Консултациите по телефон, лично и по електронната поща се заплащат като цената се определя индивидуално според запитването.
Обратно към въпроси | Следващ | Предходeн

Често задавани въпроси

Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?

  Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:
  1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
  3. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).
  Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена. В тези случаи се утвърждава само трасе на обекта.
  Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, където се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план /ПУП/ за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:
  - Документ за собственост;
  - Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
  - Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
  - Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
  - Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
  - Скица - предложение за изменение на плана, съгласно чл.134, ал.2 от ЗУТ;
  - Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
  - Становище от РИОСВ;
  - Квитанция за платена такса.
  Обикновено срокът за издаване на заповедта на кмета за допускате до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.
  Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, подавате всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство. За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота. Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризируеми.
  Комплектовате два броя преписки - едната оригинал, а другата копие.
  Преписката, която внасяте в Областната дирекция трябва да включва:
  1. Предложение от собственика за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане на обект върху земеделска земя – свободен текст; 2. Актуална скица на имота; 3. Удостоверение за поливност на земята; 4. Акт за категорията на земята; 5. Становище от РЗИ; 6. Становище от РИОСВ; 7. Проект за ПУП /подробен устройствен план/ и обяснителна записка. 8. Протокол/заповед за допускане изработка на ПУП за имота; 9. Документ за собственост; 10. Пълномощно, когато лицето подаващо документи не е собственик; 11. Актуално състояние, ако собственикът е фирма; 12. Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако имота е в землище граничещо с бреговата ивица.
  След като Комисията по чл. 17 утвърди площадка за имота, преписката се връща в общината за получаване на заповед на кмета за одобряване на ПУП.
 Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта не направи искане за промяна предназначението на земята.
 Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му в сила не бъде поискана промяна предназначението на земята за изграждане на първия етап.
 Когато получите заповед за одобрение на ПУП за имота внасяте всички документи за разглеждане отново в Областна дирекция „Земеделие и гори”, за да бъде издадено решение на комисията по чл. 17 за промяна предназначението на земеделската земя. Решението на Комисията влиза в сила след като се платят дължимите държавни такси за промяна предназначението на земята. Срокът за плащане е 3 месеца, след получаване на писмо.
  В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра или Общинската служба "Земеделие" по местонахождението на имота, за да се опише имота като неземеделски. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти (чл. 25 от ЗОЗЗ във вр. с чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър).
  След нанасянето в кадастъра, по искане на собственика, границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота (чл. 26 от ЗОЗЗ и 42, ал. 2 от ППЗОЗЗ).
  Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:
  1. в тримесечен срок от съобщаването на решението не е заплатена таксата за промяна статута на земята, или
  2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
  3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
  При отмяна на решението за промяна предназначението на земята за държавни или общински нужди на собственика се заплаща от държавата или общината обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.
  При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса не се възстановява.
 При промяна предназначението на земеделски земи на територията на Столична община не се утвърждава площадка. Документите се разглеждат от Комисията за земеделските земи след одобряване на ПУП.
 За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват парцеларни планове. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

 
 


Коментари (56)

От: jfity

 jvgfy

От: Христо Христов

 Здравейте и поздравления за полезния сайт.
 Притежавам два съседни имота съответно един и шест декара земеделска земя с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя(5 кат.) Намира се в местност Голямата Поляна в с.Ичера, общ.Сливен, обл.Сливен и граничи с Републикански път IIІ-488. Желанието ми е да изградя стопанска постройка на малкия парцел за отглеждане на аквакултури на рециркулационен принцип от затворен тип. Постройката е желателно да бъде с възможно най голяма площ и височина, в рамките на този декър. Според вас към какво предназначение да се носочи промяната. Имотите са в непосредствена близост до селото, съответно ел и вик. Съвет кои да са първите стъпки. Благодаря предварително. Поздрави.

От: m.asenova

 zdravei te
 imame imot na magistrala hemus, 6 dekara i iskame da napravime pup, imota e 6 kategorija zemedelska zemja, isskame da popitame za vashata oferta i za kolko vreme, ako se sporazumeem bihte izvarshili tazi usluga,
 blagodarja predvaritelno za otgovora,
 

От: Янев

 Здравейте,
 Ако може и аз да се възползвам от професионалното Ви мнение и съвет.
 Колко време е в сила, тъй нареченото \\\"допускане на изработване на подробен устройствен план /ПУП/ за имота.\\\" при положение, че Общ.съвет го е одобрил/допуснал/? Става въпрос за първата стъпка при промяна на статут на земеделста земя. Веднага ли трябва да започна с проектирането на нов ПУП или разполагам с неограничено време ?
 Благодаря Ви.

От: Рашко Георгиев

 Наскоро се сдобих с два парцела мера по 3,195 дка, осма категория, съставляващи имоти №000149 и №000449 по картата на землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж. Граничат с асфалтов път и наблизо е река.Въпросът ми е колко ще ми струва смяна на статута на парцелите и мога ли в последствие да ги продам с известна печалба?

От: Димитрова

 Здравейте,
 имам закупена от Община Русе земеделска земя V категория, не поливна, на два договора. Единият е принизително 1 декар, а другото място е 0,240декара.
 Идеята ми е да си построя в 1декар къща и там да живея ( има ток и вода). Но ми казаха че се променил закона и трябва да преобразувам земята в градска и имам два варианта.
 1. Да разширя малкото място ( пред което има излаз на път) като взема от голямото, защото трябва да има излаз на път и след това да го преобразувам.Става приблизително 0,500декара.
 2. Да обединя двете места и да ги преобразувам
 Не знам кое е по - добре и по - изгодно. И на двете места съм собственик.
 Ако е възможно да ме посъветвате кое е по разумно и колко пари ще струва.
 Благодаря предварително за отделеното време.

От: Любомир Тодоров

 Здравеите
 Искам да закупя два тавана непосредствено до апартамента ми,да направа дупка в стената и така да се влиза там.Не знам каква е процедурата за закупуването им а след това узаконяването на всичко това.Моля за информация и решение

От: К. Петрова

  Здравейте!
  Много ще се радвам, ако може да ми отговорите. Парцелът ми е с променено предназначение от нива в промишлена територия/ склад/. Имам действащ ПУП от 2008 г ,вярно ли е ,че ПУП-а ще изгуби валидността си след 6 г./ т.е. 2014 г./ или аз нещо не разбирам закона?
  Благодаря предварително.

От: Георги Панайотов

 Здравейте.Имам имот в с. Огоя в Стара планина граничещ с река искам до го обоснова като палатков къмпинг,каква е процедурата.Имота е със статут ливада-пасище.Предварително благодаря.

От: никола м. иванов

 може ли върху земеделска земя трета категория да се разположат коли втора употреба за продажба

От: Мариела Иванова

 Здравейте, имам жилищна сграда на два етажа, която е с променено предназначение в офис и магазин за градинска керамика. Новият наемодател желае да направи магазин за продажба на вино в магазинната част. Няма да се правят никакви СМР трьбва ли да правя нромяна на предвазначението и какво ми е нужно ако\"Да"

До: Мариела Иванова От: ГеоИмот

 Здравейте, не е нужно да сменяте статута.

От: Евгений Бояджиев

 Какъв е начина да узаконя 30дка. рибарник? При закупуването се води "Изоставени трайни насаждения".
 1. Чрез промяна начина на трайно ползване.
 2. Чрез промяна на предназначението.Към кого трябва да се обърна?
 Предварително, Ви благодаря!

От: Miroslav

 Здравейте имам земеделска земя намиращ се в землището на гр.Ахтопол обл.Бургас, имота е с площ 4,655 дка попада в натура 2000 въпроса ми е мога ли да сменя предназначението на земята за изграждане на еко селище и къмпинг ? Може ли също да ми кажете цената на тази услуга ?

От: Весела Спасова

 Здравейте! Искам да попитам, от къде могат да ми издадат служебна бележка за предназначение на земеделска земя. Казаха ми че въпросната земя била в кафяфа зона, която позволявала малки строежи. От картофрафията, обаче ми каха , че регистрите не са им обновявани от много години и там се води просто земеделска земя. На мен просто ми трябва служебна бележка, но не знам от къде да я извадя.

До: Весела Спасова От: ГеоИмот

 Здравейте!

 Може да поръчате от общината извадка от действащия ПУП или ОУП за имота. Най-добре попитайте в информационния център и ще Ви обяснят.
 Ако имотът е в София ние също можем да направим справка.

От: Ерай Мехмед

 Здравейте,преди години бях закупил 1,2дка земеделска земя с течение на времето си построих една малка виличка около 45 кв.м... от тухли и бетон. Сега искам да си изкарам партида за ток.. и от тук започват проблемите ми.. Моля за съвет.. земята е земеделска.. постройката е построена няма връчане назад .. какъв е начина да си прекарам ток .Благодаря .

От: Мариана Бинева

 Здравейте!
 Много ще се радвам, ако може да ми отговорите на следното запитване. Ние сме трима собственици на имот с квадратура близо три декара. Парцелът е с променено предназначение от нива в жилищна територия. Имаме действащ ПУП,но от Общината по местонахождение на имота ни казват,че ПУП-а ще изгуби валидността си, тъй като не сме започнали строеж.Въпросът ми е можем ли да удължим срока на валидност на ПУП-а като направим подялба на имота и каква точно трябва да е тя-отделни нотариални актове или общ консативен нотариален акт ? В кои Закони е посочена информация относно този проблем?
 Благодаря предварително.

До: Мариана Бинева От: К. Петрова

 Здравейте!
  Много ще се радвам, ако може да ми отговорите. Парцелът ми е с променено предназначение от нива в промишлена територия/ склад/. Имам действащ ПУП от 2008 г ,вярно ли е ,че ПУП-а ще изгуби валидността си след 6 г./ т.е. 2014 г./ или аз нещо не разбирам закона?
  Благодаря предварително.

От: Д.Найденова

 Здравейте!Въпросът ми е следният:След като общински съвет издаде решение за изработване на ПУП за преотреждане на земеделска земя,необходимо ли е и издаването на мотивирано предписани/заповед от кмета на общината? Кой след това ще одобри ПУП - Кмет или общ.съвет?Благодаря!

До: Д.Найденова От: ГеоИмот

 Общински съвет одобрява проекта на ПУП-а.

От: Петко Цветанов

 Здравейте,
 Каква е процедурата и какви са необходимите документи за промяна предназначението на земеделска земя шеста категория за строеж на къща. Имота се намира в землището на с. Подгумер, Столична община и по общия устройствен план е отреден за жилищно строителство. До момента имам заповед на Главния архитект на СО за одобряване на ПЗ. Плана е обявен в общината и изчаквам 14 дневния период за възражения.Предстой ми провеждане на процедура по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя. Имота се води ливада и е с обща площ 1869м2. Каква е процедурата по ЗОЗЗ и какви документи трябва да се подготвят? Кои от досега извадените документи ще мога да ползвам и какви нови трябва да извадя? Възможно ли е да се промени предназначението само на част от имота, върху която част ще се строи

От: Мария Панайотова

 Здравейте,много се радвам, че попаднах на този много хубав и полезен сайт.
 Притежавам земеделска земя,която предстои да влезе в ругулация с нов ПУП.С него се разширяват границите на града/черноморски курорт/ и е предвиден нов квартал.Възможно ли е общината да реши да отчужди имота заради това или по каква друга причина?Какви са моите права.Благодаря!

От: Милена Попова

 Здравейте,
 Притежавам 40 дка овощна градина, по скица от КВС. Желая да направя навес - лека дървена конструкция -100 кв.м и сондаж за капково напояване. Необходим ли е ПУП-ПЗ, защото от администрацията ми описаха една безкрайно дълга процедура?

До: Милена Попова От: ГеоИмот

 Здравейте, г-жо/г-це Попова,

 Благодарим Ви за запитването. Действително трябва да се направи ПУП, с който да се определи двор на застрояване, за да може да получите разрешение за строеж за навеса. Пишете ни в коя община се намира имота ако искате да изпратим оферта колко ще струва нашата услуга ако се заемем с това.

От: Roza Hrusanova

 Zdraveite, zakupih prez 1999godina ot MINISTERSTVOTO NA Zemedelito crez prevatizicionna sdelka 96dka lozja, kato zemjata be darzavna, kojato be dadena na zamenka s casna zemja predi da mi iztece 5 godishnija srok za polzvane. Novijat sobstvenik na zemjata bez da me uvedomi izkorenjava lozjata mi , smenja statuta na zemjata i prodava zemjata bez da me obeshteti. Ima li pravo Ministerstvoto da napravi takava zamjanka na zemjata s drugo lice oshte predi da e iztekal 5 godishnija dogovor koito imam s Minesterstvoto i da izvarshi zamenka s casno lice. Ima li pravo tova casno lice predobilo zemjata pod zakupenite ot men lozja da gi iskoreni bez da me uvedomi, bez moeto saglasie, bez protokol ce se izkorenjavat ? Kade moga da potarsja pravata si

До: Roza Hrusanova От: ГеоИмот

 Пишете жалба до Омбудсмана на Р. България.

От: M Penchev

 Здравейте !
 Имам 5 декара ниви. Имам ли право да строя полиетиленови оранжерии в нивата или трябва да е в регулация ?

До: M Penchev От: ГеоИмот

 Здравейте, г-н Пенчев,

 Благодарим Ви за запитването. Може да строите оранжерията върху земеделска земя без да е в регулация. Трябва обаче да имате разрешение за строеж. Ако оранжерията е до 200 кв. м. може да не се прави инвестиционен проект, а само конструктивно становище. Моля, пишете ни къде се намира имота ако искате да Ви изпратим оферта за нашата услуга да изготвим всички необходими документи. Очакваме Вашия отговор.

От: росен кръстев

  Здравейте , интересува ме как седят нещата с узаконяване на земеделска земя извън регулация ,която се намира в близост до магистрала,с цел направата на ТИР паркинг? Площта на парцела e 3.665дка и се намира в град Видин и ако искате да изпратите оферта колко ще струва процедурата.

От: валентин

 искам дави попитам имам имот на които сам построил къща без необходимите строителни разрешениа за строеш имота е земеделска земя-нива съседите до границата на моиа имот са в урегулиран имот а този имот ние единствен за живеене имали начин дасе узакони къщата и могат ли да я съборат и какво можем по закон да построим на този имот

От: Георгиева

 Имам парцел на магистралата Варна -София (на 50 км от Варна), от 5.999 кв.м. Мога ли да си построя заведение и паркинг с един ПУП,и и кои са необходимите документите за прекарване на ЕЛ и ВиК и смяната на статута знам че е задължителна,но за всяка дейност поотделно ли е ?

От: ЕКАТЕРИНА ЖЕКОВА

 Имам апартамент наследствен, с две мази и таванско помещение. Мога ли да отделя само таванското помещение с едната маза като отделен имот и каква е процедурата?
 Апартаментът се води на мен, брат ми и майка ми. Новият обект на кога ще се води?

От: Красимир

 Здравейте!Имам няколко дка земеделска земя-ливади,в Натура 2000,в село Орехово,Чепеларе.Мога ли да построя стопанска постройка,съгласно Наредбата за строителство в зем.земи?Ако да,какъв е редът и т.н.!

От: Цветан Цачев

 Здравеите,интересува ме мога ли да закупя имот от общината които е оценен и гласуван в общината,но влиза в натура 2000 ако го купя какво става след това мога ли да ползвам имота за отглеждане на крави и ще получавам ли субсидии от натура 2000 и други програми.Благодаря ви предварително

От: Toni_St

 Здравейте!
 Първо искам да Ви поздравя за полезния сайт който сте създали.
 Имам допитване към кого /или къде/ да се обърна за подробно разяснение относно каква е процедурата по промяна предназначението на имот в горска територия, държавна собственост /находящ се в к.к."Семково", общ.Белица/.
 Очаквам бърз и точен отговор, за което предварително Ви благодаря.

До: Toni_St От: ГеоИмот

 Здравейте!

 Благодарим за запитването. Радваме се, че намирате сайта за полезен. Процедурата е описана в чл. 73 до чл. 86 в Закона за горите. К. к. "Семково" има действащ ПУП и трябва да проверите в община Белица в каква зона попада горската територия и дали ще разрешат промяна на предназначението за нея.
 Надявам се тази информация е полезна.
 С уважение,

От: Албена

 Здравейте, притежавам имот, чийто съседни парцели са сменили статута си от земеделски земи на НТП за ниско застрояване до 10м.Но тези парцели нямат излаз на път, а на водонапоителен канал (проверила съм такъв е статута му в кадастъра). Интересува ме възможно ли е да се смени статута на НТП за ниско застрояване след като няма излаз на път? И каква е процедурата да обжалвам този ПУП?

До: Албена От: ГеоИмот

 Здравейте! Вероятно има проектиран път до имотите иначе няма как да се одобри ПУП за тях. Може да го обжалвате само ако в момента тече срокът за обжалване. Проверете в общината кога е издадена заповедта за одобрение и дали има възможност за обжалване.

От: Румен Радулов

 Здравейте, искам да купя 20дка които се водят гора,но дървета там няма,може ли и как да сменя предназначението в нива?

От: Емил Манов

 Здравейте,
 Имам имот 2,499 декара тип пасище мера и не мога да разбера дали мога да го разделя на две или какво да направя за да мога да го разделя ?

От: Тодор Петрелийски

 такъв документ. Какво да напрява за да се снабдя с нотариален акт за собственост за къщата. Благодаря ви предварително!Желая Ви здраве и успехи!

От: Тодор Петрелийски

 Здравейте, Моля за съвет! През 1985 година построих двуетажна жилищна сграда върху място което е извън строителните граници. По същото време мястото не се ползваше като земеделска земя, не беше ясно и чия собственост е.Работех земята и никой не ми се бе противопоставил нито на това нито на строежа. След възстановяване на земеделските земи обаче същото място бе възстановено на собствениците. Така към настоящия момент имам къща която е построена върху земеделска земя чужда собственост. Искам да си извадя документ за собственост за къщата. Собствениците на земята са готови да ми съдействат пред нотариуса за извършване на обстоятелстгвена проверка. Не мога обаче да извадя удостоверение за търпимост по §.16. от ЗУТ тъй като къщата е в земеделска земя, а от Службите по земеделие не могат да издад

От: Николова

 Да допълня по Лесоустройствен план тази земя се води дворно място - недървопроизводителна земя, а бетоновите детелини са поставяни през 1963год. по проект на тогавашния стопанин на ресторанта Балкантурист. Нуждая се спешно от вашия отговор, защото сумата за промяна на предназначението за земи от горски фонд е непосилна. На квадрат е 7.50лева, което е повече от цената, която сме платили за закупуването на тази земя.

От: Тодоров

  Здравейте,
  поздравления за полезния сайт.
  Въпросът ми е следният:
 Имам нива 1 дек. в землището на с.Божурец, общ. Каварна,попадаща в зона "Б" от ЗУЧК, имота е 10 категория, неполивна. Минах през цялата процедура, имам съгласувателни писма и станивища от всички необходими институции, но от ОДЗ,ми спират процедурата, защото няма влязъл в сила ОУП. Минаха 6месеца от като съм започнал процедурата и сега ми казват,че трябва да чакам незнайно колко.Моля Ви, посъветвайте ме, има ли някакъв вариант и какъв е той, да продължа процедурата.Благодаря!

До: Тодоров От: ГеоИмот

 Здравейте, обърнете се към общината да Ви кажат коя фирма изработва ОУП. Тя може да изготви план-извадка и да получите разрешение за изработване на ПУП, НО трябва да чакате да бъде окончателния проект, за да получите одобрение на ПУП-а от Областна дирекция "Земеделие".

До: ГеоИмот От: Тодоров, гр. Ямбол

 Благодаря,за съвета, но аз имам извадка от ОУП, имам и изработен ПУП-ПЗ,който съгласувах с РЗИ,РИОСВ,ВиК,Енерго,НАПОИТЕЛНИ С-МИ, и през целия този процес, никой не се сети да ме информира, че трябва да чакам новият ОУП да влезе в сила. На каква база,тези институции изготвят становища и съгласуват проекти, при условие,че няма влязъл в сила ОУП,ами , ако в бъдеще се окаже, че моят имот не попада в него?

От: Александър Димитров

 Извършил съм всички описани по-горе стъпки по промяна на предназначението, имам заповед от министерството и осъществено стройтелство, въпреки това имотът ми все още се води нива и скиците си получавам от общинска служба по земеделие. Кметът и всички преди него така и не са направили ПУП и при всяко мое ходене в общината сам овдигата рамене и не знаят какво да правят. Сега предстрой осъществяването на голям инфраструктурен проект до имотът ми има предвидено отчуждаване и искам да бъда компенсиран за УПИ а не нива. Какво да направя, че институциите да си свършат работата?

До: Александър Димитров От: ГеоИмот

 Здравейте, г-н Димитров,
 Заповедта за промяна предназначението на земята трябва да се отрази в общинската служба "Земеделие и гори" като се промени начина на трайно ползване на имота от нива в жилищна територия. Вярвам, че за да сте строили на имота трябва да имате действащ ПУП и в общината имотът да не се води като земеделска земя.

От: Георги Георгиев

 Здравейте,
 Благодаря ви за полезната информация, и отличното описание на процедурата!
 Имам следният проблем/въпрос:
 Харесал съм имот, които е с решение по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ:
 за промяна на земеделски земи за незамеделски нужди за изграждане на обект: "Жилищна сграда" при граници според влязъл в сила ПУП;
 и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране;
 Проблемът е че решенеито е от май месец 2010 година.
 Въпросът ми е: Правилно ли съм разбрал, че след малко повече от месец се губи правото върху решението, което пък ще рече, че аз ако го купя ще имам ливада, а не УПИ за каквото ми се предлага парцела??
 Благодаря ви!!

До: Георги Георгиев От: ГеоИмот

 Здравейте! Срокът за започване на строителство е до 24.05.2017 година.

До: ГеоИмот От: Георги Георгиев

 Благодаря ви!

От: Дани

 Здравейте, нужно ли е смяна на предназначение на земеделска земя, ако искам да направя на нейно място "водна площ"- малко язовирче. Благодаря!

До: Дани От: ГеоИмот

 Да, нужно е да смените предназначението.

От: Ели Христова

 Здравейте!
 Притежавам земеделска земя-четвърта категория и имам намерение да я използвам за развиване на биоферма за преработка на утайки от ПСОВ. Съгласно избраната технология не се налага строителство, а се оформят легла върху самата земя, в които става превръщането на утайката в биохумус с помощта на червеи. Необходимо ли е изготвяне на ПУП ?

До: Ели Христова От: Encho

 По принцип изискват ПУП от РИОСВ за да ви разрешат площадка за оползотворяване на утайки от ПСОВ.Ние се занимаваме вече от години с тази дейност и имаме доста грижи с РИОСВ по места. Пишете, ако можем да бъдем полезни!

Име:
E-mail:
Коментар: Оставащи символи: 800
Отговорете на въпроса:
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност