveite, Imam imot kategoria nomer devet. Kakvo ozna4ava tova i moga li da stroia na nego? Blagodaria predvaritelno
 
Девета категория е слабо продуктивна земеделска земя. Може да строите на нея след като смените предназначението или до 35 кв. м. без смяна на статута.
Здравейте, поздравления за полезния сайт. Въпросът ми е следният: Сменихме предназначението на земята преди 3 години и половина и едва сега разбрахме,че е трябвало да извадим виза за проектиране за да удължим срока.Можем ли сега да извадим този документ или ще трябва да минем цялата процедура отново? Предварително ви благодаря!
 
Здравейте, г-жо Иванова, Според закона трябва да започнете строителство в срок до 24.05.2017 година. До тогава имате достатъчно време да извадите виза за проектиране. Ние можем да Ви съдействаме ако имате нужда.
Здравейте, аз съм от П.баня и искам да попитам следното.Баща ми се интересува за гори ,които е притежавал преди години.Водят се докум.на дядо ми.Как и къде мога да направя справка за тях.Благодаря Ви предварително!
 
Може да направите справка в общинската служба "Земеделие и гори" в Павел Баня.
Здравейте, Ние сме трима съсобственици, които притежаваме едно УПИ за застрояване на 3 сгради в земеделска земя с променено предназначение. Съгласно закона, трябва в срок до 3 години да имаме издадено разрешително за строеж, но на този етап нямаме желание да строим. Какво най-малко трябва да построим, така че да запазим това УПИ?
 
Здравейте! Може да построите гараж, ограда или друга малка постройка, за да има някакво строителство на имота.
Здравейте. Това лято мисля да взема на концесия или да купя един парцел на село, който се води ливада. Този парцел се намира на около 8-10 метра от една малка рекичка. В единия край парцела е леко наводнен и се е образувало нещо като жабарник, ако така мога да се изразя, а в другия край е сух. Мястото което е наводнено е около 5 декара, а останалата част която е суха е 7 декара. Мойта идея е да превърна това място в рибарник без да лея бетонни конструкции в него. Въпроса ми е трябва да ли сменям статута на парцела от ливада на нещо друго, да се узаконява и ако трябва какво ми е необходимо като документи, към кого трябва да се обърна и т.н. Благодаря предварително.
 
Здравейте! Необходимо е да смените предназначението на парцела от ливада в рибарник. Изпратете ни скица на имота по електронната поща, за да изготвим оферта за нашата услуга.
Здравейте имам нива от 2 декара която не съм обработвал от 10 години и са израснали храсти и макли дървета. До нивата има и полски път, а съседните имоти са или изоставени или лозя на частни лица. Искам да преобразувам нивата в гора като набодя дървета(пауловния) и я сека на 8-10 години. Трябва ли да сменям предназначението на нивата. Да не стане така че после да не миразрешат да сека.
 
Необходимо е да подадете молба в Регионалното управление на горите за включване на имота към горски фонд.
Здравейте, изисква ли се смяна на статут на земя, ако тя ще се ползва като открита спортна площадка или може да се смени статута само на онази част от терена,на която ще се изгради съблекалня и тоалетна.
 
Да, трябва да се смени предназначението на тази, част от имота която ще се ползва за спортна площадка включително и на земята необходима за изграждане на всички обслужващи помещения.
Здравейте,казуса ми е следния.Съсобственик съм в парцел от земеделска земя(нива) от 8.780кв.м в землището на с.Маринка обл.Бургаска,като дяла ми е 1/4,тоест собственик съм на 2.195кв.м от имота.Имаме договор за доброволна делба от 2000г.,като в договора е упомената границата за ползване на всеки един от съсобствениците.Въпроса ми е,мога ли да урегулирам моя дял,и колко ще ми коства това,евнтуално обособения парцел предвиждам за жилищно стоителство.Благодаря предварително за отделеното внимание.
 
Благодарим Ви за запитването. Трябва имотът да е обособен като самостоятелен, за да започнете процедура по промяна на предназначението. За съжаление не може да вкарате в регулация идеална част.
здравейте, Собственник съм на голям брой парцели ,които са със сменено предназначение за жил.строителство от 2007г. Поради кризата до сега не е започнато стоителство.В краят на миналата година изградих захранващ водопровод до тях.До момента не е коментирано отмяна на решението за промяна на предназначението,но имам притеснение.Основателни ли са притесненията ми и какво мога да направя?Чух че преди месец са приети някакви промени в закона ,които са положителни за случаи като моя. благодаря
 
Моля да допълните че към толкова много изисквания и безброѝ ненужни документи сега се иска и становище от хидроинжинер за неполивност което ще ви струва 50 лв. и след това от напоителни системи ще ви издадат прословутото удостоверение за поливност което струва 65 лв. направете си сметка за останалите простотии още колко лв. ще се дадат и накрая ти ражат главата когато трябва да платиш и на обл. дирекция.Та да си доидем на думата защо ни върнаха земята за да си я купим още няколко пъти ако искаме да направим нещо и да може да пълним гушите на тези дето си седат в държавните кресла и получават бонуси по 15000 лв. най-малко.
 
Моля да ми изпратите оферта за смяна на предназначението за 0.8 дек. зем. земя която се намира до къща с парцел. в град Търговище кв Въбел.
 
Г-жо Методиева, напишете ни електронната си поща, за да изпратим офертата.
Имам 1 декар овощна градина, почти граничеща с асфалтов път - републиканска мрежа. Земята се намира точно на стотина метра от границите на населеното място (регулацията). Мога ли да поискам промяна на предназначението само на част от имота например 120 квадрата.
 
Здравейте! Не може да смените статута само на 120 кв. м. от овощната градина. Каква е площта на целия парцел?
zakupih stara kushta ,koiato niama toaletna i bania ,no razpredelenieto v kushtata ne pozvoliava preustroistvo .iskam da pristroia toaletna i bania do kushtata kato se narpavi topla vruzka s kushtata . vuprosut mi e -neobhodimo li e da iskam razreshitelno ot obshtinata za tazi malka preustroika.blagodaria vi.
 
Задължително е да имате разрешение за строеж за тоалетната и банята, които искате да строите.
Здравейте, искам да ви попитам за един проблем с който днес те сблъскахме. През 2010 си купихме УПИ в с. Храбрино обл.Пловдив. Решихме да си направим проект за къща,но отивайки в общината за издаване на скица ни обясниха ,че от 2011 година имало нов закон според който валидността на едно УПИ ако не се застрои е вече 6 години. Тоест не могат да ни издадат виза за строителство. Каква е нашата вина за това ,като ние сме купувачи. Бих била благодарна ако ми дадете някаква яснота по тези нови правила.Значи ли ,че ние наново трябва да минем процедурата по вкарване в регулация на парцела? Благодаря ви!
 
Здравейте, каква стъпка да предприема след като разбрах,че в земя със сменено преднзначение трябва до 3 години да имам разрешително за строеж и до още толкова да съм започнал строежа.Не планувам засега да строя, поради финансови причини,а времето тече. Означава ли че ще загубя това сменено предназначение. Предварително Ви благодаря!
 
Да, има опасност земята да бъде отново със статут на земеделска ако в рамките на 3 години след смяната на статута не сте поискали разрешение за строеж или до 6 години не сте започнали строителството. Нашият съвет е да подадете молба за виза за проектиране на този етап.
Здравейте , собственник съм на парцел намиращ се в югозападния край на СтараЗагора граничещ с жилищни блокове чието предназначение промених с цел строеж на автосервиз за който имам съгласуван и одобрен проект от общината след което ми откзаха издаване на стройтелно разрешение с мотива че до имота ми няма път въпреки че има асфалтирана уличка точно покрайнего. сега чакам да ми дадат право на преминаване през общинска собственност което ще трябва да заплатя чакам за това решение почти 3 месеца нормално ли е всичко това? Благодаря предварително!
 
Здравейте! Не, никак не е нормално това, което описвате. Не ми е ясно как имате одобрен ПУП, а след това се оказва, че до имота няма път?
Здравейте,поздравявам ви за сайта.Ето и моя въпрос.Искам да направя къмпинг, с бунгала тип фургони, с места за палатки както и необходимите за къмпинг санитарни възли и столова от същия тип, детски кът и тн.Харесал съм 5 декара поляни в землището на с.Макоцево-община Горна малина. Необходимо ли е да се променя предназначението на земята, да се взима разрешение за строеж или какви са процедурите да се реализира този проект. По план до нея няма път. Благодаря ви предварително.До колкото разбирам вие се занимавате точно с такива въпроси и евентуално за напред може да работим заедно
 
Необходимо е да се смени статута на земята ако е земеделска. Задължително до имота трябва да има път, който да е отразен на скицата. Иначе ще получите отказ от общината.
Здравейте! Притежавам имот от 2 дка-с НТП \"за други производстевни нужди, склад\"--на скицата на имота няма категория, за изграждане на ФЕЦ следва ли да правя процедура по промяна на предназначението.Въпросният терен е бетонова площдка изградена през 80-те години от ТКЗС
 
Най-добре се обърнете към главния архитект на общината, за да проверите дали трябва да правите нов ПУП.
Здравейте, Сменям предназначението на един имот с цел фотоволтаична инсталация. Предупреждават ме обаче, че ще се наложи да се правят и линеарни пуп-ове по обновения закон от март-април. Нужно ли е наистина да се подготвят? Благодаря ви предварително!
 
Здравейте, по преценка на Комисията за земеделските земи могат да Ви накарат на направите парцеларен план. Изискват ли Ви го от общината?
Здравейте,поисках да ми извадят скица от кадастъра за ателие,но се оказа ,че не може защото съседното ателие и моето се водят като един обект няма я границата.Обясниха ми ,че да се направи поправка трябва на място да дойде геодезист напрви нова скица с поправката и да платя .Въпросът ми е трябва ли и съседите и те да направят нова скица и те да си платят отделно?
 
Редно е да се заснемат и двете ателиета като Вие платите на геодезистите за Вашия имот, а съседите за техния.
искам да попитам:имам земеделска земя,която е сменила статута си и е в регулация,трябва ли да плащам някакъв данък за нея?
 
Да, трябва да плащате данък на имота. След като сте сменили статута трябва да декларирате промяната в Данъчната служба. Носете новата скица на имота.
Имам готов проект за еднофамилна къща.Общината не ми дава разрешение за строеж,защото нямам сключен договор с енергото.Архитекта който направи проекта ми каза,че никой не може да ме задължи да съм зависим от енергопреносимата мрежа,тъй като искам да поставя фотосоларна инсталация.Въпросът ми е какво трябва да направя за да получа разрешение за строеж.Какъв е проблемът и как може да се разреши,ако има такъв.Благодаля предварително.
 
За съжаление трябва да имате договор с Енертото, за да Ви разрешат да строите от общината.
Здравейте, интерисува ме дали е необходимо да бъде сменено предназначението на земеделска земя, за да бъде направен автосалон? Земеделската земя е 9 дка и е овощна градина. Също така необходимо ли е да бъде сменено предназначението на тази земя, за да бъде поставено метално сглобяемо хале и евеентуално възможно ли е в този случай да се смени предназначението на част от имота, необходим за халето?
 
Здравейте, г-жо Мицева, Благодарим Ви за запитването. Необходимо е да смените предназначението на земеделската земя, за да може да строите на нея. В какво състояние са овошките? Първо трябва да се бракува овощната градина и да се превърне в нива, за да може да се смени статута. Може да смените статута на част от имота, която ще е достатъчна за изграждане на халето и прилежащите площи. Пишете ни дали имотът граничи с главен път и каква площ ще е необходима, за да подготвим офертата.
Здравейте!Имам въпрос към вас,на който отговора му е от съществено значение за мен.Закупих имот 2 дка в с.Енина (до гр.Казанлък) и искам да сменя предназначението му с цел жилищно строителство.След оглед на скицата на имота от архитект,отговора му беше положителен относно смяната на статута.Но дочух информация,че под или до парцела ми минава водопровод.Това пречка ли е за смяната на статута? Притесни ме този факт,защото това е мечтания парцел, на който искаме да си построим мечтания дом.А вече сме го платили...
 
Здравейте, г-н Апчев, Благодарим за запитването. Съветвам Ви да съгласувате скицата с ВиК. От ВиК ще отбележат ако има водопровод и какъв е сервитута. Не е пречка да смените статута ако през парцела минава водопровод. Ще има обаче ограничения да не се строи в сервитутната зона.
Здравейте, съсобственик съм в имот който е 10,5 дка. ливада,10 категория.В имота сме 14 съсобственика на идеални части,като всеки от нас има Нотариален акт за покупко-продажба.От името на десет от съсобствениците е вкаран ПУП за одобрение в Общинския съвет на въпросната територия и в момента тече едномесечния срок за възражения. Нямаме доброволна делба на имота,и тези,които не сме съгласни с така изработения ПУП,съответно сме изключени от списъка на подали заявлението.Въпроса ми е:може ли без нас да се приеме един такъв ПУП,след като нямаме делба и какво трябва да направя/какви доводи да изтъкна/ за да възразя срещу това действие на останалите съсобственици. Предварително Ви благодаря и весели празници! С поздрав: Б.Траянов
 
Здравейте, г-н Траянов, Благодарим Ви за запитването. Трябва всички съсобственици на парцела да са съгласни да се смени статута. Нашите юристи могат да изготвят възражението до общината. Пишете ни ако искате да съдействаме.
Здравейте, Въпросът ми е за промяна статута на земеделска земя 7-ма категория. Имам 7 декара, но е на много живописно място с красива панорама към язовир, града и балкана, просто картичка, при това е с лице 200 м. на главен път Е-79. Бих желал да построя крайпътно заведение тип механа с голяма градина, паркинг и т.н. Земята е възстановена по параграф 4. има ток, но няма ВиК защото е в лозята на града. Мога ли да сменя статута само на 300-400 м за заведението, а градината и паркинга да са без смяна и ще ми разрешат ли на сондажни води и септична яма. Благодаря предварително.
 
Здравейте, г-н Дуковски, Благодарим Ви за изпратеното запитване. Трябва да смените статута на земята необходима за изграждане на заведението, както и за прилежащия терен като градина, паркинг, алеи и др. Трябва да има и лента за отклоняване от главния път. Пишете ни къде се намира имота и ще изчислим каква ще е таксата за промяна статута на 1 декар. Очакваме Вашия отговор.
Здравейте пиша Ви от София имам следното питане . комшията ни в съседство е решил да прави ограда в следствие на което без да представи одобрени документи започна прогресивно и упорито да разрушава съществуващата такава разбира се без мое съгласие в следствие на което имота ми става обект на плячкосване и заграбване какви са мойте права и неговите задължения Предварително Ви благодаря за отговора
 
Здравейте, г-жо Костадинова, Благодарим Ви за запитването. Може да подадете жалба в общината и РДНСК за незаконно строителство на ограда. Надявам се тази информация е полезна.
Притежавам регулиран парцел 1000 кв м . Мога ли да поставя няколко свързани фургона(жилищни контейнера )и какво се изисква за да е законно.
 
Здравейте, г-н Марков, Благодарим Ви за изпратеното запитване. Трябва да получите от общината разрешение за поставяне на преместваем обект. В коя община се намира имота, за да Ви съдействаме.
Здравейте, интересува ме следния въпрос. Имам земя, която е в близост до река, води се земеделска земя. Искам да изградя малък водоем там, как става това и възможно ли е изобщо. Към кого да се обърна?
 
Здравейте, г-н Евтимов, Благодарим Ви за запитването изпратено от нашия сайт. Трябва да се обърнете към най-близкия офис на Басейнова дирекция.
Здравейте,възможно ли е да се смени НТП от пасище в нива,ако пасището попада в Натура 2000.Благодаря предваително
 
Здравейте! Възможно е да смените НТП на пасището в нива само ако действително пасището се обработва и се ползва като нива. Трябва да подадете молба в Областна дирекция "Земеделие и гори".
Здравейте. Имам земя 9.4 дка 4 категория, предназначени за производство на електроенергия чрез изграждане на слънчева електроцентрала. Искам тази земя за изграждане на хотел. Трябва ли да се промени предназначени на земята? Каква е процедурата? Цената за промяна предназначени? Какви документи са необходими?
 
Здравейте! Благодарим Ви за запитването изпратено от нашия сайт. Не трябва да променяте статута на земята, а само да направите изменение на действащия ПУП, за да може да строите хотел на парцела. Моля, пишете ни къде се намира имота, за да изпратим оферта за нашата услуга.
Здравейте! Имам 55 дка пасище.Искам да го залеся с дървесен вид със цел добиване на дървен материал.Трябва ли да променя статута на земята?Въобще може ли да се залеси земеделска земя?По коя мярка мога да кандидатствам по мярка 06 от САПАРД или по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони без да променям статута на земята.Ще ви бъда благодарен ако можете да ме упътите в процедурата.
 
Здравейте! Благодарим Ви за запитването. Обърнете се към Регионалното управление по горите, където може да получите информация за възможноста да залесите парцела. Не трябва да му снемяте предназначението, а начина на трайно ползване. Това става като подадете молба в Областна дирекция "Земеделие и гори" след като го залесите. Надявам се тази информация е полезна.
Здравейте!Имам около 90дка земеделски земи в землището на село Владая.Какво мога да направя за да ги обединя като те попадат в два различни масива(ако това е проблем) и да изкупя черните пътища които ги разделят,така че да получа 1 земеделски имот от 90дка?Благодаря предварително!
 
Здравейте, г-н Славов, Благодарим Ви за запитването изпратено от нашия сайт. Трябва да се направи изменение в действащата кадастрална карта на село Владая, за да обедините парцелите. Пишете ми колко са имотите и ако можете ми изпратете техните номера, за да изчислим колко ще струва тази услуга. Пътищата са общинска собственост и трябва да се обърнете към общината с въпрос дали ще Ви ги продадат
Здравейте, каква е процедурата за смяна на статут на парцел, които е със статут за жилищно строителство, за да стане за промишлено строителство?
 
Трябва да направите изменение на действащия ПУП. Ние можем да Ви съдействаме.
Здр.Искам да попитам дали щее вазможно да си сменя статута на земеделската земя.Имота се намира в с.Горна Росица и е в непосредствена близост до патя и е до последната каща на селото но незнам дали е в регулация имота е 1 декар. искам само даси построя едно бонгало за почивка нищо повече.Благодарчви предварително
 
ЗДРАВЕИТЕ,СОБСТВЕНИЧКА СЪМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 57491.19.506-ЛОЗЕ ОТ 6ДКА- 3-ТА КАТЕГОРИЯ .ПРИ РАЗГОВОР С АРХИТЕКТА НА ГР. ПОМОРИЕ ИСКАЙКИ ДА СМЕНЯ СТАТУТА НА СЪЩИЯ ИМОТ МИ БЕ ОТКАЗАНО.ТАЗИ ПРОЦЕДУРА БИЛА СПРЯНА ОТ 2008Г.НО АЗ НЕ САМ СИГУРНА В ТОВА.МОЛЯ, ЗА ВАШАТА КОМПЕТЕНТНОСТ-МОГА ЛИ ДА СЕ ИЗВЬРША ПРОЦЕДУРАТА,ЗА ДА СИ ПОСТРОЯ ЖИЛИЩНА СГРАДА? КАК МОГА ДА РАЗБЕРА-КОЛКО% ЩЕ БЬДЕ ОТНЕТА ЗА ИНФРАСТРУКТОРА? МОЛЯ ЗА ВАШЕТО СЬДЕЙСТВИЕ? МОЛЯ,ПРЕДЛОЖЕТЕ МИ ВАША ОФЕРТА
 
Здравейте, г-жо Кръстева, Благодарим Ви за запитването. Правилно са Ви отговорили от общината, защото общия устройствен план на общината не е одобрен. Трябва да чакате да влезе в сила, за да може да промените статута на земята. На този етап може да започнете процедура по бракуване на лозето в Общинската служба "Земеделие и гори". Моля, не се колебайте да ни пишете ако имате въпроси.
Здравейте, имам следния проблем, срещу дома ми се отглеждат в оранжерии цветя за продан, които се пръскат с различни видове отрови,децата ми, си играят в непосредствена близост до тях! Въпроса ми е имат ли право тези производители да ги отглеждат в населено място, и към каква институция да се обърна?
 
Здравейте! Обърнете се за съдействие към РИОКОЗ /ХЕИ/.
Здравейте, бихте ли ме оринтирали какво е необходимо да се направи за да се смени предназначението на ливада с цел застрояване.Имота е 1730 м2 и граничи с път.Ще очаквам вашия отговор
 
Здравейте, г-н Николов, Благодарим Ви за запитването. Моля, пишете ни къде се намира имота. Пропуснали сте да оставите e-mail за връзка с Вас.
на парцел с НТП-стопански двор, на който няма постройка, трябва ли да се сменя статута. Искам да построя конюшна и помещение за съхранение на инвентар и сено
 
Здравейте! Благодарим Ви за запитването. Не трябва да сменяте статута. Подайте молба за виза за проектиране в общината като опишете какво точно искате да строите. Съветваме Ви да се срещнете с главния архитект на общината, който ще Ви обясни каква е процедурата за строеж. Поздрави!
Здравейте, Имам земеделски имот в населено място ,населеното място е без регулационен план само с кадастрален но гранича с проектирана улица ,как ще стане промяна предназначението. Очаквам отговора Ви !
 
Здравейте! Благодарим Ви за запитването изпратено от сайта ни. Ако няма действаща регулация може да промените статута на имота като се изработи и одобри подробен устройствен план – план за застрояване. Моля, пишете ни къде се намира имота, площ, категория на земята и какво искате да строите. Ние ще Ви изпратим нашата оферта за промяна предназначението й във възможно най-кратък срок. Ще очакваме Вашия отговор. Поздрави!
Здравейте, въпросът ми е дали може да се промени предназначението на офис в заведение/сладкарница в не жилищна сграда, /търговска сграда е/ и ако ДА - какви документи трябва да се подготвят и през какви процедури се минава?!?! Благодаря Ви предварително!!!
 
Здравейте, г-н Йорданов, Благодарим Ви за запитването. Необходимо е да се свържете със строителя на сградата или проектантите и да вземете от тях копия на архитектурните чертежи, разрешение за строеж, разрешение за ползване. За промяна предназначението на помещението се изготвя нов проект, който се внася за одобрение в общината и получавате ново разрешение за строеж. След като се направят необходимите промени се подават необходимите документи в общината за разрешение за въвеждане в експлоатация. Преди да можем да Ви дадем инф0рмация за цени и срокове имаме няколко въпроса, на които се надявам да отговорите - Къде се намира имота? - Колко е голямо помещението, на кой етаж е? - Ще се правят ли конструктивни промени? - Кога е построена сградата? Надяваме се тази информация е полезна и ще очакваме Вашия отговор. Поздрави!
Здравейте имам имот който е земеделска земя в момента района влиза в регулация.Въпроса ми е парцела има граница с път 10 метра и дължина навътре 60 метра. Като влезне в регулация ще му променят ли границите да има излаз на патя 16 метра. Тай като ще попадне в вилен район и по ЗУТ съм чел че трябва да има толкова излаз на пат. Благодаря предварително
 
Здравейте, г-н Димитров, Благодарим Ви за запитването и се извиняваме за забавянето. Съветваме Ви да се обърнете към главния архитект, който отговаря за района в който се намира имота Ви и да се запознаете с проекта на планът за регулация. Там може да видите какво се предвижда. Ако нямате възможност да проверите ни изпратете скица, за да направим справката. Поздрави!
Как може да се промени статута на 1 дка земеделски имот/нива/, находящ се в с. Мърчаево, общ. Витоша, гр. София, на пътя за селището \"Делта хил\". Какво е необходимо да се направи. Предварително Ви благодаря!
 
Може ли да уточните какво искате да строите на парцела в землището на с. Мърчаево, за да калкулираме всички разходи по смяна на статута? Знаете ли каква е категорията на земята? Ще очакваме Вашия отговор.
Здравейте.Имам ферма за крави и в съседство до нея земята е земеделска.Възможно ли върху нея да построя силоз(тип лагуна)за течен тор според новите изисквания по Нитратната дериктива и какво трябва да направя в този случай?Също така тази земя има ли нужда от смяна на статута и ако не какъв е пътят и начинът?Предварително благодаря за вашия отговор.
 
Здравейте, г-н Василев, Извиняваме се за забавянето на нашия отговор. Каква е площта на земята върху, която искате да построите силоза за съхраняване на течен тор и каква площ ще Ви е необходима за него? Този тип инвестиционно предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС т.1, б. “д”- “интензивно животновъдство” и подлежи на преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда в местния РИОСВ. В кое населено място се намира земята? Ще изчакам Вашия отговор, за да мога да Ви пиша дали трябва да променяте статута на земята и евентуално да Ви дам оферта.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност